Newsroom

Newsroom / Bardziej restrykcyjne opodatkowanie restrukturyzacji w CIT i PIT od 2017 r.

Bardziej restrykcyjne opodatkowanie restrukturyzacji w CIT i PIT od 2017 r.


08.09.2016

Bardziej restrykcyjne opodatkowanie restrukturyzacji w CIT i PIT od 2017 r.

5 września 2016 r. Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustawy o PIT i CIT. Obecnie ustawa czeka tylko na podpis Prezydenta RP.

Najgłośniejszą zmianą jest obniżenie stawki opodatkowania w podatku CIT dla mały podatników i podatników rozpoczynających działalność (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność), do 15%. Przepisy przewidują szereg regulacji mających zapobiegać wykorzystywaniu obniżonej stawki 15% przez podmioty powstałe w wyniku działań restrukturyzacyjnych.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie do ustawy o CIT oraz uzupełnienie w ustawie o PIT katalogu dochodów osiąganych przez nierezydentów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Opodatkowane będą dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski oraz z nieruchomości położonej w Polsce, jak również dochody z tytułu należności regulowanych przez podmioty z siedzibą lub miejscem zamieszkania w Polsce, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Za dochody osiągane na terytorium Polski uznawane będą także dochody z papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych dopuszczonych w Polsce do obrotu giełdowego.

Nowelizacja przewiduje również wprowadzenie tzw. „klauzuli nieruchomościowej”, tj. opodatkowania w Polsce zbycia udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, jeśli co najmniej 50% wartości aktywów tych podmiotów pochodzi z nieruchomości położonych w Polsce. Katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym więc powyższe wyliczenie nie wyczerpuje wszystkich kategorii dochodów, które mogą zostać uznane za uzyskiwane na terytorium Polski.

Oczywiście powyższe zasady opodatkowania mogą być modyfikowane (ograniczane) przez właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte pomiędzy Polską, a państwem, w którym nierezydent ma siedzibę.  

Ponadto ustawa ogranicza prawo do zwolnienia z podatku u źródła (m.in. od odsetek, należności licencyjnych) tylko do rzeczywistych właścicieli.

Ważna zmiana z perspektywy działań restrukturyzacyjnych dotyczy przepisów odnoszących się do opodatkowania aportów wnoszonych do spółek będących podatnikami CIT lub spółdzielni. Nowelizacja przewiduje, że przychód będzie ustalany na podstawie wartości wkładu określonego w statucie lub umowie spółki lub innego podobnego dokumentu, a nie wartości nominalnej udziałów / akcji wydanych w zamian za aport. W przypadku, gdy wartość ta będzie niższa od wartości rynkowej lub nie zostanie określona w statucie lub innym dokumencie za przychód uważać się będzie wartość rynkową wkładu.

W nowelizacji znajdują się również przepisy uzależniające neutralność podatkową transakcji wymiany udziałów, połączenia lub podziału spółek od uzasadnienia ekonomicznego. Jeśli powyższe transakcje zostaną przeprowadzone bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Ponadto nowelizacja usuwa niejasności dotyczące skutków podatkowych związanych z podziałem spółki w przypadku, gdy żadne udziały spółki dzielonej nie są unicestwiane, a zmienia się ich wartość nominalna.

Nowe przepisy wejdą w życie, co do zasady, 1 stycznia 2017 r.

Podsumowując, za wyjątkiem preferencyjnej stawki CIT 15% dla małych podatników, zmiany są niekorzystne dla podatników. Dotyczy to szczególnie działań restrukturyzacyjnych takich jak aporty, połączenia i podziały spółek. Dlatego jeżeli planujecie Państwo podjęcie takich działań, prosimy o kontakt w celu weryfikacji czy niektórych działań nie warto przyspieszyć bądź zmodyfikować.

 

Marek Szczepanik

 

Kontakt:

Marek Szczepanik
Partner
E: marek.szczepanik@ozogtomczykowski.pl
T: +48 22 480 81 00


To również może Cię zainteresować: