Newsroom

Newsroom / Alert prawny - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Alert prawny - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw


06.08.2020

Alert prawny - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 5 sierpnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji umieszczony został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektu jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego prawa holdingowego (prawa grup spółek). Założeniem projektowanego prawa grup spółek jest uregulowanie relacji prywatno-prawnych pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej, jak również wyposażenie rad nadzorczych w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z projektowanych zmian:

 • wprowadzenie nowego Działu IV pt. „Grupy spółek” w ramach przepisów ogólnych KSH;
 • wprowadzenie definicji grupy spółek, przez którą należy rozumieć spółkę dominującą i spółkę lub spółki od niej zależne, kierujące się – zgodnie z umową albo statutem każdej spółki zależnej – wspólną strategią gospodarczą (interes grupy spółek), umożliwiającą spółce dominującej sprawowanie jednolitego kierownictwa nad spółką albo spółkami zależnymi;
 • obowiązek ujawnienia w KRS uczestnictwa w grupie spółek zarówno przez spółkę dominującą, jak i spółkę zależną;
 • dopuszczalność wydawania wiążących poleceń przez spółkę dominującą względem spółki zależnej należącej do grupy spółek;
 • wprowadzenie odpowiedzialności odszkodowawczej spółki dominującej:

1. wobec spółki zależnej, w przypadku gdy wykonanie ww. wiążącego polecenia doprowadziło do niewypłacalności tej spółki zależnej należącej do grupy spółek, w której spółka dominująca bezpośrednio bądź pośrednio reprezentuje co najmniej 75% kapitału zakładowego takiej spółki (odpowiedzialność na zasadzie winy, umowa lub statut może wyłączyć tę odpowiedzialność);

Ponadto, w przypadku tym spółka dominująca odpowiadać ma wobec wspólnika albo akcjonariusza spółki zależnej należącej do grupy spółek za obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej przysługującego temu wspólnikowi albo akcjonariuszowi;

2. wobec innych spółek zależnych należących do grupy spółek, jeżeli wiążące polecenie zostało wydane z naruszeniem interesu grupy spółek (odpowiedzialność na zasadzie winy, projekt nie przewiduje możliwości wyłączenia tej odpowiedzialności);

- spółka dominująca nie będzie jednak ponosić odpowiedzialności, jeżeli działała w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny;

 • wprowadzenie odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej, jeżeli szkoda ta powstała w następstwie wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia spółki dominującej oraz jeżeli egzekucja przeciwko spółce zależnej należącej do grupy spółek okaże się bezskuteczna (odpowiedzialność subsydiarna);
 • prawo spółki dominującej do przeglądania ksiąg i dokumentów oraz żądania udzielenia informacji od spółki zależnej należącej do grupy spółek w każdym czasie;
 • prawo rady nadzorczej spółki dominującej do sprawowania stałego nadzoru nad spółkami zależnymi należącymi do grupy spółek, ale tylko w zakresie realizacji interesu grupy spółek;
 • prawo spółki dominującej do żądania przymusowego wykupu udziałów albo akcji należących do wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej, tzw. squeeze-out (projekt zakłada możliwość żądania ww. wykupu w przypadku, gdy spółka dominująca bezpośrednio reprezentuje co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek);
 • prawo mniejszościowego wspólnika albo akcjonariusza spółki zależnej do przymusowego odkupu przez spółkę dominującą udziałów albo akcji należących do tego wspólnika (akcjonariusza), tzw. sell-out (projekt zakłada możliwość żądania ww. odkupu w przypadku, gdy spółka dominująca bezpośrednio reprezentuje co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek
 • obowiązek sporządzenia przez zarząd spółki zależnej należącej do grupy spółek - sprawozdania o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego roku obrotowego (sprawozdanie to stanowić ma część sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy i obejmować ma w swej treści wskazanie wiążących poleceń wydawanych tej spółce przez spółkę dominującą);
 • stosowanie przepisów ustawy o grupach spółek dotyczących spółki dominującej odpowiednio do spółdzielni, fundacji bądź stowarzyszenia prowadzących działalność gospodarczą, do funduszu inwestycyjnego oraz do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców albo do CEIDG.

Ponadto, projekt zakłada inne zmiany w przepisach KSH, poniżej przedstawiamy najistotniejsze z nich:

 • jeżeli spółka należy do grupy spółek – obowiązek oznaczenia grupy spółek w pismach i zamówieniach handlowych składanych przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki;
 • uregulowanie obowiązku lojalności członków organów zarządzających i nadzorczych wobec spółki;
 • wprowadzenie obowiązku protokołowania uchwał zarządu w sp. z o.o.;
 • obliczanie kadencji członków zarządu i rady nadzorczej spółki z o.o. oraz członków zarządu spółki akcyjnej w pełnych latach obrotowych (chyba że umowa albo statut spółki stanowi inaczej);
 • wprowadzenie obowiązku sporządzania oraz składania zgromadzeniu wspólników (walnemu zgromadzeniu) corocznego pisemnego sprawozdania rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
 • możliwość ustanowienia stałych lub doraźnych komitetów rady nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych, wspomagających prace rady nadzorczej;
 • wprowadzenie instytucji doradcy rady nadzorczej - możliwość podjęcia przez radę nadzorczą uchwały w sprawie zbadania na koszt spółki określonego zagadnienia dotyczącego działalności spółki lub jej stanu majątkowego, przez wybranego doradcę, tj. podmiot zewnętrzny posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje (w przypadku sp. z o.o., jeśli umowa spółki tak stanowi);
 • wprowadzenie nowej regulacji, zgodnie z którą jeżeli umowa spółki tak stanowi, zawarcie przez spółkę z o.o. ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką z nią powiązaną transakcji, której wartość przekracza wartość określoną w umowie spółki, wymaga zgody rady nadzorczej;
 • wprowadzenie nowej regulacji, zgodnie z którą zawarcie przez spółkę akcyjną ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką z nią powiązaną transakcji, której wartość przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, wymaga zgody rady nadzorczej, chyba że statut stanowi inaczej;
 • wprowadzenie dodatkowych formalności w zakresie zwoływania posiedzeń rady nadzorczej spółki z o.o. i akcyjnej (m.in. zaproszenia, w których należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad);
 • możliwość uwolnienia się z odpowiedzialności z art. 299 KSH przez członka zarządu jednoosobowej spółki zależnej należącej do grupy spółek gdy wykaże, że wyłączną przyczyną niewypłacalności tej spółki było wykonanie wiążącego polecenia spółki dominującej, oraz wskaże mienie spółki dominującej pozwalające na zaspokojenie dochodzonej wierzytelności;
 • zmiana w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym  obowiązek dołączenia do wniosku o wpis do KRS członków organów, likwidatorów i prokurentów (oprócz dotychczasowego oświadczenia obejmującego zgodę na powołanie i adresy do doręczeń) - oświadczenia o spełnianiu przez nich warunków pełnienia funkcji określonych w art. 18 KSH tj. m.in. o pełnej zdolności do czynności prawnych i braku skazania za wymienione w tym przepisie przestępstwa.

Projekt przewiduje trzymiesięczne vacatio legis, mając na względzie konieczność dokonania zmian treści umów (statutów) spółek zależnych, polegających na powołaniu się na wspólną strategię gospodarczą grupy spółek zgodnie z zaproponowaną definicją grupy spółek, a także obowiązek złożenia wniosku do KRS o dokonanie wzmianki o uczestnictwie w grupie spółek.

Należy jednak zaznaczyć, że projekt znajduje się aktualnie na etapie opiniowania publicznego a planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów wyznaczono na IV kwartał 2020 r. Wówczas projekt trafi do dalszego etapu procesu legislacyjnego.

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon