Podatki
Podatki / Specjalne strefy ekonomiczne

Specjalne strefy ekonomiczne


Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) z 20 października 1994 r. przeszła dotychczas kilka nowelizacji wynikających głównie z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych. Zmieniła się liczba stref, ich obszar, a także zakres przywilejów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności na terenach SSE. Obecnie funkcjonuje w Polsce 14 specjalnych stref ekonomicznych o łącznym obszarze 20 tys. hektarów. Strefy mają funkcjonować do końca 2026 r.

Strefy oferują przedsiębiorcom zwolnienie z podatku dochodowego, które skorelowane jest z wielkością wydatków inwestycyjnych poniesionych w strefie i wartością dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników wraz ze składkami ZUS. Wydatki te należy pomnożyć przez wskaźnik intensywności pomocy publicznej, który w zależności od położenia strefy waha się od 15 do 50 proc. Tak ustalona wartość stanowi kwotę podatku dochodowego, z którego zapłaty przedsiębiorca jest zwolniony.

Strefy nie są przeznaczone wyłącznie dla dużych podmiotów, bowiem minimalna wysokość poniesionych w nich wydatków inwestycyjnych powinna wynosić 100 tys. euro. Co więcej, wskaźnik dopuszczalnej pomocy publicznej jest nawet wyższy dla małych i średnich przedsiębiorców, o odpowiednio 20 i 10 proc.

Usługi doradcze świadczone przez nas w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • szczegółowe przedstawienie zasad prowadzenia działalności w strefach i ustalania kwoty zwolnienia podatkowego celem podjęcia decyzji o zasadności inwestycji na terenie SSE;
  • zredagowanie listu intencyjnego wskazującego na zgodność zamierzonej inwestycji z planem rozwoju strefy i podkreślającego społeczno-gospodarcze korzyści inwestycji;
  • reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu przetargowym lub rokowaniach zmierzających do wydania zezwolenia na działalność w SSE;
  • audyt prawny oraz przygotowanie projektów umów dotyczących nabycia składników majątkowych znajdujących się na terenie SSE;
  • ustalenie statusu przedsiębiorcy w świetle przepisów o pomocy publicznej określających maksymalną wielkość zwolnienia podatkowego;
  • kwalifikację poniesionego wydatku w celu ustalenia kwoty przysługującego z tego tytułu zwolnienia podatkowego;
  • nadzór nad prawidłowym ustalaniem dochodu z działalności w strefie i zwolnienia podatkowego oraz nad dyskontowaniem kwot inwestycji i ulgi podatkowej;
  • reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniach dotyczących prawidłowości ustalenia wielkości zwolnienia podatkowego.

Zapraszamy do kontaktu.

POLECANE ARTYKUŁY


Cała Polska wielką specjalną strefą ekonomiczną

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.