Newsroom

Newsroom / Kontrole cen transferowych

Kontrole cen transferowych


06.02.2016

Kontrole cen transferowych

Ministerstwo Finansów w komunikacie z grudnia 2015 r. otwarcie deklarowało, że od II kwartału 2016 r. rozpoczną się wzmożone kontrole cen transferowych. W nowym komunikacie z dnia 5 lutego 2016 r. Ministerstwo precyzuje, że na celowniku fiskusa mają znaleźć się podmioty, które w ubiegłych latach nie zapłaciły w ogóle podatku dochodowego pomimo znacznej dynamiki przychodów.

Jednocześnie, w lutowym komunikacie Ministerstwo informuje o swoich dotychczasowych osiągnięciach w przeprowadzonych kontrolach, które zakończyły się sukcesem fiskusa.

W komunikacie czytamy, że „ujawnione nieprawidłowości, potwierdzone w toku kontroli instancyjnej i sądowej oraz w postaci korekt deklaracji podatkowych, dotyczyły m.in.:

  • transakcji sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z o.o. w łańcuchu podmiotów powiązanych – w celu sztucznego podwyższenia księgowej wartości tych udziałów do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży podmiotowi niezależnemu, tym samym uniknięcia powstania dochodu podatkowego. Zaniżenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za jeden rok podatkowy wyniosło z powyższego tytułu blisko 500 mln zł,
  • jednorazowej dużej umowy – zawartej z większościowym akcjonariuszem dotyczącej przyszłych przepływów finansowych, której faktycznym celem było zapewnienie zagranicznej spółce matce udziału w zysku ze sprzedaży akcji innej spółki, a dla kontrolowanego – powstaniem straty podatkowej. W wyniku kontroli zakwestionowano stratę podatkową w wysokości prawie 300 mln zł,
  • nierynkowej wysokość opłaty licencyjnej, jaką na podstawie umowy licencjobiorca (podmiot kontrolowany) zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagranicznego udziałowca, której zmniejszenie tylko o 1% spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł,
  • nieprawidłowego klucza podziału kosztów/alokacji zysków w podmiocie krajowym – na skutek nieprawidłowego przyporządkowania funkcji i ponoszonych ryzyk przez centralę i polski oddział. Określony w wyniku kontroli nowy współczynnik podziału zysków pomiędzy centralę i oddział z uwzględnieniem faktycznie pełnionych funkcji w transakcji skutkował zwiększeniem podatku CIT o kwotę prawie 2 mln zł,
  • udzielanie pożyczek lub gwarancji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku, tj. bez należnego wynagrodzenia pożyczkodawcy oraz z okresem spłaty kilkudziesięciu lat. Efektem kontroli była decyzja, w której określono podatek do wpłaty w kwocie powyżej 7 mln zł.” (Źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty).

Jak widać, kwoty podatku doszacowanego przez fiskusa są znaczące. Urzędnicy zdobywają też coraz większą wiedzę i doświadczenie w kontrolowaniu złożonych zagadnień z obszaru cen transferowych i optymalizacji podatkowej. Można zatem oczekiwać, że determinacja urzędników na dokonywanie skutecznych wielomilionowych doszacowań będzie coraz większa. Dlatego już dziś warto zrobić wszystko, aby być dobrze przygotowanym na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej.