Newsroom

Newsroom / Nie będzie zmian w zasadach ustalania podstawy wymiaru składek ZUS

Nie będzie zmian w zasadach ustalania podstawy wymiaru składek ZUS


20.11.2018

Nie będzie zmian w zasadach ustalania podstawy wymiaru składek ZUS

14 listopada 2018 r. odbyła się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie konstytucyjności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”), której celem była zmiana dotychczasowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek ZUS.

Przypomnijmy, że obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2018 r. limit ten wynosi 133.290 zł).

Projektowana ustawa zakładała jego zniesienie. Oznacza to, że składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe byłyby płacone od rzeczywistych przychodów bez jakichkolwiek ograniczeń (tzn. pracownik, osoba zatrudniona na kontrakcie menedżerskim czy zleceniobiorca zarabiający rocznie 400.000 zł płaciłaby składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od całej tej kwoty, a nie od 133.290 zł).

Po przeanalizowaniu sprawy na prośbę Prezydenta RP przekazaną na początku bieżącego roku, Trybunał Konstytucyjny, zasiadając w pełnym składzie orzekł, że Ustawa jest zgodna z art. 2 Konstytucji RP, jednak narusza art. 7 Konstytucji RP, który stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. W uzasadnieniu wyroku, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że chociaż nie widzi istotnych naruszeń jeżeli chodzi o przeprowadzenie trybu konsultacyjnego w procesie uchwalania ustawy, o tyle zauważył nieprawidłowości w trakcie głosowania nad ustawą w Senacie.

Taki wyrok oznacza, że Ustawa nie wejdzie w życie i zmiany proponowane przez legislatora nie staną się częścią powszechnie obowiązującego prawa. Rozstrzygnięcie to niewątpliwie ucieszy przedsiębiorców, ponieważ w innym przypadku znaczącemu powiększeniu uległyby koszty zatrudniania wykwalifikowanych i wysoko wynagradzanych specjalistów.

Poniższa tabela obrazuje skalę potencjalnych, negatywnych dla pracowników i pracodawców  zmian, których udało się uniknąć dzięki  orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

Roczne wynagrodzenie brutto

120.000 zł

180.000 zł

240.000 zł

Roczne wynagrodzenie netto (dotychczasowe zasady)

82.668 zł

120.594 zł

159.090 zł

Roczne wynagrodzenie netto (zniesienie limitu)

82.668 zł

116.078 zł

150.637 zł

Różnica w wynagrodzeniu netto

0 zł

- 4.516 zł

- 8.453 zł

Roczny koszt zatrudnienia (dotychczasowe zasady)

144.732 zł

208.625 zł

271.235 zł

Roczny koszt zatrudnienia
(zniesienie limitu)

144.732 zł

217.098 zł

289.464 zł

Różnica w koszcie zatrudnienia

0 zł

+ 8.473 zł

+ 18.229 zł

 

Zmiany mogły być naprawdę odczuwalne  i zgodnie ze wstępnymi szacunkami mogły dotknąć nawet ok. 350 tys. osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia czy innych umów cywilnoprawnych objętych składkami ZUS.

Jeśli prawodawca nie zdecyduje się na próbę wprowadzenia kolejnych zmian, to w 2019 r. kwota limitu, powyżej którego ubezpieczeni nie będą musieli dalej odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, najprawdopodobniej wyniesie ok. 142.000 zł.

Warto jednak podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny nie zajął się  kwestiami merytorycznymi w zakresie treści Ustawy, ale wyłącznie aspektami „proceduralnymi” w procesie jej uchwalania.  Jeśli istnieć będzie wola polityczna w zakresie zniesienia limitu podstawy ograniczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, to nie można wykluczyć, że takie regulacje mogą zostać wprowadzone w przyszłości.

 

Kontakt: