Newsroom

Newsroom / Czy prezes zarządu jest podatnikiem VAT – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Czy prezes zarządu jest podatnikiem VAT – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego


24.02.2017

Czy prezes zarządu jest podatnikiem VAT – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny kolejny raz podjął się weryfikacji statusu kadry menedżerskiej z punktu widzenia przepisów Ustawy o VAT. W wyroku z dnia 22 lutego 2017 r. (sygn. I FSK 1014/15) oddalił skargę kasacyjną Spółki, której kontrola podatkowa zakwestionowała prawo do odliczenia naliczonego VAT z faktur dotyczących usług menedżerskich.

Spór dotyczył rozliczeń pomiędzy Spółką a jej menedżerem – prezesem zarządu, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług menedżerskich i zarządzania. Usługi wykonywane przez prezesa na rzecz Spółki zostały zdefiniowane w umowie menedżerskiej. Zgodnie z jej treścią do obowiązków prezesa należało m.in. przygotowanie i wdrażanie strategii, realizowanie celów, priorytetów oraz procedur związanych z działalnością gospodarczą Spółki, wdrażanie procedur i praktyk związanych z zakupami, reprezentowanie Spółki w kontaktach z klientami i kontrahentami, wprowadzanie w życie uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników, wykonywanie innych funkcji administracyjnych niezbędnych do zarządzania Spółką.

Spółka zaś zobowiązała się do zapłaty wynagrodzenia prezesa, zapewnienia mu samochodu służbowego oraz pokrywania kosztów jego utrzymania, zwrotu kosztów związanych z przejazdem i zakwaterowaniem poniesionych przy pełnieniu obowiązków służbowych.

Naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował możliwość uznania czynności wykonywanych przez prezesa za usługę w rozumieniu Ustawy o VAT. Świadczenie podlegające opodatkowaniu jest wykonywane bowiem przez podmiot prowadzący samodzielną działalności gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT. W ocenie organu podatkowego, menedżer nie wykonywał swoich zadań w ramach samodzielnej działalności gospodarczej, bowiem umowa menedżerska nie precyzowała bowiem odpowiedzialności prezesa wobec osób trzecich za szkody związane z prowadzoną działalnością. Za brakiem statusu podatnika VAT przemawia również brak ryzyka ekonomicznego w działalności menedżera, który otrzymywał stałe wynagrodzenie i nie ponosił w istocie kosztów prowadzonej działalności. Z oceną organów podatkowych zgodził się sąd I instancji oraz Naczelny Sąd Administracyjny (szczegółowa treść stanowiska sądu będzie znana po publikacji pisemnego uzasadnienia). Sąd wskazał, że nie można w tym względzie powołać się na zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej z kodeksu cywilnego, bowiem nie mają one zastosowania do relacji pomiędzy menedżerem a Spółką.

Powyższe orzeczenie jest kolejnym, w którym sądy administracyjne analizują okoliczności stanowiące o statusie podatnika VAT kadry menedżerskiej, w szczególności – zarządu spółek prawa handlowego. Może więc ono mieć znaczenie również dla praktyki organów podatkowych. Zwracamy uwagę, że zakwestionowanie wdrożonego schematu rozliczeń przez organy podatkowe może mieć m.in. takie skutki, jak:

  • po stronie menedżera - odmowa prawa do odliczenia naliczonego VAT przy zakupach i sankcja VAT, ryzyko uznania wystawionych faktur za faktury puste (w rozumieniu art. 108 Ustawy o VAT), ryzyko wyrejestrowania z rejestru podatników VAT czynnych (w przypadku prowadzenia działalności również innej niż menedżerska);
  • po stronie Spółki – odmowa prawa do odliczenia VAT z  faktur wystawionych przez menedżera, potencjalna możliwość sporu, sankcja VAT (30% wartości naliczonego VAT).

Jeżeli w Państwa ocenie opisane powyżej zagadnienie może dotyczyć również Państwa działalności, prosimy o kontakt.

 

Kontakt:

Wojciech Kotowski

Of Counsel