Newsroom

Newsroom / 1 września 2016 wchodzi w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

1 września 2016 wchodzi w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej


01.09.2016

1 września 2016 wchodzi w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

1 września wchodzi w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1155, dalej: „Ustawa”), której zasadniczym celem – jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy (druk sejmowy nr 615, źródło: www.sejm.gov.pl) - jest zwiększenie dochodów podatkowych budżetu państwa potrzebnych m.in. na realizację programu „Rodzina 500 plus”.

 

Ustawa reguluje zasady opodatkowania sprzedaży detalicznej, tj. na rzecz konsumentów definiowanych jako:

  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • rolnicy ryczałtowi w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT lub
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające towary do celów prywatnych.

Przedmiotem opodatkowania jest miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, a podatek należy płacić od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad ustawowy limit wynoszący 17 mln PLN. Jeżeli więc podatnik w danym miesiącu nie przekroczy wspomnianego limitu, to nie zapłaci podatku. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc, co oznacza, że możliwa jest sytuacja, w której podatnik w jednym miesiącu zapłaci daninę (bo przekroczy 17 mln PLN przychodu z tytułu sprzedaży detalicznej), a w kolejnym już nie (bo nie przekroczy 17 mln PLN przychodu z tytułu sprzedaży detalicznej). Limit ma charakter progresywny a stawka podatku jest zróżnicowana. Wynosi ona 0,8 proc. dla miesięcznej nadwyżki przychodów ponad 17 mln PLN. Dla dużych podatników, u których wartość sprzedaży przekracza 170 mln PLN, stawka wzrasta w odniesieniu do części przychodów przekraczających wspomniane 170 mln PLN i wynosi 1,4 proc. Podatek należy zapłacić w kolejnym miesiącu, do dnia 25. W tym samym terminie należy złożyć deklarację podatkową.

Przychód ze sprzedaży detalicznej jest wartością netto, tj. niezawierającą podatku od towarów i usług. Ustala się go na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego za pomocą kas rejestrujących oraz obrotu zwolnionego z obowiązku ewidencjonowania (np. ze względu na zwolnienia podmiotowe lub przedmiotowe).

Ustawa zawiera wyłączenia pewnych produktów z przedmiotu opodatkowania. Podatkiem nie została objęta sprzedaż:

  • wymienionych źródeł energii (energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła) realizowana za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych,
  • wody realizowana przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,
  • leków,
  • określonych paliw,
  • oleju opałowego etc.

Zapraszamy do kontaktu.