Newsroom

Newsroom / Nowy projekt nowelizacji ustawy o uldze B+R

Nowy projekt nowelizacji ustawy o uldze B+R


07.08.2017

 Nowy projekt nowelizacji ustawy o uldze B+R

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej („Ustawy o Innowacyjności”). Dokument z 1 sierpnia 2017r. uwzględnia część propozycji zmian przestawionych podczas konsultacji publicznych. 

Za najważniejsze elementy projektu nowelizacji Ustawy o Innowacyjności należy uznać:

1) możliwość odliczenia 100% kosztów kwalifikowanych dla wszystkich podmiotów prowadzących prace B+R bez względu na rozmiar prowadzonej przez nich działalności oraz możliwość odliczenia do 150% kosztów kwalifikowanych dla centrów badawczo – rozwojowych, 

2) rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o należności wypłacane z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, 

3) uznanie za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych od prac rozwojowych zakwalifikowanych do wartości niematerialnych i prawnych w proporcji w jakiej w ich wartości początkowej pozostają wydatki poniesione na prace B+R . Co ważne zawarte w projekcie ograniczenie do rozliczania w ramach ulgi B+R usług nabywanych wyłącznie od jednostek naukowych nie powinno mieć zastosowania do kosztów usług składających się na kapitalizowane prace rozwojowe. Oznacza to, że koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych nabywanych w celu prowadzenia działalności B+R od podmiotów innych niż jednostki naukowe, będzie można rozliczyć w ramach ulgi B+R poprzez odpisy amortyzacyjne od prac rozwojowych.

4) umożliwienie rozliczenia w ramach ulgi B+R kosztów uzyskania i utrzymania patentów, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przez wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość, 

5) rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o wydatki na usługi (nabywane od pomiotów niepowiązanych) wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R. 

Należy stwierdzić, iż szczególną szansą dla podatników są przestawione w najnowszym projekcie korzystne uregulowania zasad rozliczania w ramach ulgi B+R prac rozwojowych, które, przy spełnieniu określonych warunków, powinny umożliwić podatnikom korzystne potraktowanie usług niematerialnych nabywanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe. 

Pomimo „nieugiętej postawy” Ministerstwa wobec głosów zgłaszanych przez różne środowiska w zakresie jeszcze większego rozszerzenia preferencji w niektórych obszarach objętych ulgą B+R, wprowadzone zmiany oraz sam projekt nowelizacji należy ocenić bardzo pozytywnie. Instrument, który już jest w posiadaniu podatników najprawdopodobniej będzie od 2018 r. jeszcze bardziej atrakcyjny i pod warunkiem jego prawidłowego wykorzystania będzie umożliwiał osiągnięcie co najmniej dwukrotnie większych korzyści podatkowych. 

Będziemy Państwa informować o postępach prac nad ustawą o innowacyjności. Zaznaczamy również, że jeżeli Państwa firma:

✓ wprowadza produkt niebędący dotąd w ofercie Państwa firmy,

✓ wprowadza modyfikacje w produktach zmieniające ich funkcjonalność i walory,

✓ projektuje produkty i usługi przeznaczone dla konkretnego odbiorcy/nabywcy

✓ wdraża nowe rozwiązania technologiczne w produkcji,

✓ optymalizuje procesy produkcji.

Już teraz zapraszamy Państwa to kontaktu w zakresie podjęcia prac na implementacją ulgi B+R u Państwa w przedsiębiorstwie.  

Kontakt: