Newsroom

Newsroom / Alert prawny - Agencja Rozwoju Przemysłu - Tarcza Antykryzysowa

Alert prawny - Agencja Rozwoju Przemysłu - Tarcza Antykryzysowa


14.04.2020

Alert prawny - Agencja Rozwoju Przemysłu - Tarcza Antykryzysowa

1. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU (ARP)

Projekt Ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0) został przyjęty przez Sejm w dniu 9 kwietnia 2020 r. Przewiduje on kolejne formy wsparcia i pomocy dla przedsiębiorców w celu utrzymania i kontynuacji prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw wynikających z  wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów i ograniczeń, w celu przeciwdziałania COVID-19.

Przedmiotowy projekt zakłada, że przedsiębiorcy, którzy, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, będą mogli ubiegać się o udzielenie im specjalnego wsparcia ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej „ARP”). Posłuży ono zapewnieniu  beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujących po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorcy, determinująca możliwość skorzystania z ww. formy wsparcia z APR, oznacza sytuację, w której nastąpił spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19,rozumiany w taki sam sposób, jak przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę  o dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych z FGŚP, tj. jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu
do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub

2. nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Opublikowany projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0 zakłada, że wsparcie z ARP może zostać przyznane każdemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium RP (a zatem niezależnie od posiadanego przez niego statusu mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy).

Z przedmiotowego wsparcia z APR  nie  będą mogli jedynie skorzystać przedsiębiorcy, wobec których ogłoszono upadłość, oraz wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne, a także przedsiębiorcy, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem COVID-19.

Wielkość oraz rodzaj wsparcia mają być uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również od skali prowadzonej działalności.

Przedmiotowe wsparcie może zostać przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile strony umowy dotyczącej przedmiotowego wsparcia tak postanowią.

Co istotne, wsparcie z APR udzielane  będzie po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku o udzielenie wsparcia, na podstawie umowy wsparcia zawieranej przez ARP z przedsiębiorcą, w której zostanie określony cel, na jaki może zostać przeznaczone wsparcie oraz zasady i termin jego zwrotu.

Projekt ww. ustawy wyraźnie przy tym zastrzega, że udzielone wsparcie nie będzie mogło być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta takiej pomocy wobec podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich beneficjentów.

Należy podkreślić, iż projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0 zakłada, że wsparcie z ARP będzie udzielane w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz pożyczki lub innych form finansowania, mając na względzie cel ustawy. Powyższe nie będzie jednak miało zastosowania w przypadku, gdy udzielenie wsparcia będzie polegało na zawarciu umowy leasingu lub innej umowy, która wymaga przekazania finansowania w całości lub, gdy jest to uzasadnione okolicznościami jego udzielenia.

W celu uzyskania przedmiotowego wsparcia, przedsiębiorca będzie składał do ARP wniosek
o udzielenie wsparcia, do którego będzie musiał załączyć:

1. oświadczenie potwierdzające jego trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej; oraz

2. informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej ARP, gdzie dostępny będzie również wzór takiego wniosku.

Co ważne, projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0 przewiduje, że w celu weryfikacji danych oraz informacji udzielonych przez przedsiębiorcę co do jego trudnej sytuacji finansowej, ARP będzie uprawniona do pozyskiwania danych dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie, w szczególności pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego, organów administracji skarbowej oraz innych dostępnych źródeł uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących przedsiębiorców.

Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia z ARP ma być rozpatrywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami, zaś umowa dotycząca przedmiotowego wsparcia ma być zawierana w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia warunków umowy z beneficjentem

Trzeba również nadmienić, że przedmiotowa umowa z ARP w przedmiocie udzielenia danemu przedsiębiorcy wsparcia będzie zawierana z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci ustanowienia i przekazania Instytucji przez beneficjenta wymaganych zabezpieczeń.

 

2. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU („TARCZA FINANSOWA”)

Na marginesie należy wskazać, że Rząd RP zapowiedział kolejny program wsparcia dla przedsiębiorców w okresie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19 (tzw. „Tarcza Finansowa”). Za realizację tego programu odpowiadać ma Polski Fundusz Rozwoju.

Na razie jest to wyłącznie zapowiedź programu i do Sejmu nie trafił żaden projekt ustawy w tym zakresie.

 

3. DOTYCHCZASOWE ROZWIĄZANIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

 

Dofinansowanie do świadczeń pracowniczych

Przedsiębiorcy, którzy na skutek wystąpienia COVID-19 odnotowali spadek obrotów gospodarczych, będą uprawnieni do skorzystania z dofinansowania do świadczeń pracowniczych, w celu utrzymania miejsc pracy, pokrywanych z FGŚP, w przypadku wprowadzenia:

1. przestoju ekonomicznego, tj. okresu niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy;

2. obniżonego wymiaru czasu pracy.

Możliwe dofinansowanie:

1. w przypadku przestoju ekonomicznego (maksymalnie na łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń z możliwością przedłużenia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów):

 • pracodawca jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia o nie więcej niż 50%,
  przy czym do kwoty nie niższej niż wynagrodzenie minimalne za pracę, tj. 2.600 zł,
 • możliwe jest dofinansowanie ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w kwocie 1.300 zł,
 • możliwe jest pokrycie przez FGŚP składek na ubezpieczenia społeczne należne
  od pracodawcy od przyznanych świadczeń, co w sumie oznacza dofinansowanie w łącznej wysokości 1.533,09 zł na osobę;
 • dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS
  na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, które dla IV kwartału
  2019 r. wynosiło 5.198,52 zł, co oznacza, że dofinansowanie nie przysługuje
  do wynagrodzeń wynoszących ponad 15.198,52 zł.

2. w przypadku obniżenia wymiaru pracy:

 • pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 2.600 zł,
 • możliwe jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia wynikającego z obniżonego wymiaru pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. wg. danych dotyczących IV kwartału 2019 r. w maksymalnej kwocie 2.079,43 zł,
 • możliwe jest pokrycie przez FGŚP składek na ubezpieczenia społeczne należne
  od pracodawcy od przyznanych świadczeń, co w sumie oznacza dofinansowanie w łącznej wysokości 2.452,27 zł na osobę,
 • dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniaz poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS
  na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, które dla IV kwartału
  2019 r. wynosiło 5.198,52 zł, co oznacza, że dofinansowanie nie przysługuje
  do wynagrodzeń wynoszących ponad 15.198,52 zł.

Na potrzeby powyższych rozwiązań, pojęcie „pracownika” odnosi się do:

 • osób pozostających w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę,
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (umowy cywilnoprawne),osób, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną.

Dofinansowanie do świadczeń pracowniczych

Alternatywnie do możliwości skorzystania z dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogą uzyskać dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie to będzie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

W przypadku uzyskania powyższego dofinansowania przedsiębiorca będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

W przypadku niedotrzymania tego warunku przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.

 

Dlaczego MY?

 

Wiedza ekspercka, praca zespołowa, troska o interesy Klienta oraz innowacyjność są głównymi wartościami, którymi kierujemy się we współpracy z przedsiębiorstwami. Nasze podejście do Klientów spowodowało, że zaufały nam największe polskie spółki. Wspieramy i rozwijamy przedsiębiorstwa, dostarczając im unikatowe rozwiązania dostosowane do wymagań rodzimego rynku oraz ciągle zmieniających się regulacji. Eksperci Kancelarii Ożóg Tomczykowski biorą czynny udział w tworzeniu i opiniowaniu przepisów wchodzących w skład pakietu ustaw tworzących tarczę antykryzysową dla przedsiębiorców i pakietu osłonowego dla pracowników.

Stale monitorujemy przebieg procesu legislacyjnego związanego z pracami nad tarczą antykryzysową

i zaproponujemy rozwiązanie szyte na miarę, oparte o najbardziej aktualne regulacje prawne.

 

Skontaktuj się z nami i już dziś otrzymaj:

 • Wsparcie w analizie stanu faktycznego
 • Efektywne rozwiązania
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów i ich wdrożeniu w przedsiębiorstwie

 

Jesteśmy do Waszej dyspozycji 24/7!

 

e-mail: kontakt@ozogtomczykowski.pl

tel.: 22 480 81 18

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon