Newsroom

Newsroom / Alert podatkowy – 31 stycznia 2021 r. mija termin składania zawiadomienia dot. estońskiego CIT

Alert podatkowy – 31 stycznia 2021 r. mija termin składania zawiadomienia dot. estońskiego CIT


27.01.2021

Alert podatkowy – 31 stycznia 2021 r. mija termin składania zawiadomienia dot. estońskiego CIT

Przypominamy! Żeby skorzystać z estońskiego CIT, należy złożyć określone przepisami zawiadomienia (ZAW-R oraz OSW-R) do 31 stycznia 2021 roku (w przypadku, gdy rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym).

W naszej ocenie, rozwiązanie to może być korzystne dla spółek, które osiągają zyski i zamierzają je reinwestować, a jednocześnie nie korzystają z ulg podatkowych (np. ulgi B+R). W rezultacie podatek dochodowy płatny będzie zasadniczo dopiero w momencie dystrybucji zysku do wspólników. Zaletą korzystania z estońskiego CIT jest także prowadzenie jednej księgowości, tj. rachunkowej, bez konieczności uwzględniania kazuistycznych korekt wynikających z przepisów podatkowych.

Aby skorzystać z estońskiego CIT należy spełnić następujące warunki:

 • formy prowadzonej działalności – tylko spółka kapitałowa (sp. z o.o. oraz akcyjna) może skorzystać z tego rozwiązania;
 • posiadania odpowiedniej struktury właścicielskiej – udziałowcami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne; spółka nie może posiadać udziałów w innych podmiotach ani innych praw majątkowych związanych z prawem do zysku;
 • przychodów – przychody w roku poprzedzającym rozpoczęcie korzystania z tzw. estońskiego CIT nie mogą przekroczyć poziomu 100 mln zł brutto;
 • struktury przychodów – tzw. przychody pasywne i zrównane z nimi nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej;
 • poziomu zatrudnienia – min. 3 osoby w przeliczeniu na pełny etat;
 • planowanych inwestycji – należy ponosić nakłady inwestycyjne w określonej ustawowo wysokości;
 • sprawozdawczości – za okresy korzystania z estońskiego CIT spółka powinna sporządzać sprawozdanie zgodne z ustawą o rachunkowości.

Niektóre spółki (np. instytucje finansowe) są wyłączone z możliwości korzystania z omawianego rozwiązania. Z kolei, dla małych podatników przewidziane są pewne uproszczenia.

Jeżeli rok podatkowy spółki, która zamierza skorzystać z estońskiego CIT, pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 31 stycznia 2021 roku należy złożyć następujące zawiadomienia:

 • ZAW-R – zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (składa spółka)
 • OSW-RD – oświadczenie o podmiotach, w których udziałowiec lub akcjonariusz posiada bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w  funduszu inwestycyjnym lub inwestycji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Oświadczenie nie obejmuje podmiotów, z którymi podatnik nie dokonuje transakcji w jakiejkolwiek formie, w tym z  udziałem podmiotów pośredniczących (oświadczenie składają osoby fizyczne będące udziałowcem lub akcjonariuszem spółki planującej skorzystanie z estońskiego CIT);

Przypominamy, że przejście na tzw. estoński CIT oznacza konieczność przygotowania spółki do nowego systemu rozliczeń, w szczególności rozliczenie strat oraz tzw. różnic przejściowych.  Przed podjęciem decyzji o zmianie modelu opodatkowania, rekomendujemy także ocenę, czy spółka – oprócz dystrybuowanego zysku – nie będzie zobowiązana do opodatkowania także innych kategorii wskazanych w ustawie o CIT (np. dochody z tytułu ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą itd.).

Tym samym, spółka, która zamierza skorzystać z estońskiego CIT powinna:

 • spełniać ustawowe kryteria;
 • złożyć do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania;
 • posiadać stosowne oświadczenia od swoich udziałowców/akcjonariuszy;
 • przygotować księgi i rozliczenia podatkowe na nowy system rozliczeń podatku.

 

 

Kontakt:

Bartłomiej Biały

Partner, Lider Praktyki Planowania Podatkowego i Podatków Transakcyjnych