Newsroom

Newsroom / Nowa zachęta podatkowa zatwierdzona przez Prezydenta

Nowa zachęta podatkowa zatwierdzona przez Prezydenta


21.07.2017

Nowa zachęta podatkowa zatwierdzona przez Prezydenta

19 lipca 2017 r. Prezydent podpisał Nowelizację wprowadzającą zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe regulacje mają przede wszystkim na celu zachęcić mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do inwestowania w nowe środki produkcji i wspomóc proces unowocześniania i rozwoju produkcyjnych środków trwałych.

Główną zmianą wprowadzoną przez Nowelizację jest zastosowanie mechanizmu jednorazowego rozliczania nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 000 zł rocznie, przez ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Nakłady inwestycyjne muszą być poniesione w odniesieniu do fabrycznie nowych środków trwałych z grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli maszyn i urządzeń. Mechanizm przyspieszonej amortyzacji nie będzie miał więc zastosowania do środków trwałych takich jak nieruchomości czy środki transportu. Ponadto, nowe przepisy mają zastosowanie tylko do podatników PIT i CIT, których inwestycje w środki trwałe w danym roku wyniosły co najmniej 10 000 zł. Nowe przepisy znajdą zastosowanie zarówno w przypadku, gdy zostanie nabyty jeden środek trwały o wartości co najmniej 10 000 zł, jak i w przypadku gdy łączna wartość kilku środków trwałych nabytych w tym samym roku przekroczy 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3 500 zł.

Nowa regulacja obejmuje każdy środek trwały nabyty od dnia 1 stycznia 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej z dnia 9 maja 2017 r. (ustawa o innowacyjności). Obecnie prace nad projektem są na etapie opiniowania.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie instrumentów podatkowych, które wspierałyby prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej (B+R). Przepisy zaproponowane w projekcie wprowadzają zmiany w zakresie tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych), a w szczególności zakładają:

  • zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi B+R z obecnych 30% (dla innych niż MŚP) i 50% aż do 100%,
  • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi B+R m.in. o koszty z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło,
  • wprowadzenie ulgi B+R dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego z odliczeniem aż do 150%.

Wprowadzone zmiany, jak również planowaną nowelizację należy ocenić bardzo pozytywnie w kontekście działań mających zachęcić przedsiębiorstwa do unowocześnienia parków maszynowych oraz podejmowania innowacyjnej działalności. Inwestycja w modernizację i innowacyjność oprócz faktycznego wzrostu produktywności i efektywności działalności może przynieść również wymierne korzyści podatkowe.

Będziemy Państwa informować o postępach prac nad ustawą o innowacyjności. Zaznaczamy również, że jeżeli Państwa firma:

  • wprowadza produkt niebędący dotąd w ofercie Państwa firmy,
  • wprowadza modyfikacje w produktach zmieniające ich funkcjonalność i walory,
  • projektuje produkty i usługi dedykowane pod konkretnego odbiorcę/nabywcę,
  • wdraża nowe rozwiązania technologiczne w produkcji,
  • optymalizuje procesy produkcji,

już teraz zapraszamy Państwa to kontaktu w zakresie podjęcia prac na implementacją ulgi B+R u Państwa w przedsiębiorstwie.  

Kontakt: