Newsroom

Newsroom / Alert prawno - podatkowy - skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową albo w spółkę jawną

Alert prawno - podatkowy - skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową albo w spółkę jawną


24.09.2020

Alert prawno - podatkowy - skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową albo w spółkę jawną

Mając na uwadze szeroko komentowany projekt ustawy zmieniającej zasady opodatkowania podatkiem CIT i objęcie tym podatkiem spółek komandytowych, wiele spółek komandytowych może rozważać potrzebę przekształcenia działalności. W niniejszym alercie przedstawimy skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową oraz skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną.

Skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową

1. Zmiana formy prawnej - ze spółki komandytowej (spółki osobowej) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną (spółkę kapitałową). Istnienie tej samej spółki w zmienionej formie.

2. Wspólnicy przekształcanej spółki komandytowej (dalej: „Spółka”) odpowiadają na dotychczasowych zasadach (tj. przy uwzględnieniu statusu komplementariusza i komandytariusza) solidarnie z kapitałową spółką przekształconą za zobowiązania Spółki (inne niż podatkowe) powstałe przed dniem przekształcenia przez okres 3 lat, licząc od dnia przekształcenia.

3. Po dniu przekształcenia, wspólnicy (spółka z o.o.) albo akcjonariusze (spółka akcyjna) nie będą odpowiadać majątkiem osobistym za zobowiązania spółki a wszelką odpowiedzialność ponosić będzie spółka. W przypadku gdy wspólnik spółki z o.o. będzie jednocześnie jej członkiem zarządu, istnieje możliwość odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

4. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki przekształconej należeć będzie do zarządu.

5. W związku z przekształceniem dochodzi do kontynuacji, polegającej na przyjęciu, że spółka przekształcona jest tożsama ze Spółką. Przejawia się to m.in. w następujących skutkach:

 • spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki;
 • przekształconej spółce przysługiwać będą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę, a spółka przekształcona nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności, tj. zawierać aneksów czy uzyskiwać zgód kontrahentów na zmianę stron umowy;
 • kontynuacji podlegają także umowy o pracę zawarte przez Spółkę (w tym przypadku nie ma też potrzeby informowania na piśmie pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, gdyż nie mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę);
 • spółka przekształcona pozostaje co do zasady podmiotem wszelkich decyzji administracyjnych, w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce przed jej przekształceniem (ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi mogą jednak stanowić inaczej);
 • wspólnicy Spółki z mocy prawa stają się z dniem przekształcenia wspólnikami (spółka z o.o.) albo akcjonariuszami (spółka akcyjna) przekształconej spółki kapitałowej. Wspólnicy nie muszą składać żadnych oświadczeń dotyczących objęcia udziałów albo akcji w spółce przekształconej, gdyż stają się wspólnikami spółki przekształconej z dniem przekształcenia;
 • przekształcona spółka staje się uczestnikiem wszelkich sporów sądowych i postępowań administracyjnych prowadzonych przez Spółkę, a wszelkie orzeczenia wydane przed przekształceniem w stosunku do Spółki będą skuteczne w stosunku do spółki przekształconej;
 • przekształcona spółka posiada ten sam NIP i REGON co Spółka.

6. W przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki (tj. „sp.k.” na „sp. z o.o.” albo „S.A.”), spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu ,,dawniej'', przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

7. Kapitał zakładowy spółki przekształconej musi być zgodny z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami KSH. Oznacza to, że kapitał zakładowy spółki z o.o. musi wynosić co najmniej 5.000 zł, natomiast spółki akcyjnej co najmniej 100.000 zł.

8. Zgodnie z Ordynacją Podatkową w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową, spółka kapitałowa wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przekształcanej spółki (tzw. sukcesja generalna).

9. Zwracamy uwagę, że zgodnie z projektem ustawy nowelizującej podatki dochodowe, od 1 stycznia 2021 r. spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT.

10. Na gruncie podatków dochodowych przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową, co do zasady jest neutralne podatkowo zarówno dla samej spółki jak i jej wspólników – po żadnej ze stron nie powstaje dochód do opodatkowania.

11. Spółka przekształcana obowiązana jest zamknąć swoje księgi rachunkowe na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej i dokonać ich ponownego otwarcia na dzień zmiany formy prawnej.

12. Na gruncie VAT, co do zasady, przekształcenie nie rodzi obowiązku podatkowego.

13. W przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową zwolnione od podatku PCC są zmiany umowy spółki związane z przekształceniem spółek w części wkładów do spółki, których wartość była uprzednio opodatkowana PCC. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem PCC podlega jedynie taka zmiana umowy spółki, w której efektem przekształcenia lub połączenia spółek będzie zwiększenie całokształtu majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

 

Skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną

1. Zmiana formy prawnej, tj. ze spółki komandytowej w spółkę jawną. Spółka pozostaje spółką osobową.

2. Wspólnicy przekształcanej spółki komandytowej (dalej: „Spółka”) odpowiadają na dotychczasowych zasadach (tj. przy uwzględnieniu statusu komplementariusza i komandytariusza) solidarnie z przekształconą spółką jawną za zobowiązania Spółki (inne niż podatkowe) powstałe przed dniem przekształcenia przez okres 3 lat, licząc od dnia przekształcenia.

3. Każdy ze wspólników przekształconej spółki jawnej odpowiadał będzie za zobowiązania spółki osobiście, do pełnej wysokości zobowiązania, bez ograniczeń, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Jednakże, wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólników).

4. Brak wspólnika o statusie zbliżonym do komandytariusza. W spółce jawnej każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki na tych samych zasadach, tj. na analogicznych zasadach na jakich komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej. Oznacza to, że w razie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki w zasadzie nie ulegnie zmianie. Z drugiej strony, w razie uzyskania statusu wspólnika spółki jawnej, odpowiedzialność dotychczasowego komandytariusza ulegnie rozszerzeniu. KSH nie przewiduje bowiem przy spółce jawnej instytucji zbliżonej do sumy komandytowej oraz uwolnienia wspólnika od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki.

5. Swoboda w kształtowaniu treści umowy spółki jawnej oraz możliwość elastycznych rozwiązań w umowie spółki w zakresie prowadzenia spraw i reprezentacji spółki przez wspólników, udziału w zyskach i stratach czy wkładów wspólników.

6. W związku z przekształceniem dochodzi do kontynuacji, polegającej na przyjęciu, że przekształcona spółka jawna jest tożsama ze Spółką. Przejawia się to m.in. w następujących skutkach:

 • spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki;
 • przekształconej spółce przysługiwać będą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę, a spółka przekształcona nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności, tj. zawierać aneksów czy też uzyskiwać zgód kontrahentów na zmianę stron umowy;
 • kontynuacji podlegają także umowy o pracę zawarte przez Spółkę (w tym przypadku nie ma też potrzeby informowania na piśmie pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, gdyż nie mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę);
 • spółka przekształcona pozostaje co do zasady podmiotem wszelkich decyzji administracyjnych, w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce przed jej przekształceniem (ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi mogą jednak stanowić inaczej);
 • przekształcona spółka staje się uczestnikiem wszelkich sporów sądowych i postępowań administracyjnych prowadzonych przez Spółkę, a wszelkie orzeczenia wydane przed przekształceniem w stosunku do Spółki będą skuteczne w stosunku do spółki przekształconej;
 • wspólnicy Spółki z mocy prawa stają się z dniem przekształcenia wspólnikami przekształconej spółki jawnej. Wspólnicy nie muszą składać żadnych dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, gdyż stają się wspólnikami spółki przekształconej z dniem przekształcenia;
 • przekształcona spółka jawna posiada ten sam NIP i REGON co Spółka.

7. W przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki (tj.  „sp.k.” na „sp.j.”), spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu ,,dawniej'', przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

8. Zgodnie z Ordynacją Podatkową w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, spółka jawna wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przekształcanej spółki (tzw. sukcesja generalna).

9. Zwracamy uwagę, że zgodnie z projektem ustawy nowelizującej podatki dochodowe, od 1 stycznia 2021 r. spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT. W związku z powyższym, jeżeli przekształcenie nastąpi po dniu 1 stycznia 2021 r., przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną będzie rozpatrywane jako przekształcenie spółki kapitałowej w osobową.

10. Na gruncie podatków dochodowych przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową, co do zasady jest neutralne podatkowo.

11. Na gruncie VAT, co do zasady, przekształcenie nie rodzi obowiązku podatkowego.

12. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową, co do zasady, nie rodzi obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych.

13. W przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną zwolnione od podatku PCC są zmiany umowy spółki związane z przekształceniem spółek w części wkładów do spółki, których wartość była uprzednio opodatkowana PCC. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem PCC podlega jedynie taka zmiana umowy spółki, w której efektem przekształcenia lub połączenia spółek będzie zwiększenie całokształtu majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

W kolejnym alercie przedstawimy szczegółowe zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej a także:

1. różnice pomiędzy zasadami odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej a odpowiedzialnością wspólników spółki z o.o. i akcjonariuszy spółki akcyjnej w razie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową;

2. różnice pomiędzy zasadami odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej a odpowiedzialnością wspólników spółki jawnej w razie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną.

Projekt ustawy z dnia 15 września o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Kontakt:

Michał Mieszkiełło

Partner, Lider Praktyki Doradztwa Korporacyjnego

Bartłomiej Biały

Partner, Lider Praktyki Planowania Podatkowego i Podatków Transakcyjnych