Newsroom

Newsroom / Rząd za zwiększeniem ulgi na B+R

Rząd za zwiększeniem ulgi na B+R


11.10.2017

Rząd za zwiększeniem ulgi na B+R

10 października Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Ustawa o innowacyjności) przewidującego zmiany m.in. dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Projekt zostanie teraz skierowany do Sejmu. Zakłada on znaczne uatrakcyjnienie dotychczasowego instrumentu podatkowego – ulgi B+R – służącego wspieraniu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Projekt przewiduje w szczególności:

 • zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi B+R z obecnych 30% (dla innych niż MŚP) i 50% (dla MŚP) aż do 100%,
 • wprowadzenie ulgi B+R dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego z odliczeniem aż do 150%,
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi B+R m.in. o koszty:
  • z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło,
  • nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych,
  • nabycia usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej – jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym,
  • związane z uzyskaniem i utrzymaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego – bez względu na status przedsiębiorcy.

Ustawa może mieć też duże znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych – uzyskają oni prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych, których nie uwzględnili w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Projekt, o ile wejdzie w życie, może również zakończyć spory podatników z organami podatkowymi w zakresie kosztów kwalifikowanych dotyczących ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych. Zgodnie z nim do kosztów kwalifikowanych na potrzeby ulgi B+R zaliczać będzie można tylko usługi nabywane od jednostek naukowych.

Wprowadzone zmiany, jak również planowaną nowelizację, co do zasady, należy ocenić pozytywnie w kontekście działań mających zachęcić przedsiębiorstwa do unowocześnienia parków maszynowych oraz podejmowania innowacyjnej działalności. Inwestycja w modernizację i innowacyjność oprócz faktycznego wzrostu produktywności i efektywności działalności może przynieść również wymierne korzyści podatkowe.

Będziemy Państwa informować o postępach prac nad ustawą o innowacyjności. Niemniej jednak, jeżeli Państwa firma:

 • wprowadza produkt niebędący dotąd w ofercie Państwa firmy,
 • wprowadza modyfikacje w produktach zmieniające ich funkcjonalność i walory,
 • projektuje produkty i usługi dedykowane pod konkretnego odbiorcę/nabywcę,
 • wdraża nowe rozwiązania technologiczne w produkcji,
 • optymalizuje procesy produkcji,

- to już teraz zapraszamy Państwa do kontaktu w celu podjęcia prac nad implementacją ulgi B+R.

Kontakt: