Newsroom

Newsroom / Alert prawny - Raportowanie Country-by-Country

Alert prawny - Raportowanie Country-by-Country


08.03.2022

Alert prawny - Raportowanie Country-by-Country

W dniu 31 marca 2022 r. mija termin na złożenie informacji o grupie podmiotów, tj. powiadomienia CbC-P za 2021 r. 

Obowiązek raportowania według krajów (Country-by-Country, CbC) dotyczy dużych międzynarodowych grup kapitałowych, sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, których skonsolidowane przychody przekroczyły (w poprzednim roku obrotowym) przyjęte progi:

- 3 250 000 000 zł - w przypadku gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych,

- 750 000 000 euro albo równowartość tej kwoty.

Powiadomienie CbC-P 

Obowiązek złożenia powiadomienia CbC-P dotyczy polskich podmiotów, wszystkich członków grup kapitałowych, których wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym objętym raportem CbC-R.

W powiadomieniu CbC-P jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów wskazuje, że:

- sama jest jednostką dominującą lub jednostką wyznaczoną do przygotowania i złożenia informacji o grupie podmiotów dla całej grupy albo 

- jest jednostką należącą do grupy zobowiązanej do składania raportu CbC-R i w swoim powiadomieniu CbC-P wskazuje jednostkę raportującą (dane identyfikacyjne, adres) oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony raport CbC-R.

Powiadomienie CbC-P składane jest wyłącznie elektronicznie (przez system e-Deklaracje) bez względu na rok obrotowy podmiotu składającego. Nie ma możliwości podpisania Powiadomienia CbC-P podpisem zaufanym oraz przesłania go za pomocą platformy ePUAP. 

Wzór powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CbC-P) jest dostępny na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne/pozostale-interaktywne/. W przypadku składania Powiadomienia CbC-P za 2021 r. właściwym formularzem jest CbC-P(2).

Raport CbC-R

W terminie 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego jednostka dominująca z siedzibą w Polsce (co do zasady) ma obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o grupie podmiotów (CbC-R).


W raporcie CbC-R wykazywane są między innymi dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, a  także informacje dotyczące:

- wielkości osiągniętych przychodów, 

- zrealizowanego zysku (straty) przed opodatkowaniem, 

- zapłaconego podatku dochodowego, 

- należnego podatku dochodowego, 

- kapitału podstawowego, 

- niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 

- liczby pracowników, 

- aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych), 

- innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty, 

- rodzaju działalności jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów - z podziałem na państwa lub terytoria;

Ponadto może wystąpić sytuacja, kiedy w raporcie CbC-R należy wykazać także jednostki inne niż objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym danej grupy (np. jednostki nieobjęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ze względu na ich wielkość lub istotność).

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż informacje pozyskane przez Szefa KAS w drodze raportowania grupowego podlegają automatycznej wymianie z organami innych państw.

Informator CbC

Na stronie Ministerstwa Finansów jest już dostępne najnowsze wydanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania według krajów (CbC). Opracowanie Informatora ma na celu ułatwienie wywiązywania się z obowiązków w zakresie raportowania CbC.

Najnowsza wersja informatora CbC stanowi aktualizację poprzedniej wersji z grudnia 2020 r. 

Informator jest dostępny pod linkiem: 

https://www.podatki.gov.pl/media/7883/cbc-raportowanie-wed%C5%82ug-kraj%C3%B3w-pytania-i-odpowiedzi-wyd-pi%C4%85te.pdf

 

Gdyby mieli Państwo pytania związane z Cenami Transferowymi, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt:

Agnieszka Maciejowska-Żądło

Associate

Paula Elgas

Senior Associate