Newsroom

Newsroom / Korzystne zmiany w uldze B+R przyjęte przez Senat

Korzystne zmiany w uldze B+R przyjęte przez Senat


16.11.2017

Korzystne zmiany w uldze B+R przyjęte przez Senat

Ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (dalej: „ustawa o innowacyjności”) została w dniu 15 listopada 2017 r. przyjęta przez Senat bez poprawek. Nowelizacja wprowadza dużo korzystnych zmian i należy ocenić ją bardzo pozytywnie. Instrument, który już w tej chwili pozwala osiągnąć duże oszczędności podatkowe, prawdopodobnie od początku 2018 r. stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny i jeżeli zostanie prawidłowo wykorzystany, będzie umożliwiał osiągnięcie co najmniej dwukrotnie większych korzyści podatkowych.

 

Jako najważniejsze zmiany odnoszące się do ulgi B+R należy wskazać:

 • 100% odliczenie kosztów kwalifikowanych dla wszystkich podmiotów prowadzących pracę B+R bez względu na ich wielkość oraz 150% odliczenie większości kosztów kwalifikowanych dla centrów badawczo – rozwojowych; co w praktyce oznacza rozpoznanie danego kosztu w podwójnej lub dwuipółkrotnej wysokości;
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o należności wypłacane z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia,
 • potraktowanie za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych od prac rozwojowych zakwalifikowanych do wartości niematerialnych i prawnych w proporcji w jakiej w ich wartości początkowej pozostają wydatki poniesione na prace B+R również z uwzględnieniem m.in. kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych nabywanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe,
 • umożliwienie rozliczenia w ramach ulgi B+R kosztów uzyskania i utrzymania patentów, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przez wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość,
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o wydatki na usługi (nabywane od pomiotów niepowiązanych) wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R,
 • umożliwienie podmiotom mającym status centrum badawczo rozwojowego na ujmowanie w uldze B+R (w częściowym zakresie) odpisów amortyzacyjnych od budowli, budynków i lokali wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R oraz kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych związanych z działalnością B+R nabywanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe.

Na co warto dodatkowo zwrócić uwagę:

 • Nowelizacja wprowadza ograniczenie, zgodnie z którym zaliczeniu do kosztów kwalifikowanych podlegają jedynie koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych nabytych na podstawie umowy zawartej z jednostką naukową.
 • Nowe przepisy przewidują korzystne uregulowania zasad rozliczania w ramach ulgi B+R prac rozwojowych, które przy spełnieniu określonych warunków, powinny umożliwić podatnikom korzystne potraktowanie usług niematerialnych nabywanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe.
 • Przedsiębiorstwa, które posiadają w swoich strukturach działy/spółki zajmujące się działalnością B+R, obsługujące poszczególne podmioty z grupy kapitałowej powinny rozważyć uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego. Związane są z tym podwójne korzyści:
  • zwiększenie do 150% ulgi B+R dla samego centrum;
  • potencjalna możliwość rozliczenia usług nabywanych przez spółki z grupy kapitałowej od takiego wyodrębnionego centrum badawczo-rozwojowego w uldze B+R.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Zaznaczamy również, że jeżeli Państwa firma:

 • wprowadza produkt niebędący dotąd w ofercie Państwa firmy,
 • wprowadza modyfikacje w produktach zmieniające ich funkcjonalność i walory,
 • projektuje produkty i usługi dedykowane pod konkretnego odbiorcę/nabywcę,
 • wdraża nowe rozwiązania technologiczne w produkcji,
 • optymalizuje procesy produkcji,

już teraz zapraszamy Państwa to kontaktu w zakresie podjęcia prac nad implementacją ulgi B+R u Państwa w przedsiębiorstwie. 

Kontakt: