Newsroom

Newsroom / Alert podatkowy - Precedensowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – VAT przy uldze na złe długi

Alert podatkowy - Precedensowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – VAT przy uldze na złe długi


15.10.2020

Alert podatkowy - Precedensowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – VAT przy uldze na złe długi

W okresie pandemii COVID-19 warto wykorzystać wszystkie szanse, jakie przepisy podatkowe dają przedsiębiorcom w zakresie poprawy płynności finansowej. Jedną z nich jest możliwość skorygowania kwoty podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi. Podatnik ma prawo do skorygowania podatku należnego z tytułu zrealizowanej sprzedaży, jeżeli należność nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta jednocześnie nie zamyka sobie dróg dochodzenia należności od dłużnika.

Ustawa o VAT wyklucza jednak możliwość zastosowania ulgi na złe długi w przypadku pozostawania dłużnika w stanie restrukturyzacji lub upadłości lub braku statusu podatnika VAT (po stronie dłużnika oraz wierzyciela).

W wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 (sprawa sygn. C-355/19) powyższe ograniczenia zostały uznane za niezgodne z Dyrektywą 2006/112/WE. Trybunał uznał, że ograniczenie prawa do korekty w przypadku pozostawania dłużnika w stanie restrukturyzacji lub upadłości są nieproporcjonalne do celu, jaki mają osiągnąć - ochrony przed nadużyciami, skutkującymi brakiem opodatkowania. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne po stronie dłużnika nie wyłącza więc prawa wierzyciela do zastosowania ulgi na złe długi.

Trybunał całościowo ocenia ustawowe przesłanki zastosowania ulgi na złe długi, uznając że większość ograniczeń jest sprzeczna z celem Dyrektywy VAT. Tak więc, zdaniem TSUE niezgodny z przepisami UE jest również wymóg dotyczący statusu podatnika VAT czynnego po stronie sprzedawcy oraz nabywcy. W istocie, zdaniem Trybunału, warunki stosowania ulgi na złe długi powinny być oceniane w sposób dużo bardziej liberalny, niż wymagają tego przepisy Ustawy o VAT.

Jakie ma to znaczenie w praktyce?

  • Jeżeli podatnik wystawił faktury na rzecz kontrahentów, którzy znajdują się w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, zyskuje możliwość odzyskania VAT z nieściągalnych wierzytelności.
  • Jeżeli zmienił się status zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy lub nabywca nigdy nie był podatnikiem VAT - nie jest wykluczona możliwość zastosowania ulgi na złe długi.
  • Jeżeli podatnik prowadził spór w zakresie zastosowania ulgi na złe długi, lecz spotkał się z jej odmową zastosowania z powodów wskazanych powyżej, istnieją przesłanki do wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną.

Warto więc przyjrzeć się szczegółowo wierzytelnościom nieściągalnym w przedsiębiorstwie, bowiem może okazać się, że w świetle wyroku TSUE otwierają się możliwości poprawy płynności finansowej wierzyciela. Należy przy tym pamiętać, że możliwość zastosowania ulgi na złe długi jest ograniczona w czasie - wraz z końcem roku przedawnia się możliwość korekty faktur wystawionych w 2018 r.

Kontakt:

Paweł Tomczykowski

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu

Wojciech Kotowski

Of Counsel