O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach / Prawo farmaceutyczne – będą zmiany?

Prawo farmaceutyczne – będą zmiany?


10 listopada 2016 | Prawo

Mimo licznych zmian wprowadzanych w ostatnim czasie do ustawy Prawo farmaceutyczne, przy czym część z nich nadal oczekuje na wejście w życie, ustawodawca przedstawił kolejny projekt zmian, z dnia 20 października 2016 r.

Ograniczenia w swobodzie prowadzenia działalności?

Planowane zmiany, o ile wejdą w życie, wprowadzą znaczne ograniczenia w swobodzie prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem aptek ogólnodostępnych.

Przede wszystkim, ustawodawca zakłada wprowadzenie ograniczenia co do osób, które będą mogły wystąpić o udzielenie zezwolenia na prowadzenie takiej apteki. W chwili obecnej, prawo do uzyskania zezwolenia posiada osoba fizyczna, osoba prawna oraz nieposiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, a zatem jest to katalog określony szeroko. Natomiast, wedle planowanych zmian, uprawnienie takie będzie przysługiwać wyłącznie farmaceutom, posiadającym prawo do wykonywania zawodu i prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, spółkom jawnym lub partnerskim, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, a wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo do wykonywania zawodu oraz spółkom komandytowym, których wyłącznym przedmiotem działalności jest prowadzenie aptek, a ich wszyscy komplementariusze są farmaceutami, posiadającymi prawo do wykonywania zawodu.

A spółki kapitałowe?

Ustawodawca całkowicie zatem wyklucza możliwość prowadzenia aptek przez spółki kapitałowe, uzasadniając to dbałością o interes pacjentów i jakość świadczonych usług związanych z ochroną zdrowia.

Ponadto, ustawodawca proponuje wprowadzenie regulacji, która dodatkowo ograniczyłaby możliwość przejścia udzielonych już zezwoleń na inne podmioty, w tym spółki kapitałowe, bowiem m.in. wprost wyłącza stosowanie art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że w przypadku łączenia się spółek, posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie apteki, zezwolenie takie nie przejdzie ani na spółkę przejmującą, ani na spółkę nowo zawiązaną.

Czy to nie konflikt?

Dodatkowe, podmiotowe ograniczenia zakładają, że ani osoba fizyczna, ani komplementariusz, komandytariusz, wspólnik czy też partner spółki, która złożył wniosek o wydanie zezwolenia, nie może posiadać wydanego uprzednio zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, zajmować się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, czy też wchodzić w skład organów spółek posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmujących się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi. Proponowana regulacja utrzymuje dotychczas obowiązujące ograniczenia prowadzenia apteki przez lekarza lub lekarza dentystę wykonującego zawód (art. 99 ust. 4b ustawy).

Magiczna „4”

Ustawodawca kategorycznie uniemożliwia uzyskanie przez uprawnione podmioty zezwolenia, w przypadku, gdy prowadzą już co najmniej 4 apteki. Zezwolenie nie zostanie także wydane, gdy na dzień wydania zezwolenia, liczba mieszkańców w danym województwie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, jest mniejsza niż 3000 osób, chyba że lokalizacja planowanej apteki oddalona jest o co najmniej 1000 m w linii prostej od najbliższej ogólnodostępnej apteki. Wskazane zmiany ustawodawca uzasadnia chęcią walki z monopolizowaniem rynku przez duże przedsiębiorstwa.

Mimo uzasadnienia projektu, w którym w szczególności podkreśla się interes pacjentów oraz chęci podniesienia jakości usług świadczonych wyłącznie przez wykwalifikowanych farmaceutów, wydaje się, że głównym celem ustawodawcy jest chęć zwiększenia kontroli na rodzimym rynkiem farmaceutycznym oraz zwiększenia z tego tytułu wpływów do budżetu państwa.

Niemniej jednak, do czasu wejścia w życie proponowanych przepisów (przy czym vacatio legis to 7 dni), obowiązują przepisy dotychczasowe, a zezwolenia wydane pod rządami obecnie obowiązującej ustawy pozostaną w mocy.

Zobacz naszą ofertę w obszarze:
Doradztwo korporacyjne