Newsroom

Newsroom / Podsumowanie zmian w podatkach dochodowych

Podsumowanie zmian w podatkach dochodowych


06.10.2017

Podsumowanie zmian w podatkach dochodowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Teraz projekt trafił do Sejmu. O postępach procesu legislacyjnego będziemy Państwa na bieżąco informować. Poniżej znajdą Państwo podsumowanie projektowanych zmian.

Źródła przychodów w ustawie o CIT

Nowelizacja w dalszym ciągu ma przewiduje wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika (działalność operacyjna). Zmiana przepisów ma w założeniu uniemożliwić obniżanie wyniku podatkowego osiąganego z ramach jednego źródła przychodów o stratę podatkową osiągniętą przez podatnika w ramach innego źródła przychodów. Podział ten nie będzie jednak dotyczył banków oraz innych instytucji finansowych i kredytowych (np. SKOK).

Najnowszy projekt wprowadza modyfikacje w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu „zysków kapitałowych” – wyłączone zostaną w tym zakresie z tej kategorii przychody ze zbycia wierzytelności wynikających z działalności operacyjnej podatnika oraz pochodne instrumenty zabezpieczające przepływy oraz przychody i koszty działalności operacyjnej.

Przykładowe kategorie przychodów zaliczanych do źródła „zyski kapitałowe”: przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody z udziału w zysku spółki osobowej (w tym odsetki od udziału kapitałowego oraz przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków), przychody z tytułu aportu do spółki będącej podatnikiem CIT, przychody z praw autorskich, opłat licencyjnych, know-how, etc.

Niedostateczna kapitalizacja

Nowy projekt w niezmienionym zakresie przewiduje, że przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji nadal będą miały zastosowanie również do finansowania otrzymywanego od podmiotów niepowiązanych (dotyczy to wszelkich form finansowania, a więc nie tylko w postaci kredytów i pożyczek, ale również np. leasingu), a ponadto:

 • Zwiększeniu uległ limit kosztów odsetek do 3 mln zł (pierwotny projekt zakładał limit w wysokości 120 tys. zł). Po przekroczeniu limitu 3 mln zł (rozumianego jako nadwyżka kosztów finansowania nad przychodami o charakterze odsetkowym), koszt podatkowy będzie stanowić maksymalnie kwota odpowiadająca 30% swoistej „podatkowej EBITDA” (tzn. nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów – pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek – nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość odpisów amortyzacyjnych i odsetek);
 • Przy wyliczeniu limitu nie bierze się pod uwagę kosztów finansowania dłużnego i przychodów o charakterze odsetkowym wynikających z umów, których stroną są wyłącznie spółki wchodzące w skład PGK (podatkowej grupy kapitałowej);
 • Koszty finansowania dłużnego wyłączone w danym roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów podlegają zaliczeniu do takich kosztów w następnych 5 latach podatkowych, zgodnie z zasadami i w ramach obowiązujących w danym roku limitów w tym zakresie;
 • Limit będzie obejmował również odsetki zaliczane do wartości początkowej środków trwałych i aktywowane przez odpisy amortyzacyjne.

Limit na usługi niematerialne

Projekt z września 2017 r. nadal przewiduje wprowadzenie ograniczeń w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na tzw. usługi niematerialne (w tym opłaty licencyjne), w razie, gdy koszty te w roku podatkowym przekraczają 5% wspomnianej już swoistej „podatkowej EBITDA”.

Jednocześnie projekt w tym zakresie został nieco złagodzony, w szczególności:

 • podwyższono limit kosztów do kwoty 3 mln zł (pierwotnie 1,2 mln zł) – do tej kwoty wartość kosztów nie jest limitowana,
 • wyłączono stosowanie limitu w przypadku usług świadczonych przez podmioty niepowiązane (ograniczenie dotyczy podmiotów powiązanych oraz podmiotów z tzw. rajów podatkowych),
 • wyłączono stosowanie limitu w przypadku usług świadczonych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK,
 • wykreślono z katalogu usług niematerialnych, do których zastosowanie znajdzie limit usług: (i) księgowych, (ii) prawnych oraz (iii) rekrutacji pracowników i pozyskiwanie personelu,
 • wprowadzono możliwość odliczenia wartości nieodliczonych kosztów w pięciu kolejnych latach podatkowych (zgodnie z pierwotnym projektem nieodliczone koszty miały przepadać),
 • wyłączono stosowanie limitu w przypadku, gdy nabywane usługi są bezpośrednio związane z wytworzeniem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi oraz gdy koszty usług niematerialnych są refakturowane na inne podmioty.

Podatek z tytułu własności nieruchomości komercyjnych

Najnowszy projekt przewiduje również mniej profiskalne regulacje w zakresie tzw. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych. W szczególności, zgodnie z projektem:

 • miesięczny podatek wyniesie 0,035% wartości podstawy opodatkowania (pierwotnie podatek miał wynieść 0,042% tej wartości), w przypadku, gdy ta wartość przekracza 10 mln zł,
 • podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka ponad 10 mln zł wartości początkowej (pierwotnie cała wartość środka trwałego miała stanowić podstawę opodatkowania),
 • opodatkowanie nie znajduje zastosowania w przypadku środków trwałych, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane,
 • opodatkowanie nie znajduje zastosowania w przypadku budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Ryczałt od przychodów z najmu

W zakresie opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem najnowszy projekt przewiduje, że stawka 8,5% znajdzie zastosowanie do przychodów stanowiących równowartość 100.000 zł, zaś od nadwyżki ponad tę kwotę podatek wyniesie 12,5% przychodu (pierwotnie projekt przewidywał wyłączenie stosowania ryczałtu w razie gdy przychody podatnika przekroczyły 100.000 zł)

Powyższy limit dotyczyć będzie łącznie małżonków, przy czym najnowszy projekt nie uzależnia łącznego stosowania limitu od rodzaju ustroju majątkowego między małżonkami (projekt z lipca 2017 r. przewidywał, że łącznie liczony limit miał mieć zastosowanie do małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa).

Inne zmiany

 • Wycofano się z pomysłów: opodatkowania nieodpłatnych przekazań rzeczy lub praw majątkowych oraz określania momentu rozpoznania kosztów pośrednich („poniesienie kosztu”) według zasad wynikających z prawa bilansowego;
 • Podwyższeniu (z 6.600 zł do 8.000 zł) ma ulec kwota wolna od podatku w PIT dla osób osiągających najniższe dochody;
 • Podatnicy CIT, jak i PIT (przedsiębiorcy) nie będą mieli obowiązku wpłacania zaliczki, której kwota nie przekracza 1000 zł (decyzja o wpłacie takiej zaliczki będzie pozostawiona podatnikowi);
 • Jednorazowy odpis amortyzacyjny zostanie zwiększony z obecnych 3.500 zł do 10.000 zł;
 • Podwojony ma zostać limit kosztów uzyskania przychodów przysługujących twórcom i artystom (wyniesie on 85.528 zł zamiast połowy tej kwoty obecnie).
 • Kwoty wypłacane tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego (zysku netto) będą wprost wyłączone w kosztów uzyskania przychodów;
 • Zniesiony zostanie obowiązek zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • Wyłączone będzie stosowanie przepisów o cenach transferowych (w tym obowiązek dokumentowania tych cen) w przypadku podmiotów, w których udziały (akcje) posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Przepisy przejściowe

 • Straty poniesione przed wejściem w życie nowej ustawy (czyli również za 2017 r.) będą podlegały odliczeniu od dochodu (w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy CIT w nowym brzmieniu, tj. sumy dochodu z wszystkich źródeł przychodów) na dotychczasowych zasadach.
 • Do odsetek (kredytów), których kwota zostanie podatnikowi faktycznie przekazana przed 1 stycznia 2018 r. zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy o niedostatecznej kapitalizacji – jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.
 • Przypisanie kosztów uzyskania przychodów do źródła przychodów będzie dotyczyło wydatków poniesionych przed 1 stycznia 2018 r., które nie zostaną do tego dnia zaliczone do kosztów podatkowych.
 • Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2018 r. (wejściem w życie ustawy) oraz zakończy się po 31 grudnia 2017 r., będą stosowali do końca przyjętego roku podatkowego przepisy ustawy CIT w dotychczasowym brzmieniu.

Kontakt: