Newsroom

Newsroom / Alert podatkowy: Uproszczona procedura APA

Alert podatkowy: Uproszczona procedura APA


25.03.2019

Alert podatkowy: Uproszczona procedura APA

Zgodnie z zapowiedziami, 22 marca br. opublikowany został projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (APA). W projekcie zawarto przepisy dotyczące wprowadzenia uproszczonej procedury APA, której najważniejsze założenia prezentujemy w dalszej części Alertu.

 

 

 

Uproszczona APA

 • Uproszczona APA będzie wydawana wyłącznie dla transakcji kontrolowanych dotyczących zakupu usług o niskiej wartości dodanej, lub ponoszenia opłat za korzystanie lub prawo do korzystania ze znaku towarowego lub z wiedzy (informacji) związanej ze zdobytym doświadczeniem, nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).
 • Podatnik ubiegający się o zawarcie uproszczonej APA dla ww. transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych nie może być objęty postepowaniem bądź kontrolą podatkową. Ma to zwiększyć dostępność uproszczonych procedur APA.
 • Istotnym warunkiem ubiegania się o zawarcie uproszczonej APA jest zapewnienie, aby udział dochodów podatkowych wnioskodawcy w przychodach był nie niższy niż 1% w co najmniej dwóch z trzech ostatnich, zakończonych lat podatkowych. Dodatkowo, uproszczona APA nie będzie obowiązywała, jeżeli w dwóch pierwszych latach okresu, na jaki została wydana, udział dochodów w przychodach również będzie niższy niż 1%.
 • Projekt przepisów zakłada uproszczenie procedury. W szczególności zakres wniosku dotyczącego objęcia transakcji uproszczoną APA powinien zawierać:

- informacje o transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku obejmujące: opis transakcji kontrolowanej, wskazanie wybranej metody weryfikacji ceny transferowej wraz z uzasadnieniem wyboru, oraz kalkulację ceny transferowej;
- oświadczenia dotyczące uzasadnienia ekonomicznego dla dokonania transakcji kontrolowanej;
- analizę porównawczą, analizę zgodności z warunkami rynkowymi lub oświadczenie, że wnioskodawca nie sporządza analizy porównawczej i analizy zgodności, z uwagi na spełnienie przez transakcję kontrolowaną kryteriów, o których mowa w art. 11f Ustawy CIT (korzystanie z uproszczeń w zakresie ustalania wynagrodzenia za usługi o niskiej wartości dodanej);
- zwięzły opis korzyści ekonomicznych z tytułu zawarcia transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku wraz ze wskazaniem rodzajów przykładowych dowodów ich osiągnięcia;
- propozycję okresu obowiązywania uproszczonej APA (co do zasady, okres ten nie może być dłuższy niż 3 lata).

 • Postępowanie o zawarcie uproszczonej APA powinno się zakończyć w ciągu 3 miesięcy.
 • Wysokość opłaty od wniosku  dotyczącego zawarcia uproszczonej APA będzie wynosić 20 000 zł.
 • Ważną informacją jest proponowana zmiana art. 15e ust. 16 ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którą, momentem, od którego stosuje się przepis art. 15e ust. 15 (tj. brak limitacji dla kosztów usług, opłat i należności w przypadku uzyskania APA/uproszczonej APA) jest rok poprzedzający rok podatkowy złożenia wniosku, a nie tylko rok podatkowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję, jak przewiduje przepis w dotychczasowym brzmieniu. Zmiana ta ma na celu zrównanie sytuacji podatników, niezależnie od czasu trwania postępowania w sprawie wydania APA lub uproszczonej APA.

APA (tj. procedura „tradycyjna”)

 • Projekt przewiduje możliwość złożenia wniosku o APA przez podmiot zagraniczny, który zamierza rozpocząć działalność w Polsce.
 • Proponowane jest ograniczenie przypadków, w których nie można ubiegać się o APA wyłącznie do sytuacji, w których postępowaniem lub kontrolą objęty jest którykolwiek rok z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy.
 • Wprowadza się możliwość objęcia APA okresu już od początku roku podatkowego wnioskodawcy, w którym wniosek został złożony (dotychczas obowiązujące przepisy uniemożliwiają objęcie uprzednim porozumieniem cenowym okresu sprzed dnia złożenia wniosku).

Zmiana trybu postępowania (APA vs. uproszczona APA)

 • Projekt przewiduje możliwość zmiany trybu postępowania z postępowania w sprawie uproszczonej APA na postępowanie standardowe APA, jeżeli nie jest możliwe wydanie uproszczonej APA ze względu na złożony i skomplikowany charakter transakcji kontrolowanej objętej wnioskiem. W takim przypadku, organ zawiadamia o tym wnioskodawcę podając uzasadnienie. Wnioskodawca będzie mógł wycofać lub zmienić wniosek na wniosek o wydanie APA, uzupełniając wymaganą opłatę, dokumenty i informacje.
 • Projekt przewiduje również sytuację odwrotną tj. możliwość zmiany trybu postępowania z postępowania w sprawie APA na postępowanie w sprawie uproszczonej APA, w przypadku gdy organ stwierdzi, że możliwe jest wydanie uproszczonej APA. W takim przypadku organ zawiadamia o tym wnioskodawcę podając uzasadnienie. Wnioskodawca może w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia złożyć informację o kontynuowaniu postępowania w sprawie wydania  APA albo zmienić wniosek o wydanie APA na wniosek o wydanie uproszczonej APA. W przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę takiej informacji lub zmiany wniosku w terminie 3 miesięcy, organ kontynuuje postępowanie w sprawie wydania APA.

Kontakt:

Krystyna Szydłowska

Lider Praktyki Cen Transferowych