Newsroom

Newsroom / Alert prawny: Wypłata dywidendy według nowych zasad

Alert prawny: Wypłata dywidendy według nowych zasad


08.07.2019

Alert prawny: Wypłata dywidendy według nowych zasad

W związku z przypadającym na koniec czerwca terminem odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników, którego jednym z punktów przedmiotu obrad powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, ze względu na możliwość przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy wspólnikom, należy pamiętać o niedawnej nowelizacji przepisów dotyczących między innymi zasad wypłaty dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 54 pkt 1) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) z dniem 1 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, dalej zwana: „KSH”) dotycząca zasad określania dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, a także kwestii zwrotu zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy

Bez zmian pozostała podstawowa zasada wynikająca z art. 193 § 1 KSH, zgodnie z którą, uprawnieni do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którym udziały przysługiwały w spółce w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Ponadto, na podstawie art. 193 § 2 KSH, umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

Według przepisów obowiązujących przed nowelizacją, tak ustalony dzień dywidendy wyznaczano w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 193 § 3 KSH). Ponadto, zgodnie z art. 193 § 4 KSH dywidendę wypłacano w dniu określonym w uchwale wspólników, a jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określała, dywidendę wypłacano w dniu określonym przez zarząd. Rozwiązanie to budziło wiele wątpliwości co do terminu, w jakim zysk przeznaczony do podziału powinien zostać wypłacony wspólnikom. Poprzedni stan prawny szczególnie sprzyjał biernej postawie wspólników i zarządu w przedmiocie rozstrzygnięć odnoszących się do ustalenia dnia dywidendy oraz ostatecznego terminu wypłaty dywidendy. W celu wykluczenia powyższych wątpliwości, ustawodawca przeprowadził nowelizację art. 193 § 3 oraz 193 § 4 KSH.

Odnośnie dnia dywidendy, w art. 193 § 3 KSH dodano zdanie drugie, zgodnie z którym jeżeli uchwała wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. W związku z czym, w przypadku gdy w treści uchwały zabraknie określenia dnia dywidendy oraz upłynie dwumiesięczny termin wyznaczenia dnia dywidendy, listę wspólników uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku.

Odnośnie dnia wypłaty dywidendy, w art. 193 § 4 KSH zmieniono zdanie drugie. Zgodnie zatem z nowym art. 193 § 4 KSH, jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Przed nowelizacją, to zarząd był uprawniony do określenia dnia wypłaty dywidendy, w przypadku gdy uchwała wspólników nie zawiera postanowienia w tym zakresie. Powyższa zmiana ma na celu wykluczenie ryzyka wystąpienia sytuacji, w których zarząd spółki poprzez bierną postawę (niepodejmowanie uchwał) w praktyce uniemożliwiałby wypłatę dywidendy, co godziłoby w interes wspólników. Aktualnie, jeśli termin wypłaty dywidendy nie zostanie wskazany w uchwale zgromadzenia wspólników, dywidenda powinna być wypłacana niezwłocznie po dniu dywidendy.

Zwrot zaliczek na poczet dywidendy

Nowelizacja wprowadziła także zupełnie nowe uregulowanie, określające przesłanki obowiązkowego zwrotu zaliczek, wypłaconych wspólnikom w danym roku obrotowym na poczet przewidywanej dywidendy oraz zakres tego obowiązku.

Zgodnie z treścią nowego art. 195 § 11KSH, przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w następujący sposób:

  • w całości - w przypadku odnotowania straty przez spółkę;
  • w części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy - w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

Działanie ustawodawcy rozwiązuje występujący dotychczas spór dotyczący kwestii istnienia obowiązku zwrotu zaliczek wypłaconych wspólnikom w danym roku obrotowym na poczet przewidywanej dywidendy. Jednocześnie wyposaża spółki w instrument umożliwiający odzyskanie wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy w przypadku osiągnięcia straty albo zysku mniejszego niż przewidywany.

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon