Newsroom

Newsroom / Alert prawny - wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu i projekt "Tarczy finansowej"

Alert prawny - wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu i projekt "Tarczy finansowej"


16.04.2020

Alert prawny - wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu i projekt "Tarczy finansowej"

POBIERZ PDF

1. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU (ARP)

Projekt Ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0), został przyjęty przez Sejm w dniu 9 kwietnia 2020 r. Przewiduje on kolejne formy wsparcia i pomocy dla przedsiębiorców w celu utrzymania i kontynuacji prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw wynikających z wprowadzonych, na podstawie odrębnych przepisów zakazów i ograniczeń, w celu przeciwdziałania COVID-19. Przedmiotowy projekt zakłada, że przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, będą mogli ubiegać się o udzielenie im specjalnego wsparcia ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej „ARP”). Uzyskane wsparcie będzie służyło zapewnieniu beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujących po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorcy, determinująca możliwość skorzystania z ww. formy wsparcia z APR oznacza sytuację, w której nastąpił spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19, rozumiany w taki sam sposób, jak przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę o dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych z FGŚP, tj. jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub

2. nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Opublikowany projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0 zakłada, że wsparcie z ARP może zostać przyznane każdemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium RP (a zatem niezależnie od posiadanego przez niego statusu mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy).

Z przedmiotowego wsparcia z APR  nie  będą mogli jedynie skorzystać przedsiębiorcy, wobec których ogłoszono upadłość, oraz wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne, a także przedsiębiorcy, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem COVID-19.

Wielkość oraz rodzaj wsparcia mają być uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również od skali prowadzonej działalności.

Przedmiotowe wsparcie może zostać przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile strony umowy dotyczącej przedmiotowego wsparcia tak postanowią.

Co istotne, wsparcie z APR udzielane będzie po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku o udzielenie wsparcia, na podstawie umowy wsparcia zawieranej przez ARP z przedsiębiorcą, w której zostanie określony cel, na jaki może zostać przeznaczone wsparcie oraz zasady i termin jego zwrotu.

Projekt ww. ustawy wyraźnie przy tym zastrzega, że udzielone wsparcie nie będzie mogło być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta takiej pomocy wobec podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich beneficjentów.

Należy podkreślić, iż projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0 zakłada, że wsparcie z ARP będzie udzielane w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz pożyczki lub innych form finansowania, mając na względzie cel ustawy. Powyższe nie będzie jednak miało zastosowania do przypadku, gdy udzielenie wsparcia będzie polegało na zawarciu umowy leasingu lub innej umowy, która wymaga przekazania finansowania w całości, lub gdy jest to uzasadnione okolicznościami jego udzielenia.

W celu uzyskania przedmiotowego wsparcia, przedsiębiorca będzie składał do ARP wniosek o udzielenie wsparcia, do którego będzie musiał załączyć:

1. oświadczenie potwierdzające jego trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej; oraz

2. informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej ARP, gdzie dostępny będzie również wzór takiego wniosku.

Co ważne, projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0 przewiduje, że w celu weryfikacji danych oraz informacji udzielonych przez przedsiębiorcę co do jego trudnej sytuacji finansowej, ARP będzie uprawniona do pozyskiwania danych dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie, w szczególności pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego, organów administracji skarbowej oraz innych dostępnych źródeł uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących przedsiębiorców.

Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia z ARP ma być rozpatrywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami, zaś umowa dotycząca przedmiotowego wsparcia ma być zawierana w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia warunków umowy z beneficjentem.

Trzeba również nadmienić, że przedmiotowa umowa z ARP w przedmiocie udzielenia danemu przedsiębiorcy wsparcia będzie zawierana z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci ustanowienia i przekazania Instytucji przez beneficjenta wymaganych zabezpieczeń.

 

2. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU („TARCZA FINANSOWA”)

Rząd RP zapowiedział kolejny program wsparcia dla przedsiębiorców (tzw. „Tarcza Finansowa”), którego celem jest zmniejszenie negatywnych skutków ekonomicznych kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19. Za realizację programu odpowiadać ma Polski Fundusz Rozwoju S.A. (dalej „PFR”). Program zakłada wsparcie o łącznej wartości 100 mld zł.

Uzyskanie pomocy jest możliwe przy spełnieniu przez przedsiębiorcę następujących warunków:

1. przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;

2. beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium RP i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium RP;

2. przedsiębiorca wykazuje spadek obrotów gospodarczych (spadek sprzedaży towarów lub usług) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po dniu 1 lutego 2020 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;

3. przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał
z płatnościami podatków i składek
 na ubezpieczenia społeczne (przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość);

4. wobec przedsiębiorcy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

 

Program skierowany jest do trzech grup przedsiębiorców:

1. mikro-przedsiębiorców tj. przedsiębiorców, którzy:

 • zatrudniają od 1 do 9 pracowników;
 • ich roczny przychód jest mniejszy bądź równy 2 mln EUR; lub
 • ich suma bilansowa jest mniejsza bądź równa 2 mln EUR.

2. małych i średnich przedsiębiorców tj. przedsiębiorców, którzy:

 • zatrudniają od 10 do 249 pracowników;
 • ich roczny przychód jest mniejszy bądź równy 50 mln EUR; lub
 • ich suma bilansowa jest mniejsza bądź równa 43 mln EUR.

3. dużych przedsiębiorców tj. przedsiębiorców, którzy:

 • zatrudniają co najmniej 250 pracowników;
 • ich roczny przychód jest większy niż 50 mln EUR; lub
 • ich suma bilansowa jest większa niż 43 mln EUR.

 

Na dzień dzisiejszy tj. na dzień 15.04.2020 r. złożenie wstępnego wniosku jest możliwe wyłącznie dla dużych przedsiębiorców. Szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane przedsiębiorcom indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i potrzeb.

Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ma zostać uruchomiona jeszcze w kwietniu br. i będzie obsługiwana za pośrednictwem formularza w systemach bankowości elektronicznej wybranych banków, których lista zostanie udostępniona na stronie internetowej PFR. Ma to związek z faktem, że programy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców znajdują się aktualnie na etapie notyfikacji Komisji Europejskiej, co oznacza, że nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone. Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu zostaną podane przez PFR po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu.

 

Program dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Instrumentem finansowym wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ogłoszonym przez PFR są subwencje zwrotne PFR (częściowo umarzane), które mogą być przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Wprowadzono jednak zakaz przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy.

Subwencja może zostać również wykorzystana w celu przedterminowej spłaty kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki oraz w celu rozliczenia z podmiotami powiązanymi. Wprowadzono jednak zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Okres spłaty wynosi 3 lata a zwrot subwencji następuje na warunkach określonych w programie i umowie subwencji.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta programu określone zostaną każdorazowo w umowie subwencji.

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Maksymalna wysokość udzielanego wsparcia finansowego dla mikro przedsiębiorców ma wynosić 324.000 zł, w zależności od liczby zatrudnionych i spadku przychodów na skutek epidemii COVID-19 (szacowana średnia wartość pomocy dla mikro przedsiębiorców to kwota ok. 72-96 tys. zł).

Natomiast maksymalna wysokość udzielanego wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorców ma wynosić 3.500.000 zł, w zależności od wysokości przychodów za 2019 rok i skali spadku przychodów na skutek epidemii COVID-19 (szacowana średnia wartość pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców to kwota ok. 1,9 mln zł).

Udzielona mikro przedsiębiorcy subwencja może zostać umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności gospodarczej;
 • 50% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia przez 12 miesięcy.

Natomiast udzielona małemu i średniemu przedsiębiorcy subwencja może zostać umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej straty na sprzedaży;
 • 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia przez 12 miesięcy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy PFR a Ministerstwem Rozwoju.

 

Program dla dużych przedsiębiorców

Jak już wspomniano, aktualnie złożenie wstępnego wniosku o udzielenie finansowania jest możliwe wyłącznie dla dużych przedsiębiorców. Aplikować można bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej PFR.

W formularzu należy wskazać:

 • opis sytuacji finansowej przedsiębiorstwa spowodowanej epidemią COVID-19;
 • opis celu spożytkowania finansowania;
 • wartość wnioskowanej pomocy jako zapotrzebowanie na dodatkowy kapitał w PLN;
 • konkretny Instrument Finansowy.

Oprócz spełnienia warunków wymienionych wyżej (tj. m.in. spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po dniu 1 lutego 2020 r. oraz prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.) wsparcie jest możliwe dla dużych przedsiębiorców, którzy:

 • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • wykazują nieściągalność płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającą 25% należności;
 • w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • są uczestnikami Programów Sektorowych.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu, w tym warunki umorzenia subwencji oraz ewentualne zakazy dot. celu przeznaczenia środków, zależne są wyłącznie od treści umowy o subwencję.

Finansowanie PFR dostępne dla dużych przedsiębiorców może mieć formę następujących instrumentów:

1. Finansowanie płynnościowe - w postaci pożyczek lub obligacji przy okresie spłaty wynoszącym 2 lata, z możliwością przedłużenia o 1 rok (wartość kwoty wsparcia w tym przypadku ma wynosić nawet do 1 mld zł na podmiot). Celem tego finansowania może być utrzymanie płynności pracy przedsiębiorstwa lub dokapitalizowanie kapitału obrotowego.

2. Finansowanie preferencyjne - w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat bez możliwości przedłużenia, częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia (wartość kwoty wsparcia w tym przypadku ma wynosić nawet do 750 mln zł na podmiot). Celem tego finansowania może być utrzymanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

3. Finansowanie inwestycyjne (kapitałowe) - w postaci obejmowanych udziałów lub akcji na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej (wartość kwoty wsparcia w tym przypadku ma wynosić nawet do 1 mld zł na podmiot). Celem tego finansowania mogą być utrzymanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa lub inwestycje.

 

Dlaczego MY?

 

Wiedza ekspercka, praca zespołowa, troska o interesy Klienta oraz innowacyjność są głównymi wartościami, którymi kierujemy się we współpracy z przedsiębiorstwami. Nasze podejście do Klientów spowodowało, że zaufały nam największe polskie spółki. Wspieramy i rozwijamy przedsiębiorstwa, dostarczając im unikatowe rozwiązania dostosowane do wymagań rodzimego rynku oraz ciągle zmieniających się regulacji. Eksperci Kancelarii Ożóg Tomczykowski biorą czynny udział w tworzeniu i opiniowaniu przepisów wchodzących w skład pakietu ustaw tworzących tarczę antykryzysową dla przedsiębiorców i pakietu osłonowego dla pracowników.

 

Stale monitorujemy przebieg procesu legislacyjnego związanego z pracami nad tarczą antykryzysową

i zaproponujemy rozwiązanie szyte na miarę, oparte o najbardziej aktualne regulacje prawne.

 

Skontaktuj się z nami i już dziś otrzymaj:

 

 • Wsparcie w analizie stanu faktycznego
 • Efektywne rozwiązania
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów i ich wdrożeniu w przedsiębiorstwie

 

e-mail: kontakt@ozogtomczykowski.pl

 

tel.: 22 480 81 18

 

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon