Newsroom

Newsroom / Alert – Ceny transferowe – Termin na złożenie informacji ORD-U

Alert – Ceny transferowe – Termin na złożenie informacji ORD-U


25.05.2020

Alert – Ceny transferowe – Termin na złożenie informacji ORD-U

Przypominamy, że dla podatników których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie informacji ORD-U upływa 31 maja 2020 r. (termin ten został przedłużony o 2 miesiące w związku z COVID 19).

Przypominamy także, że złożenie informacji o cenach transferowych za 2019 r. na formularzu TPR-C (formularz ten zastąpił sprawozdanie CIT-TP, które po raz ostatni składane było za rok 2018) nie zwolni podatników z obowiązku składania formularza ORD-U.

Co do zasady, do końca 2018 r. przepisy przewidywały zwolnienie z obowiązku składania informacji ORD-U dla podmiotów, które były zobowiązane do sporządzenia uproszczonego sprawozdania o transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi CIT-TP. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek przekazywania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi CIT-TP został zastąpiony obowiązkiem przekazywania informacji o cenach transferowych na formularzu TPR-C. Wraz z tą zmianą uchylony został przepis zwalniający z obowiązku składania informacji ORD-U. W efekcie, od 2019 r. obowiązek sporządzania i przekazywania informacji ORD-U ciąży na wszystkich podatnikach, bez względu na wypełnienie przez nich innych obowiązków sprawozdawczych, w tym złożenia informacji TPR-C, jeżeli tylko zostaną spełnione przesłanki.

ORD-U stanowi informację o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Zobowiązane są ją składać osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli:

  • jedna ze stron umowy zawartej z nierezydentem, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
  • inny podmiot, niebędący stroną umowy zawartej z nierezydentem, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
  • nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Polski przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów,

i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Polski.

Obowiązek informowania organów podatkowych o umowach zawieranych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego nie jest uzależniony od rodzaju danej umowy (i tego jakiej transakcji dotyczy). Wykazaniu w formularzu ORD-U podlegają wszystkie umowy z danym kontrahentem w odniesieniu do których suma należności albo suma zobowiązań wynikających z tych umów przekroczy w roku podatkowym określony w przepisach próg.

W informacji ORD-U uwzględnia się nie tylko umowy zawarte w danym roku podatkowym, ale także umowy zawarte w latach wcześniejszych, jeżeli są realizowane w roku podatkowym, za który sporządzana jest informacja ORD-U, a na ich podstawie powstały należności lub zobowiązania.

Wykazaniu w ORD-U podlegają zatem należności i zobowiązania wynikające z faktur/rachunków wystawionych lub otrzymanych przez podatnika w roku podatkowym, za który sporządzana jest informacja, jeżeli wartość tych transakcji przekroczyła w roku podatkowym następujące progi:

  • 300 tys. EUR – gdy stroną umowy jest podmiot powiązany,
  • 5 tys. EUR – gdy stroną umowy jest nierezydent posiadający na terytorium Polski przedsiębiorstwo/oddział/przedstawicielstwo (także wtedy, gdy jest on podmiotem niepowiązanym z podatnikiem).

Należy zwrócić uwagę na inny próg powiązań kapitałowych w porównaniu do przepisów o cenach transferowych. W przepisach dotyczących ORD-U jest to 5%, a w przepisach o cenach transferowych, odpowiednio 25%.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon