Podatki
Podatki / Audyty i przeglądy podatkowe

Audyty i przeglądy podatkowe


Audyty (przeglądy) podatkowe stanowią szczególną i niezwykle efektywną formę doradztwa podatkowego. Zasadniczym celem ich przeprowadzania jest weryfikacja prawidłowości wywiązywania się podatników z obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych oraz stosowanej przez nich metodologii, wskazanie ewentualnych nieprawidłowości, zidentyfikowanie obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego, a także przedstawienie sposobów skorygowania tych nieprawidłowości oraz wskazanie działań zmierzających do usunięcia bądź zmniejszenia zidentyfikowanego ryzyka.

Cele audytów podatkowych

Celem audytów podatkowych nie jest jedynie sprawdzanie prawidłowości bieżących i przeszłych rozliczeń podatkowych. Audyty podatkowe są również skutecznym narzędziem weryfikacji działań podatnika mających bezpośrednie przełożenie na jego zobowiązania podatkowe. Innymi słowy, zakładanym rezultatem audytu (przeglądu) podatkowego jest również zaproponowanie nowych rozwiązań, które będą efektywniejsze niż te stosowane dotąd przez podatnika. To z kolei prowadzi do stworzenia klarownych podstaw do podejmowania przez podatników efektywnych decyzji gospodarczych. W konsekwencji, audyty podatkowe stwarzają możliwość poprawienia wyniku finansowego podatnika.

Przeprowadzane audyty podatkowe mogą zatem rodzić dwojakiego rodzaju oszczędności podatkowe:

  • oszczędności (w postaci braku „domiarów” i sankcji podatkowych) wygenerowane w związku z usunięciem lub skorygowaniem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie audytu;
  • oszczędności powstałe dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań zapewniających maksymalizację wyniku finansowego.

Proponujemy Państwu:

  • jednodniowe audyty podatkowe (tzw. health check) polegające na wizycie naszych ekspertów w Państwa firmie i rozmowach z osobami odpowiedzialnymi za wszystkie istotne rozliczenia podatkowe. Spotkanie jest zawsze poprzedzone przygotowaną przez nas ankietą. W jego wyniku przedstawiamy Państwu zwięzły raport sygnalizujący kwestie wymagające dalszej analizy bądź zmiany (zarówno w obszarze ryzyk podatkowych, jak i możliwości zwiększenia efektywności wyniku finansowego);
  • kompleksowe przeglądy podatkowe weryfikujące prawidłowość stosowanej metodologii oraz prowadzonych rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach merytorycznych (podatki dochodowe, VAT, akcyza, ceny transferowe oraz pozostałe podatki);
  • przeglądy podatkowe weryfikujące bieżące rozliczenia podatkowe, w wyniku których proponujemy i wdrażamy struktury poprawiające płynność finansową z punktu widzenia podatków dochodowych, VAT i akcyzy.

W odpowiedzi na wzrastający profesjonalizm aparatu skarbowego w zakresie weryfikacji poprawności cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (kapitałowo lub osobowo) wyodrębniliśmy dodatkowo trzy rodzaje przeglądów podatkowych:

  • przegląd w zakresie polityki cen transferowych stosowanych w grupie kapitałowej;
  • przegląd w zakresie dokumentacji podatkowej sporządzanej w związku z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • przegląd pod kątem compliance.

Zapraszamy do kontaktu.

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.