Newsroom

Newsroom / Nowy projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości

Nowy projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości


29.05.2017

Nowy projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości

W ubiegły piątek (26.V) opublikowany został nowy projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości („REIT”). W istotny sposób różni się on od poprzedniej propozycji Ministerstwa Finansów:

  • Rozszerzono katalog dopuszczalnych inwestycji REIT – podmioty takie będą mogły inwestować również w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem.
  • Dochody (przychody) REIT z tytułu wynajmu nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, zbycia udziałów/akcji spółek zależnych REIT oraz z dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach spółek zależnych REIT, będą zwolnione z CIT – do czasu przeznaczenia ich na wypłatę dywidendy i wynagrodzenia dla organów zarządzających/nadzorczych. Dochody (przychody) przeznaczone na wspomniane wypłaty, będę opodatkowane po stronie REIT preferencyjną stawką CIT w wysokości 8,5%. Co istotne, kalkulacja dochodów opodatkowanych preferencyjną stawką nie będzie uwzględniała odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od nieruchomości będących przedmiotem najmu.
  • Wypłacana przez REIT dywidenda będzie zwolniona z CIT i PIT u otrzymujących ją akcjonariuszy, przy czym REIT powinien wypłacać corocznie do swych akcjonariuszy 90%  zysku (chyba, że zyski te będą reinwestowane w terminie 2 lat od zbycia konkretnej nieruchomości).

Powyższy mechanizm oznacza więc faktyczne odroczenie opodatkowania REIT do momentu dystrybucji zysków.

REITy będą działały jedynie w formie spółek akcyjnych (o minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 50 mln zł). Ich akcje notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Co istotne, nie zdecydowano wprowadzić się innych reguł w zakresie koncentracji i rozproszenia akcjonariatu niż te, które obecnie obowiązują podmioty notowane na warszawskim parkiecie.

Nowością jest także rejestr REIT, który prowadzić będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Projekt wskazuje przesłanki, które każdy REIT będzie zobowiązany spełniać (w zakresie lewarowania, liczby i wartości aktywów „nieruchomościowych” itp.). Przewidziano także cykliczny test, który będzie gwarantował wypełnienie powyższych kryteriów.

Niewykluczone, że powyższe zasady ulegną zmianie w toku prac nad projektem – aktualnie został on ponownie skierowany do konsultacji. Zgodnie z planem Ministerstwa Finansów, nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt: