Newsroom

Newsroom / Przygotuj się na zmiany w CIT

Przygotuj się na zmiany w CIT


14.11.2017

Przygotuj się na zmiany w CIT

10 listopada Senat przyjął bez poprawek najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został przekazany do podpisu Prezydenta i jeśli zostanie podpisany, będzie obowiązywał już od 1 stycznia 2018 r.

Projekt wprowadza szereg rewolucyjnych zmian w CIT, które w sposób istotny wpłyną na podatkowe rozliczenia podatników. Poniżej prezentujemy podsumowanie zmian, które w naszej ocenie należy uznać za kluczowe dla Państwa.

Źródła przychodów w Ustawie o CIT

Nowelizacja przewiduje wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika (działalność operacyjna). Zmiana przepisów ma w założeniu uniemożliwić obniżanie wyniku podatkowego osiąganego w ramach jednego źródła przychodów o stratę podatkową osiągniętą w ramach innego źródła przychodów.

Przykładowe kategorie przychodów zaliczanych do źródła „zyski kapitałowe” to: przychody z udziału w zyskach osób prawnych np. dywidendy czy przychody z umorzenia udziałów, przychody z udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej, przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, przychody z tytułu aportu do spółki będącej podatnikiem CIT, przychody z praw autorskich, opłat licencyjnych, know-how, etc.

Limit wydatków na odsetki

Obecnie przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji stosowane są wyłącznie w sytuacji, w której podatnik otrzymuje finansowanie od podmiotów powiązanych. Od 2018 r. ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego stosowane będą również w przypadku finansowania uzyskanego od podmiotów niepowiązanych, w tym banków. Ograniczenie to dotyczyć będzie wszelkich form finansowania dłużnego, a więc nie tylko w postaci kredytów i pożyczek, ale również np. leasingu.

Projekt wprowadza limit 3 mln zł (rozumiany jako nadwyżka kosztów finansowania nad przychodamio charakterze odsetkowym) po przekroczeniu którego, koszt podatkowy będzie stanowić maksymalnie kwota odpowiadająca 30% podatkowej EBITDA (tzn. wartości zysku netto przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją).

Limit wydatków na usługi niematerialne

Projekt zakłada ustanowienie ograniczeń w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na tzw. usługi niematerialne (np. usługi doradcze, reklamowe, licencje, prawa autorskie, know-how) w przypadku, gdy koszty te w roku podatkowym przekraczają 5% wspomnianej już „podatkowej” EBITDA. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kwotę wolną – 3 mln zł kosztów kwalifikowanych w roku podatkowym – w stosunku do której limitu nie stosuje się. W toku prac legislacyjnych nad nowelizacją złagodzono ten przepis – aktualnie limit dotyczyć będzie wyłącznie wydatków na usługi świadczone przez podmioty powiązane oraz podmioty z rajów podatkowych.

Zmiany w opodatkowaniu aportów przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części (ZCP)

Projekt przewiduje objęcie aportów przedsiębiorstw lub ZCP tzw. małą klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, która spowoduje wyłączenie neutralności podatkowej w CIT takich transakcji, które nie będą miały uzasadnienia ekonomicznego (tj. gdy będą one dokonane jedynie z zamiarem uniknięcia opodatkowania) – a zatem na podobnych zasadach jak aktualnie np. połączenia i podziały spółek.

Opodatkowanie wkładów pieniężnych

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących wkładów niepieniężnych powoduje – niezamierzoną jak się wydaję – zmianę również w zakresie opodatkowania wkładów pieniężnych do spółek. Aktualnie wkłady takie są neutralne podatkowo. Od 1 stycznia 2018 r. wspólnik dokonujący wkładów pieniężnego do spółki kapitałowej (bądź SKA) zobowiązany będzie rozpoznać przychód      w wysokości wartości dokonywanego wkładu gotówkowego.

Przeciwdziałanie „debt push down”

Po nowelizacji nie będzie możliwe zaliczanie do kosztów podatkowych odsetek od finansowania udzielonego na nabycie udziałów lub akcji spółki, jeżeli w wyniku działań potransakcyjnych, np. po połączeniu spółek, miałyby być one rozliczane z dochodem operacyjnym spółki nabywanej.

Ograniczenie możliwości stosowania zwolnienia przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (tzw. zwolnienia dywidendowego)

Ustawa o CIT obecnie przewiduje (pod pewnymi warunkami) zwolnienie dywidendowe, tj. zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych między spółkami powiązanymi, które mają siedzibę na terytorium UE lub EOG. Aktualnie zwolnienie dywidendowe obejmuje dość szeroki katalog przychodów, tj. m.in.: dywidendy, przychody z umorzenia udziałów, przychody z dopłat otrzymywanych przy restrukturyzacjach czy też przychody przy podziałach spółek.

Nowelizacja ograniczy stosowanie zwolnienia wyłącznie do przychodów z:

  • dywidend;
  • podwyższenia kapitału zakładowego;
  • tzw. niepodzielonych zysków, powstających w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową.

Podatek z tytułu własności nieruchomości komercyjnych

Projekt przewiduje wprowadzenie dodatkowej podstawy opodatkowania dla podatników CIT, którzy posiadają środki trwałe w postaci nieruchomości komercyjnych położonych na terytorium Polski, o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł (chodzi o wartość początkową wynikającą z ewidencji).

Zgodnie z projektem, miesięczny podatek wyniesie 0,035% wartości podstawy opodatkowania, (od nadwyżki ponad 10 mln zł wartości początkowej danej nieruchomości) i będzie on podlegał odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy. Co istotne, opodatkowanie nie znajdzie zastosowania w przypadku budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Biorąc pod uwagę krótki okres pozostały do wejścia w życie nowelizacji, zachęcamy do kontaktu w celu oceny, na ile nowe regulacje wpływają na Państwa działalność oraz planowane projekty, a także jakie działania należałoby podjąć, aby zminimalizować negatywne skutki zmiany przepisów.

Kontakt: