Newsroom

Newsroom / Nowa Ordynacja podatkowa

Nowa Ordynacja podatkowa


25.10.2017

Nowa Ordynacja podatkowa

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt nowej Ordynacji podatkowej, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

Nowa Ordynacja podatkowa miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. i zastąpić obecnie obowiązującą Ordynację podatkową z 1997 r. Proponowana regulacja określa kompleksowo problematykę zobowiązań podatkowych oraz trybów sprawdzania prawidłowości wywiązywania się przez podatników z ciążących na nich obowiązków.

Obok katalogów zasad ogólnych prawa podatkowego, praw i obowiązków podatników oraz uregulowań wprowadzających mechanizmy polubownego załatwiania spraw podatkowych (umowa podatkowa, mediacja), na szczególną uwagę zasługują propozycje dotyczące przedawnienia wymiaru i poboru podatków oraz zasady składania wniosków dowodowych, odwołań i skarg do sądów administracyjnych.

Istotne są również zasady składania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczących indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, wynikające z projektu przepisów wprowadzających nową Ordynację podatkową.

Gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat rozwiązań przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, zapraszamy do kontaktu z nami.