Regulamin

Regulamin strony

§ 1 
Postanowienia ogólne

1. W wykonaniu zobowiązania wynikającego z art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), tworzy się niniejszy regulamin strony internetowej Kancelarii [Kancelaria Ożóg Tomczykowski]. 
2. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Kancelarii, włączywszy warunki zamawiania, przesyłania i otrzymywania Wiadomości o Wydarzeniach oraz warunki składania CV przez Stronę internetową. 
3. Podmiotem odpowiedzialnym za Stronę jest Kancelaria. 
4. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej http://www.ozogtomczykowski.pl. Każdy Użytkownik może utrwalać i zwielokrotniać Regulamin dowolną techniką, na dowolnych nośnikach w jakimkolwiek celu wynikającym lub związanym ze Stroną lub świadczonymi przez Kancelarię usługami. 

§ 2
Definicje

1. Określenia w Regulaminie napisane wielką literą, o ile w Regulaminie nie zaznaczono inaczej, mają znaczenie jak niżej: 
Administrator – administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.); 
Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883); 
Kancelaria – Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Sienna 39, 00-121 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000183769 , NIP 526 27 34 243, REGON 015610913; 
Regulamin – regulamin udostępniony na stronie internetowej pod adresem http://www.ozogtomczykowski.pl; 
Strona – strona internetowa Kancelarii pod adresem http://www.ozogtomczykowski.pl; 
Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony; 
Newsletter – informacje o wydarzeniach, publikacjach i wszelkich innych działaniach, w których uczestniczą osoby z Kancelarii, przesyłane na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej; zamówienie przesyłania Newslettera jest dostępne na Stronie w zakładce „Newsletter”

§ 3 
Zasady korzystania ze Strony Kancelarii

1. Regulamin określa zasady działania Strony. 
2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników. 
3. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 4 
Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. 
2. Regulamin zabrania, w szczególności: 
podawania nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd informacji lub danych osobowych; 
rozpowszechniania nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie; 
naruszanie sposób dóbr osobistych Kancelarii, osób z nią związanych lub osób trzecich; 
ingerowanie w działanie Strony, w szczególności w kod Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, niedozwolonych rozszerzeń i przekierowań lub innych instrumentów mogących mieć negatywny wpływ na Stronę lub oprogramowanie lub urządzenia Kancelarii lub Użytkowników. 

§ 5 
Wymagania techniczne i pliki cookies

1. Korzystanie ze Strony możliwe jest gdy Użytkownik posiada urządzenie z dostępem do sieci Internet, z przeglądarką internetową. 
2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (odbiorczym) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług. 
3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. 
4. Użytkownik może usunąć przechowywane pliki cookies z urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne oprogramowanie. Sposoby usuwania plików cookies można znaleźć pod odpowiednimi adresami przeglądarek internetowych, np.: 
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, 
Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

§ 6 
Usługa zamówienia i przesyłania Newslettera

1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Kancelarii, może zamówić Newsletter. 
2. Zamówienie usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w polu „email” na Stronie oraz udzielenia zgody na postanowienia Regulaminu. 
3. Zamówienie usługi Newslettera jest nieodpłatnie. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi przesyłania Newslettera. 
4. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia usługi Newslettera w dowolnym czasie wysyłając odpowiednią informację pod adres poczty elektronicznej marketing@ozogtomczykowski.pl. 

§ 7 
Usługa umożliwienia złożenia CV

1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony ma prawo do przesłania swojego CV w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym Kancelarii, przy użyciu zakładki „kariera”. Jest to usługa nieodpłatna. 
2. Złożenie CV wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych zawartych w CV. 

§ 8 
Dane osobowe

  1. W odniesieniu do Danych Osobowych przedstawionych przez Użytkownika przy użyciu Strony, Kancelaria pełni funkcję Administratora Danymi Osobowymi mogą być w szczególności adres poczty elektronicznej podawany w związku z zamówieniem Newslettera (§ 6) oraz dane zawarte w CV w przypadku składania aplikacji przez Stronę (§ 7). 
2. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 
3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. W szczególności, do formularzy umożliwiających zamówienie Newslettera oraz składanie CV, Administrator stosuje środki bezpieczeństwa opisane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 
4. Cel przetwarzania przedstawianych Danych Osobowych oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przez Stronę przy ich przedstawianiu. 

§ 9 
Kontakt i reklamacje

1. Kancelaria dokłada należytej staranności celem zapewnienia właściwego działania Strony. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń co do działania Strony, na adres poczty elektronicznej: marketing@ozogtomczykowski.pl. 
2. Użytkownik korzystający z usług opisanych w § 6 i § 7 Regulaminu, ma prawo składania reklamacji na adres poczty elektronicznej: marketing@ozogtomczykowski.pl. 
3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis zastrzeżenia i adres poczty elektronicznej Użytkownika, aby Kancelaria mogła wysłać do Użytkownika odpowiedź na zastrzeżenia. 
4. Kancelaria może zwrócić się do Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji, potrzebnych do udzielenia odpowiedzi. 
5. Kancelaria zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji, w tym szczegółowego opisu zastrzeżenia i adresu poczty elektronicznej Użytkownika. 

§ 10 
Odpowiedzialność

1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Może także nastąpić okresowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację. 
2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działania lub brak dostępności Strony wynikające lub związane z przyczynami wskazanymi w pkt 1 powyżej lub z innych przyczyn niezależnych od Kancelarii. 

§ 11 
Zmiana Regulaminu

1. Kancelaria ma prawo do zmiany Regulaminu. 
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie umieszczenia zmian Regulaminu na Stronie lub w innym dniu wskazanym w zmianach do Regulaminu. 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) .