Newsroom

Newsroom / Alert podatkowy - Zapowiedź pakietu ulg na rozwój firmy

Alert podatkowy - Zapowiedź pakietu ulg na rozwój firmy


15.06.2021

Alert podatkowy - Zapowiedź pakietu ulg na rozwój firmy

Ministerstwo Finansów od przyszłego roku w ramach tzw. Polskiego Ładu obok ulg na innowacje ogłosiło zamiar wprowadzenia nowych ulg podatkowych na rozwój firm.

W ramach ulg na ekspansję biznesu i rozwój firm zostało zapowiedziane 5 propozycji:

1. modyfikacja założeń ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych tj. tzw. Estońskiego CIT,

2. ulga na IPO,

3. ulga dla Venture Capital,

4. ulga konsolidacyjna,

5. ulga na ekspansję.

 

1. Modyfikacja założeń funkcjonowania tzw. Estońskiego CIT

Funkcjonująca od 1 stycznia 2021 r. regulacja dotycząca możliwości skorzystania przez niektórych przedsiębiorców z Estońskiego CIT w ramach Polskiego Ładu ma doczekać się modyfikacji.

Przypomnijmy, że Estoński CIT pozwala na odroczenie momentu zapłaty podatku do czasu wypłaty zysku. Oznacza to, że dopóki przedsiębiorca nie wypłaci zysku ze spółki, dopóty nie będzie musiał płacić podatku CIT. Gdy przedsiębiorca zdecyduje się wypłacić zysk, wówczas zapłaci podatek, który będzie uzależniony od wysokości wypłaty (nie zaś dochodu).

Estoński CIT jest skierowany do spółek kapitałowych, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Przede wszystkim w ramach modyfikacji jego założeń planowane jest:

 • ułatwienie wejścia do systemu estońskiego CIT m.in. poprzez zniknięcie trzech z pięciu warunków dla skorzystania z tej formy opodatkowania, mianowicie:
 • usunięty zostanie limit przychodowy, który wyłączał z systemu estońskiego większe podmioty;
 • uprawnione do skorzystania z systemu będą nie tylko spółki z o.o. i S.A., ale również, na określonych zasadach, trzy kolejne rodzaje form prawnych: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie;
 • zlikwidowany zostanie minimalny wolumen inwestycji, który w okresie spowolnienia gospodarczego był dla firm ważnym czynnikiem ryzyka.

W ramach modyfikacji warunków Estońskiego CIT ma nastąpić także obniżenie efektywnej stawki podatkowej dla małych podatników do poziomu 20% (obecnie 25%), natomiast dla większych podmiotów obniżona stawka znajdzie zastosowanie w przypadku dokonywania wysokich nakładów inwestycyjnych (tj., gdy podatnik zwiększy inwestycje co najmniej o 50% w okresie dwuletnim lub o 110% w okresie czteroletnim).

Pozostaną zatem dwa warunki do spełnienia, aby skorzystać z Estońskiego CIT tj.:

1. prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury oraz

2. prowadzenie w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników.

Te dwa warunki działać będą na dotychczasowych zasadach.

 

2. Ulga na IPO

Ulga na IPO, tj. ulga na przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty sprzedaży akcji. W ramach tego rozwiązania przedsiębiorcy decydujący się na IPO będą mogli odliczyć 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (w tym na działania, które będą zmierzać do poszerzenia kręgu akcjonariuszy).

Przewidziano również w ramach tego rozwiązania ograniczenie możliwości odliczenia dla usług doradczych, prawnych i finansowych związanych bezpośrednio z emisją – wówczas odliczenie będzie przysługiwać do maksymalnej wysokości 50% wydatków (nie więcej niż 50 tys. zł netto).

Dodatkowo w ramach ulgi IPO przewidziane jest zwolnienie z podatku Belki (19%) dla inwestora indywidualnego, który kupi akcje spółki w ramach IPO i zachowa je przez okres 3 lat.

Ulga na IPO jest skierowana do spółek akcyjnych, które:

 • są polskimi rezydentami podatkowymi,
 • nie są notowane na GPW,
 • zamierzają wyemitować dodatkowe akcje w IPO, upubliczniając spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego.

 

Możliwość skorzystania z ulgi będzie jednorazowa i dotyczyć będzie pierwszego IPO.

Katalog wydatków, które będą mogły zostać odliczone od podstawy opodatkowania do wysokości 150% w ramach tego rozwiązania to:

 • wydatki na przygotowanie prospektu emisyjnego,
 • opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe,
 • wydatki na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem,
 • a także wydatki na usługi doradcze, prawne i finansowe – przy tym tutaj ograniczenie odliczenia do wysokości 50% wydatku. W ramach tej ulgi wszystkie wydatki muszą być bezpośrednio związane z IPO.

 

3. Ulga na VENTURE CAPITAL

W ramach tego rozwiązania inwestor w formie funduszu Venture Capital, który zainwestuje swoje środki w innowacyjną firmę lub innowacyjny start-up będzie uprawniony do dodatkowego odliczenia od dochodu 50% kwoty inwestycji (nie więcej jednak niż 250 tys. zł).

Na moment publikacji alertu nie są znane bardziej szczegółowe założenia tego rozwiązania.

 

4. Ulga konsolidacyjna

Ulga konsolidacyjna (ulga na fuzję) ma być skierowana do polskich przedsiębiorstw, które zdecydują się na przejęcie innego podmiotu w kiepskiej kondycji finansowej (będą je ratować przed upadkiem).

Korzyścią dla spółki przejmującej w ramach tego rozwiązania ma być możliwość dodatkowego 100% odliczenia wydatków faktycznie poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej wymagającej pomocy (m.in. wydatki na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt itp.) od podstawy opodatkowania.

Oznacza to, że przejmujący przedsiębiorca oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem do kosztów uzyskania przychodów, będzie uprawniony także drugi raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania (tj. każda 1 zł wydana na konsolidację pozwoli zmniejszyć dochód o 2 zł).

 

5. Ulga na ekspansję

Projektowana ulga na ekspansję ma polegać na zaoferowaniu możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które poniesie przedsiębiorca w celu rozszerzenia swojego rynku zbytu (w tym również poprzez ekspansję na rynki zagraniczne). W założeniu więc korzystając z tej ulgi przedsiębiorca, byłby uprawniony do zaliczenia wydatku na ekspansję do kosztów uzyskania przychodów dwukrotnie.

Pierwszy raz jako wydatek na ekspansję byłby rozliczany jako standardowy koszt uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi na ekspansję. W uldze na ekspansję przewidziano limit odliczenia, który ma wynieść 1 mln zł. Z ulgi można skorzystać przy założeniu, że wzrost sprzedaży po przeprowadzeniu ekspansji wzrośnie o 30% w ciągu okresu dwuletniego.

Na więcej szczegółów dotyczących wyżej omawianych rozwiązań przyjdzie nam jeszcze poczekać, przynajmniej do czasu opublikowania stosownych projektów ustaw.

Kontakt:

Michał Czajkowski

Associate

Patrycja Zdanowicz-Pastuszak

Senior Associate