Newsroom

Newsroom / Alert podatkowy: Brak uchwały NSA w sprawie PKWiU przy wnioskach o interpretację indywidualną

Alert podatkowy: Brak uchwały NSA w sprawie PKWiU przy wnioskach o interpretację indywidualną


20.01.2020

Alert podatkowy: Brak uchwały NSA w sprawie PKWiU przy wnioskach o interpretację indywidualną

W dniu 20 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie składu 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej charakteru klasyfikacji statystycznej (PKWiU) w postępowaniu o wydanie interpretacji podatkowej. NSA postanowił odmówić podjęcia uchwały w tej sprawie (sygn. akt I FPS 3/19).

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

W ocenie Rzecznika na tle orzecznictwa sądów administracyjnych powstała wątpliwość  „czy w świetle art. 14b § 3 w zw. z art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, dalej: op) wskazana przez składającego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej klasyfikacja statystyczna (PKWiU) stanowi element stanu faktycznego, a w konsekwencji czy organ interpretacyjny związany jest powołaną klasyfikacją statystyczną (PKWiU) i nie jest uprawniony do jej weryfikacji, czy też klasyfikacja statystyczna (PKWiU) stanowi element normy prawnej, w konsekwencji czego organ interpretacyjny zobowiązany jest w toku prowadzonego postępowania do zweryfikowania jej prawidłowości"

W ocenie NSA wniosek Rzecznika nie wykazał dostatecznie by istniała rozbieżność interpretacyjna na tle rozpatrywanego zagadnienia. Sąd wskazał także, że to podmiot występujący o interpretację decyduje, co jest elementem stanu faktycznego, a co jego oceną prawną, na co wskazuje konstrukcja wniosku o interpretację.

Ponadto, jak zaznaczył NSA, w orzecznictwie przyjmowane jest jednolicie, że zarówno sądy, jak i organy nie mogą ingerować w stan faktyczny i nie jest to elementem ich oceny.

Niniejszy brak podjęcia uchwały przez NSA nie wyjaśnił na korzyść podatników zagadnień, które już od wielu lat rodzą poważne wątpliwości. Podanie klasyfikacji statystycznej w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego daje podatnikom bardzo nikły i łatwy do podważenia przy ewentualnej kontroli walor ochronny interpretacji. Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem dla podatników byłoby, gdyby to organ badał poprawność wskazanej klasyfikacji PKWiU.

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon