Newsroom

Newsroom / Spółki jawne muszą informować KRS czy przygotują sprawozdanie finansowe

Spółki jawne muszą informować KRS czy przygotują sprawozdanie finansowe


02.03.2017

Spółki jawne muszą informować KRS czy przygotują sprawozdanie finansowe

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki jawnej często zadają sobie pytanie czy ich spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego.

Co do zasady, spółka jawna nie musi sporządzać sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości obowiązki wynikające z tej ustawy (w tym obowiązki związane ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdania finansowego) obciążają spółki jawne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Dlatego jeżeli spółka jawna osiągnęła przychody powyżej wskazanej wartości w 2016 r., sprawozdanie należy sporządzić za rok obrotowy 2017. Jeżeli zaś wartość przychodu spółki nie przekroczy granicy 2.000.000 euro, wspólnicy spółki jawnej nie muszą sprawozdania finansowego sporządzać.

Skąd jednak urząd skarbowy ma wiedzieć czy dana spółka jawna ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe? Od 15 stycznia 2015 r. w ustawie o rachunkowości istnieje art. 70a, który stanowi, że kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Za kierownika jednostki należy uznać w przypadku spółki jawnej wspólnika lub wspólników spółki, uprawnionych do reprezentacji spółki.

Tym samym to na wspólnikach uprawnionych do reprezentacji spółki spoczywa obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia. Złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego jest stosunkowo proste, ponieważ w treści formularza KRS Z-30 możemy zaznaczyć opcję o braku obowiązku sporządzania (pozycja C3). Złożenie takiego formularza do KRS nie wymaga opłaty sądowej (art. 19a ust. 6 ustawy o KRS) i należy złożyć go w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

W przeciwnym razie sąd rejestrowy może wszcząć wobec spółki uchylającej się od udzielenia informacji, postępowanie przymuszające. W ramach tego postępowania sąd może nałożyć na wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki grzywnę nawet do 10.000 zł. Dlatego, aby uniknąć niepotrzebnych problemów wspólnicy spółki jawnej powinni pamiętać, że nawet jeżeli spółka jawna nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, należy poinformować o tym fakcie KRS.

 

Kontakt: