Newsroom

Newsroom / Alert prawny - zasady udzielania subwencji dla dużych firm (PFR)

Alert prawny - zasady udzielania subwencji dla dużych firm (PFR)


16.06.2020

Alert prawny - zasady udzielania subwencji dla dużych firm (PFR)

POBIERZ PDF

W dniu 9 czerwca 2020 roku Polski Fundusz Rozwoju (dalej „PFR”) uruchomił program rządowy Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm (zwany dalej „Programem”).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady realizacji i ubiegania się o udział w Programie, jak również podstawowe zasady, na jakich PFR będzie rozpoznawał wnioski o udzielenie finansowania dla dużych firm.

 

I. BENEFICJENCI PROGRAMU

Program dedykowany jest dla dużych firm, przez które rozumie się przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), spełniających jedno z poniższych kryteriów, tj.:

1. są dużym przedsiębiorstwem, tj. takim:

 • które zatrudnia więcej niż 249 pracowników według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (z wyłączeniem właściciela) lub
 • którego roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa
  w 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR (na potrzeby Programu warunek dotyczący wysokości obrotu oraz sumy bilansowej musi być spełniony łącznie),

przy czym określając status dużego przedsiębiorcy, przedsiębiorca jest zobowiązany zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania lub stosunek partnerstwa w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych) i w razie konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw związanych z nim lub przedsiębiorstw partnerskich (do danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane przedsiębiorstw powiązanych oraz proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu dane przedsiębiorstw partnerskich);

2. są MŚP, które zatrudniają powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.),

z wyłączeniem właściciela, a ich roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, o ile, dodatkowo:

 • w stosunku do takiego MŚP zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 • luka finansowania takiego przedsiębiorcy zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł oraz
 • przedmiotowy przedsiębiorca najpierw wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP (MŚP spełniający powyższe warunki dotyczące zatrudnienia i obrotu, który nie złożył w ogóle wniosku o wsparcie w ramach Programu MŚP nie będzie uprawniony do złożenia wniosku w ramach Programu dla Dużych Firm), lub
 • finansowanie dotyczy Programu Sektorowego (w rozumieniu Regulaminu Programu).

Zgodnie z Regulaminem Programu dla przekroczenia minimalnego progu zatrudnienia dla Dużego Przedsiębiorcy, jak i MŚP (o którym mowa powyżej) nie jest konieczne jego przekroczenie o pełen etat (tj. wystarczające jest zatrudnienie powyżej właściwego progu o jakąkolwiek część etatu).

Przez pracownika na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

Przedsiębiorstwa spełniające kryteria dużych firm (o których mowa w pkt I powyżej), mogą ubiegać się o udział w Programie, jeżeli spełniają następujące warunki:

1. Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku lub na dzień podpisania umowy z PFR nie był w likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji na podstawie prawa polskiego;

2. Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień podpisania umowy z PFR nie zalegał
z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;

3. Przedsiębiorca posiada rezydencję podatkową na terenie EOG, jest zarejestrowany na terytorium RP, oraz którego Główny Beneficjent Rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w raju podatkowym;

4. Przedsiębiorca musi nadto spełniać jeden z poniższych warunków:

 • odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w ujęciu wartościowym, o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • utracił zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • jest uczestnikiem Programów Sektorowych.

5. Dodatkowym wymogiem (nie stosowanym w ramach Programu PFR dla MŚP) jest uzyskanie przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc pozytywnego wyniku procesu badania due diligence, w tym w szczególności w zakresie procedury dokonania identyfikacji przedsiębiorcy oraz dokonania oceny ryzyka w kontekście prania pieniędzy i finansowania terroryzmu lub potwierdzającego badania (tzw. confirmatory due diligence) przeprowadzonego przez PFR lub w formie tzw. vendors due diligence).

Oprócz działalności wyłączonych z Programu, tożsamych z programem dla MŚP, novum jest wyłączenie z grona beneficjentów Programu PFR dla Dużych Firm przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz działalności deweloperskiej w odniesieniu do nieruchomości.

III. FORMY FINANSOWANIA ORAZ INSTRUMENTY FINANSOWE W RAMACH PROGRAMU

Program przewiduje następujące formy finansowania:

1. Finansowanie płynnościowe, które ma formę preferencyjnie oprocentowanej i nieumarzalnej pożyczki udzielanej na okres do 4 lat, której celem jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorcy.

Pożyczki płynnościowe służą pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa, powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w wyniku COVID-19 i przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy przykładowo stracili płynność w wyniku epidemii i nie mogą otrzymać kredytu.

Udzielane jest w oparciu o stopę WIBOR 1R oraz marżę, której poziom zależny jest od terminu zapadalności finansowania. Finansowanie płynnościowe może zostać udzielone w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Finansowanie płynnościowe udzielane jest w wysokości zaakceptowanej przez PFR w oparciu o analizę zapotrzebowania na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa - maksymalnie 1 mld zł, jednakże finansowanie nie może przekroczyć najwyższej z następujących kwot:

a)    dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019; lub
b)    25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku; lub
c)    jeżeli istnieje odpowiednie uzasadnienie przedsiębiorstwa o zapotrzebowaniu na płynność lub/oraz w oparciu o informacje przekazane we wniosku, kwota pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność przez najbliższe 12 miesięcy od dnia jej udzielenia, lecz nie później niż do 30 czerwca 2021 r.

2.    Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i częściowo umarzalnej pożyczki preferencyjnej, będące rekompensatą strat z tytułu restrykcji sanitarnych związanych z COVID-19 z elementem wsparcia płynności. Udzielane jest na okres do 4 lat do kwoty 750 mln zł, z możliwością umorzenia do 75%. Kwoty pożyczek uzależnione są od oszacowanej straty na skutek COVID-19;

Pożyczki preferencyjne przeznaczone są z kolei dla przedsiębiorców, którzy ponieśli bezpośrednią szkodę wynikającą z COVID-19, w szczególności na skutek zaprzestania bądź ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku decyzji administracyjnej związanej z restrykcjami sanitarnymi lub w wyniku poddania pracowników lub przedsiębiorstwa całkowitej lub częściowej kwarantannie;

Finansowanie preferencyjne udzielane jest do wysokości szacowanej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 oraz nie może przekroczyć najwyższej z następujących kwot:

a)    750 milionów złotych; lub
b)    dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa  (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019; lub
c)    25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

 

3. Finansowanie kapitałowe obejmujące Instrumenty kapitałowe, w tym obligacje zamienne lub pożyczki zamienne i podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorcy bezpośrednio lub pośrednio przez PFR (tj. objęcie nowo wyemitowanych akcji lub udziałów przez PFR, w tym poprzez subskrypcję warrantów i ich dalszą konwersję na kapitał zakładowy przedsiębiorcy), których zadaniem jest obniżenie zadłużenia do poziomów sprzed COVID-19 (rekapitalizacja). Udzielane są do kwoty 1 mld zł w reżimie pomocy publicznej lub na zasadach rynkowych.

W przypadku finansowania płynnościowego, finansowania preferencyjnego oraz pomocowego finansowania kapitałowego, o udział w Programie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy dodatkowo na dzień 31 grudnia 2019 r. nie byli przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
(Dz. Urz UE L 187/1 z 26.6.2014), art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 193 z 1.7.2014) lub art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U. L 369 z 24.12.2014).

Mając na uwadze ww. formy finansowania w ramach Programu należy uznać, że największym zainteresowaniem będą cieszyć się pożyczki płynnościowe oraz pożyczki preferencyjne:

1. Pożyczki płynnościowe i pożyczki preferencyjne udzielane są w szczególności w celu uregulowania:

 • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi,
 • wynagrodzeń, z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych,
 • zobowiązań publiczno-prawnych,
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w umowie pożyczki oraz zaakceptowanych przez PFR.

2. Pożyczki te nie mogą zostać przeznaczone m.in. na dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych.

3. Pożyczki te oparte są o stałe oprocentowanie wzrastające wraz z kolejnymi latami od daty podpisania umowy pożyczki. Wysokość oprocentowania jest odmienna dla MŚP (1% - 1,75% w zależności od upływu lat od daty podpisania umowy pożyczki) oraz dla Dużych Przedsiębiorców (1,25% - 2,75%).

4. Jeżeli dany przedsiębiorca korzysta z finansowania o charakterze zewnętrznym na podstawie umów zawartych z takimi podmiotami, jak np. banki, obligatariusze, firmy leasingowe  lub odpowiednio agenci odpowiednich finansowań, warunkiem zawieszającym wypłatę środków z pożyczki preferencyjnej lub pożyczki płynnościowej będzie stanowiło zawarcie między PFR a każdym z wierzycieli finansowych wskazanym przez PFR oraz udostępniającym pożyczkobiorcy zewnętrze finansowanie o charakterze finansowym umowy międzywierzycielskiej, która będzie regulować relacje pomiędzy PFR a ww. wierzycielami finansowymi.

5. Pożyczki udostępniane są od daty spełnienia warunków zawieszających pożyczki nie później niż do 31 grudnia 2020 r. PFR dopuszcza uruchamianie pożyczek jednorazowo lub w transzach. Pożyczki mają charakter pożyczki nieodnawialnej.

6. Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczek jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

7. Kluczowe zobowiązanie z tytułu udzielonej pożyczki preferencyjnej lub pożyczki płynnościowej stanowi m.in. zakaz wypłaty dywidendy, kwoty do podziału lub innych płatności na rzecz właścicieli/beneficjentów rzeczywistych, podmiotów powiązanych poza uzgodnionymi, zwyczajowymi transakcjami w toku normalnej działalności z uzgodnionym limitem.

W przypadku finansowania preferencyjnego, o udział w Programie mogą ubiegać się Przedsiębiorcy, którzy przedstawili plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z COVID-19.

 

IV.  ZASADY I TRYB PROCESOWANIA WNIOSKÓW I WERYFIKACJI WARUNKÓW PROGRAMOWYCH

Finansowanie w ramach Programu udzielane jest na wniosek podlegający ocenie przez PFR.

Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie PFR. Wysłanie formularza wymaga złożenia podpisu przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (nie jest możliwe podpisanie formularza za pomocą podpisu zaufanego ePUAP).

Proces ubiegania się o udzielenie finansowania dla dużych firm rozpoczyna się z chwilą poprawnego wypełnienia wniosku. W celu wypełnienia wniosku niezbędne jest przygotowanie podstawowych informacji o przedsiębiorstwie, w tym w szczególności: opis działalności przedsiębiorstwa, informacje dotyczące Zarządu oraz struktury własnościowej, historyczne dane finansowe przedsiębiorstwa w formie sprawozdania finansowego za okres dwóch ostatnich lat, prognozy finansowe przedsiębiorstwa oraz opis negatywnego wpływu COVID-19 na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Szczegółowy zakres wymaganych informacji i dokumentów znajduje się  bezpośrednio w formularzu.

Informacje przekazane w formularzu aplikacyjnym stanowią podstawę do dokonania wstępnej oceny spełniania warunków uczestnictwa określonych w Programie i Regulaminie Programu. PFR zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dalszej pogłębionej analizy w celu zakwalifikowania przedsiębiorcy do udziału w Programie oraz w celu przyznania środków w ramach Programu. PFR może na dalszym etapie poprosić przedsiębiorcę o złożenie dodatkowych oświadczeń oraz dostarczenie dodatkowych informacji, w tym wykraczających poza listę wymogów informacyjnych, której pobranie możliwe jest w ramach Wniosku czy też wynikających z Regulaminu Programu.

PFR zastrzega sobie również prawo do zaproponowania udzielenia wsparcia w ramach Programu w oparciu o inny niż wskazany przez przedsiębiorcę instrument oraz w innej niż zadeklarowana przez przedsiębiorcę kwota. Decyzja odnośnie przyznania środków w ramach Programu uwarunkowana będzie pozytywnym wynikiem analizy w ramach procesu inwestycyjnego prowadzonego przez PFR i będzie miała  charakter uznaniowy.

Udzielanie finansowania w ramach Programu może być dokonywane przez PFR w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Jesteśmy do Waszej dyspozycji 24/7!

 

e-mail: kontakt@ozogtomczykowski.pl

tel.: 22 480 81 00

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon