Newsroom

Newsroom / Ceny transferowe w 2015 roku – podsumowanie najważniejszych zmian

Ceny transferowe w 2015 roku – podsumowanie najważniejszych zmian


11.01.2016

Ceny transferowe w 2015 roku – podsumowanie najważniejszych zmian

Publikacja finalnych wersji BEPS

5 października w ramach projektu BEPS[1] prowadzonego przez OECD zostały opublikowane raporty zawierające rekomendacje dla państw członkowskich w zakresie zwalczania praktyk polegających na unikaniu opodatkowania i transferze dochodów[2]. OECD dokonała szczegółowej analizy obszarów generujących możliwość minimalizowania lub wręcz unikania opodatkowania głównie przez podmioty prowadzące działalność w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Rekomendacje wypracowane przez OECD dotyczą w szczególności:

 • analizy zaangażowania poszczególnych podmiotów w łańcuch tworzenia wartości dodanej,
 • ustalania ekonomicznego właściciela wartości niematerialnych posiadanych przez grupę,
 • wyceny wartości niematerialnych,
 • ujednolicenia treści sporządzanych dokumentacji cen transferowych.

 

Nowelizacja krajowych przepisów o cenach transferowych

23 listopada weszła w życie ustawa nowelizująca krajowe przepisy w zakresie cen transferowych. Znowelizowane przepisy w dużej mierze odpowiadają dotychczasowym rekomendacjom OECD, wypracowywanym w trakcie realizacji projektu BEPS.

W konsekwencji, z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy dotyczące składania sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności przez grupy kapitałowe (country-by-country reporting).

Pozostałe przepisy znowelizowane ustawą zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Wtedy w życie wejdą m.in. następujące regulacje:

 • podniesienie progu powiązań kapitałowych z 5% do 25%,
 • uzależnienie obowiązku dokumentacyjnego od wysokości przychodów / kosztów osiągniętych przez podatników w poprzednim roku podatkowym,
 • wprowadzenie obowiązku dokumentowania całokształtu realizowanej współpracy wewnątrzgrupowej, zamiast pojedynczych transakcji,
 • rozbudowanie treści dokumentacji podatkowej, której szczegółowa zawartość będzie uzależniona od wielkości przychodów / kosztów osiągniętych przez podatnika w roku poprzednim,
 • wprowadzenie obowiązku przygotowywania analiz porównawczych[3] (tzw. benchmarków) oraz dokumentacji grupowej[4] (tzw. master file).

 

Przygotowanie kolejnego projektu ustawy nowelizującej przepisy o cenach transferowych.

W październiku opublikowano kolejny projekt ustawy nowelizującej przepisy cen transferowych przygotowany przez klub poselski Prawo i Sprawiedliwość. Choć jest to dopiero wstępna wersja projektu, nakreśla ona szkic propozycji podatkowych na najbliższe lata. Na uwagę zasługują w szczególności następujące pozycje:

 • podatnicy będą zobowiązani do przekazywania zbiorczej informacji o cenach transakcyjnych dyrektorowi UKS po zakończeniu każdego roku podatkowego,
 • wprowadzono jednoznaczne sankcje za przygotowanie wadliwej lub nierzetelnej dokumentacji cen transferowych,
 • przepisy o cenach transferowych będą stosowane również w przypadku, gdy podmioty powiązane wykazują stratę – w takim przypadku podstawą opodatkowania będzie różnica między kwotą straty określonej przez organ podatkowy a kwotą straty zadeklarowanej przez podatnika. W takiej sytuacji podstawa opodatkowania będzie podlegała stawce opodatkowania wynoszącej 31%.

Czego można się spodziewać w 2016 roku?

Ministerstwo Finansów w komunikacie z grudnia 2015 roku otwarcie deklaruje, że kontrole cen transferowych będą jednym z priorytetów administracji skarbowej w 2016 roku. Ministerstwo planuje wykorzystać do tego dotychczasowe doświadczenie zdobyte podczas już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych. Na poprawę skuteczności kontroli cen transferowych ma mieć także wpływ przeprowadzenie zmian strukturalnych w administracji skarbowej oraz przeznaczenie zasobów na ten kierunek działań.

Ministerstwo zapowiada, że przeprowadzanie wzmożonych kontroli cen transferowych rozpocznie się w II kwartale 2016 roku.


Inne artykuły tego autora:

[1] Ang. Base Erosion and Profit Shifting Action Plan

[2] https://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm

[3] W przypadku podatników, którzy w roku podatkowym poprzedzającym rok, za który sporządzana jest dokumentacja cen transferowych wygenerowali przychody lub koszty przekraczające 10 mln EUR.

[4] W przypadku podatników, którzy w roku podatkowym poprzedzającym rok, za który sporządzana jest dokumentacja cen transferowych wygenerowali przychody lub koszty przekraczające 20 mln EUR

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon