Newsroom

Newsroom / Alert prawny - zasady oraz różnice odpowiedzialności w kontekście przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową albo jawną

Alert prawny - zasady oraz różnice odpowiedzialności w kontekście przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową albo jawną


24.09.2020

Alert prawny - zasady oraz różnice odpowiedzialności w kontekście przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową albo jawną

W poprzednim alercie przedstawiliśmy skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową oraz skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady odpowiedzialności obowiązujące w tych spółkach i różnice w zasadach odpowiedzialności w kontekście przekształcenia spółki komandytowej, a także reguły odpowiedzialności w przypadku potrzeby zmiany statusu wspólnika z komandytariusza na komplementariusza.

Zasady odpowiedzialności w przypadku zmiany statusu wspólnika z komandytariusza na komplementariusza

1. Dotychczasowy komandytariusz może uzyskać status komplementariusza. Nastąpi jednak wówczas zasadnicza zmiana reżimu jego odpowiedzialności, poprzez odejście od ograniczonej odpowiedzialności do wysokości sumy komandytowej i będzie on odpowiadał w sposób nieograniczony. Komplementariusz odpowiada bowiem za zobowiązania spółki osobiście, do pełnej wysokości zobowiązania, bez ograniczeń, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Wierzyciel spółki może jednak prowadzić egzekucję z majątku komplementariusza dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność komplementariusza).

2. Z chwilą zmiany statusu dotychczasowy komandytariusz będzie ponosił nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania spółki, także za te, które powstały w czasie, gdy zajmował w spółce status komandytariusza.

3. W takim przypadku, gdy komandytariusz rozważa zmianę statusu jako wspólnika na komplementariusza, musi mieć na uwadze, iż z chwilą zmiany swojego statusu zaczyna on odpowiadać za wszystkie zobowiązania spółki, w tym już istniejące, w sposób nieograniczony.

4. Ponadto, w efekcie przekształceń podmiotowych w spółce komandytowej musi pozostać przynajmniej jeden komplementariusz i jeden komandytariusz. Nabycie statusu komplementariusza przez jedynego komandytariusza spółki jest niemożliwe.

 

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej a odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. i akcjonariuszy spółki akcyjnej w razie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową - różnice

1. Wspólnicy spółki z o.o. oraz akcjonariusze spółki akcyjnej nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółek, w których uczestniczą.

2. Brak odpowiedzialności jest niezależny od statusu, jaki wspólnik posiadał w przekształcanej spółce komandytowej. W razie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową, zarówno dotychczasowi komandytariusze jak i komplementariusze nie będą odpowiadać za zobowiązania spółki. Każdy wspólnik spółki z o.o. oraz akcjonariusz spółki akcyjnej posiada równy status w kontekście wyłączenia ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

3. Wszelką odpowiedzialność za zobowiązania spółki kapitałowej ponosi spółka a wierzyciele mogą zasadniczo zaspokoić swe roszczenia wyłącznie z majątku spółki.

4. W przypadku gdy wspólnik spółki z o.o. będzie jednocześnie jej członkiem zarządu, istnieje możliwość odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

5. W razie przekształcenia, wspólnicy przekształcanej spółki komandytowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach (tj. przy uwzględnieniu statusu komplementariusza i komandytariusza) solidarnie z kapitałową spółką przekształconą za zobowiązania przekształcanej spółki komandytowej (inne niż podatkowe) powstałe przed dniem przekształcenia przez okres 3 lat, licząc od dnia przekształcenia. Odpowiedzialność ta jest niezależna od statusu, jaki wspólnik uzyska w przekształconej spółce kapitałowej.

 

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej a odpowiedzialność wspólników spółki jawnej w razie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną - różnice

1. W spółce jawnej brak jest wspólnika o statusie zbliżonym do komandytariusza.

2. W spółce jawnej każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki na tych samych zasadach, tj. na analogicznych zasadach na jakich komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej.

3. Oznacza to, że w razie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki w zasadzie nie ulegnie zmianie.

4. Z drugiej strony, w razie uzyskania statusu wspólnika spółki jawnej, odpowiedzialność dotychczasowego komandytariusza ulegnie diametralnemu rozszerzeniu. KSH nie przewiduje bowiem przy spółce jawnej instytucji zbliżonej do sumy komandytowej oraz uwolnienia wspólnika od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki.

5. Każdy ze wspólników spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki osobiście, do pełnej wysokości zobowiązania, bez ograniczeń, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. KSH nie przewiduje jednocześnie żadnych przesłanek umożliwiających wspólnikowi uniknięcie odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Osobista odpowiedzialność wspólnika oznacza, że odpowiada on za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę całym swoim majątkiem, bez względu na jego udział w majątku spółki.

6. W razie przekształcenia, wspólnicy przekształcanej spółki komandytowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach (tj. przy uwzględnieniu statusu komplementariusza i komandytariusza) solidarnie z przekształconą spółką jawną za zobowiązania przekształcanej spółki komandytowej (inne niż podatkowe) powstałe przed dniem przekształcenia przez okres 3 lat, licząc od dnia przekształcenia.

 

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej

1. Każdy ze wspólników spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki osobiście, do pełnej wysokości zobowiązania, bez ograniczeń, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. KSH nie przewiduje jednocześnie żadnych przesłanek umożliwiających wspólnikowi uniknięcie odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Osobista odpowiedzialność wspólnika oznacza, że odpowiada on za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę całym swoim majątkiem, bez względu na jego udział w majątku spółki.

2. Solidarna odpowiedzialność pomiędzy spółką i wszystkimi jej wspólnikami oznacza, że wierzyciel spółki może domagać się spełnienia całego świadczenia lub jego części zarówno od spółki, od każdego z jej wspólników z osobna, od niektórych z nich, jak również od wszystkich wspólników i spółki łącznie. Spełnienie świadczenia przez spółkę lub jednego ze wspólników zwalnia pozostałych. Wspólnik, który zaspokoił wierzyciela spółki posiada roszczenie regresowe wobec pozostałych wspólników i spółki.

3. Wierzyciel spółki może jednak prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólników). W praktyce oznacza to, iż nawet gdyby wierzyciel spółki wiedział, że majątek jednego ze wspólników w zupełności wystarczy na pokrycie dochodzonej wierzytelności, musi najpierw skierować egzekucję do majątku spółki, a gdy ta nie doprowadzi do zaspokojenia długu, dopiero wtedy może skierować egzekucję do dowolnie wybranego wspólnika, do kilku z nich lub do wszystkich wspólników. Wierzyciel może jednak wytoczyć powództwo przeciwko wspólnikowi w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko niemu już wcześniej, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

4. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS, tj. powstałych w okresie między zawarciem umowy spółki jawnej a zarejestrowaniem spółki. Za zobowiązania te, odpowiadają w sposób nieograniczony i solidarny osoby działające w imieniu spółki a jeśli osobą tą był wspólnik, oznacza to, że wierzyciel może szukać zaspokojenia wprost z majątku osobistego wspólnika bez konieczności uprzedniego wykazania bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki.

5. Za zobowiązania spółki powstałe w okresie uczestnictwa wspólnika w spółce, wspólnik odpowiada również po wystąpieniu ze spółki.

6. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, tj. zmiany wspólnika, za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki. Ponadto, osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe nie tylko po, ale także przed dniem jej przystąpienia do spółki.

7. Postanowienia umowne niezgodne z powyższymi zasadami nie wywołują skutków wobec osób trzecich.

8. W przypadku wspólników będących osobami fizycznymi pozostającymi w związku małżeńskim, wierzyciel może żądać zaspokojenia nie tylko z majątku osobistego wspólnika, ale także z majątku wspólnego małżonków bądź z niektórych składników tego majątku.

Kontakt:

Michał Mieszkiełło

Partner, Lider Praktyki Doradztwa Korporacyjnego

Bartłomiej Biały

Partner, Lider Praktyki Planowania Podatkowego i Podatków Transakcyjnych