Newsroom

Newsroom / Alert podatkowy: APA - raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych

Alert podatkowy: APA - raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych


15.07.2019

Alert podatkowy: APA -  raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych

W marcu 2019 r. informowaliśmy Państwa o publikacji projektu ustawy (dalej: Projekt ustawy) dotyczącej zawarcia tzw. uproszczonej APA (dalej: uAPA). Rozwiązanie to ma powodować, że transakcje objęte porozumieniem uAPA są wyłączone spod limitu, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT. Wejście w życie tych regulacji było zapowiadane na dzień 1 lipca 2019 r.

 

Projekt ustawy obejmował przepisy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (APA), w tym uproszczonych APA. W Projekcie ustawy zawarte były regulacje dotyczące:

  • zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA),
  • zawierania uproszczonych porozumień cenowych (uAPA), oraz
  • procedur, których celem jest wyeliminowanie zjawiska podwójnego opodatkowania.

 

Projekt ustawy zakładał, że uAPA nie będzie wydawana, jeżeli udział dochodów podatkowych w przychodach wnioskodawcy (z wyłączeniem dochodów z zysków kapitałowych) jest niższy niż 1% w co najmniej 2 z 3 ostatnich zakończonych lat podatkowych. Ponadto, uAPA nie będzie obowiązywała, jeżeli w 2 pierwszych latach okresu na jakie została wydana udział dochodów w przychodach również będzie niższy niż 1%.

 

Dodatkowo Projekt ustawy zakłada, że uAPA ma być wydawana wyłącznie dla zawieranych przez podmioty powiązane transakcji dotyczących:

  • zakupu usług o niskiej wartości dodanej,
  • ponoszenia opłat za korzystanie lub prawo do korzystania (1) ze znaku towarowego albo (2) z know-how

 

Tymczasem w dniu 10 lipca 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (dalej: RCL) opublikowany został raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych dotyczących Projektu ustawy. W niniejszym raporcie Ministerstwo Finansów odniosło się do uwag, zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych do opublikowanego Projektu ustawy. Najważniejsze konkluzje, wynikające z raportu to:

 

Uproszczona APA (uAPA)

  • Regulacja dotycząca uAPA została wyłączona z Projektu ustawy do odrębnego procedowania.
  • W ramach konsultacji publicznych zgłoszonych zostało szereg uwag do Projektu ustawy w zakresie regulacji, dotyczącej uproszczonych porozumień cenowych  (w tym do przepisu art. 15e ustawy o CIT, obejmujących m.in. rozwiązania alternatywne względem uproszczonych porozumień cenowych). Jak argumentuje RCL, wyłączenie powyższych rozwiązań do odrębnego procedowania ma na celu przygotowanie najbardziej satysfakcjonującego systemowego rozwiązania z punktu widzenia podatników oraz budżetu państwa.
  • Powyższe oznacza dla podatników odsunięcie w czasie możliwości zawierania uAPA.

 

APA

  • W związku z wyłączeniem z Projektu ustawy regulacji dotyczących uproszczonych porozumień cenowych, które wymagają jeszcze dopracowania przez ustawodawcę, można spodziewać się przyspieszonej ścieżki legislacyjnej Projektu ustawy, regulującego m.in. uprzednie porozumienia cenowe (APA).

 

O postępie prac, zarówno nad Projektem ustawy, jak i nad nowym projektem dotyczącym uproszczonych porozumień cenowych, będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Kontakt: