Newsroom

Newsroom / Dziś wchodzi w życie tzw. pakiet paliwowy

Dziś wchodzi w życie tzw. pakiet paliwowy


01.08.2016

Dziś wchodzi w życie tzw. pakiet paliwowy

Ustawa ta ma na celu ukrócenie procederu wyłudzeń podatku od towarów i usług. W tym celu wprowadzano m.in. rozwiązania mające ograniczyć obchodzenie systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą. Proponowane zmiany dotyczą jednak nie tylko ustawy o VAT, lecz także prawa energetycznego, kodeksu karnego skarbowego, ustawy o zapasach paliw oraz ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany wpisują się w koncepcję „uszczelniania” poboru VAT, realizowaną przez rząd.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu tej ustawy, podstawowym celem przewidzianych zmian jest:

  • uniemożliwienie obchodzenia zabezpieczającej funkcji koncesji na obrót paliwami z zagranicą (OPZ) w obrocie paliwami,
  • uszczelnienie poboru podatku VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą,
  • uszczelnienie systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą.

W toku prac legislacyjnych (po poprawkach Komisji Finansów Publicznych) postanowiono, że koncesja energetyczna nie będzie wydawana osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc już nie tylko za przestępstwo związane z kwestiami naruszeń przepisów prawa energetycznego.

W przypadku nabyć realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, z wykorzystaniem usług składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy, podmioty te będą płatnikiem podatku VAT należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Pobrany podatek będzie wpłacany na rachunek tego samego organu celnego, który jest właściwy w zakresie podatku akcyzowego od transakcji. Ustawodawca przewiduje w istocie system przedpłat VAT należnego z tytułu WNT paliw. Obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu WNT paliw będzie powstawał zasadniczo w terminie 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju.

Co więcej, proponuje się ograniczenie świadczenia usług odpraw dokonywanych przez zarejestrowanych odbiorców oraz usługowe składy podatkowe. Nabycie paliw możliwe będzie jedynie na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce bądź podmiotów zagranicznych posiadających oddział z siedzibą na terytorium Polski. Takie ograniczenia naturalnie rodzą pytania o ich zgodność z unijną zasadą swobody przedsiębiorczości. Co prawda wydaje się, że nadrzędny interes ogólny i potrzeba walki z szarą strefą dopuszczają możliwość wprowadzenia takich ograniczeń, to jednak orzecznictwo TSUE jest niekorzystne dla państw członkowskich próbujących wprowadzić takie formy oddziaływania na sytuację w kraju (por. wyrok TSUE z 6 marca 2007 r. w połączonych sprawach Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04) i Angelo Sorricchio (C-360/04), a także wyrok TSUE z 16 lutego 2012 r. w połączonych sprawach C-72/10 oraz C-77/10 Costa i Cifone).

Ważnym warunkiem jest również, aby podmiot zagraniczny (zleceniodawca) był właścicielem paliwa (a nie np. pośrednikiem). Zgodnie z ustawą koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom mającym siedzibę w Polsce lub przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w naszym kraju i za pośrednictwem tego oddziału będą wprowadzać do Polski paliwa płynne.

Zmiany podatkowe dotyczące rynku paliw w Polsce mają charakter komplementarny wobec procedowanych równolegle zmian prawnych, mających na celu ograniczenie „szarej strefy”. 22 lipca 2016 r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą m.in.:

  • obowiązek składania zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10.000.000 złotych przez podmioty obracające gazem LPG z zagranicą (dla sprowadzających oddzielnie propan i butan będą to dwie odrębne koncesje i dwa odrębne zabezpieczenia),
  • definicję paliw ciekłych,
  • doprecyzowanie definicji handlowca oraz zasad dokonywania wpisu w rejestrze producentów i handlowców, prowadzonym przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, co ma wpływ na obowiązek uiszczania opłaty zapasowej oraz utrzymywania zapasów ropy,
  • nowy rodzaj koncesji na przeładunek paliw ciekłych,
  • surowsze kary za naruszenie przepisów prawa energetycznego, w tym dotyczących działalności koncesjonowanej.

Przedsiębiorstwa energetyczne dotychczas zwolnione z obowiązku złożenia zabezpieczenia będą miały zasadniczo trzy miesiące od dnia wejścia w życie nowej ustawy na złożenie wymaganego zabezpieczenia (art. 23 ust. 1 ustawy). Można przypuszczać, że takie ograniczenie rynku doprowadzi do zmniejszenia liczby butikowych sprzedawców LPG w Polsce, a przez to spowoduje wzrost cen tego surowca. Większość przepisów ustawy z 22 lipca 2016 r. ma wejść w życie w ciągu 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.