Newsroom

Newsroom / Jednorazowy odpis amortyzacyjny dla nowych środków trwałych

Jednorazowy odpis amortyzacyjny dla nowych środków trwałych


16.01.2017

Jednorazowy odpis amortyzacyjny dla nowych środków trwałych

3 stycznia 2016 roku Ministerstwo Rozwoju przestawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa nowelizująca”). Projekt ten zakłada wprowadzenie preferencyjnych zasad amortyzacji, które polegać będą na możliwości jednorazowej amortyzacji wybranych nabywanych środków trwałych (maszyn lub urządzeń).

Obecne regulacje

W chwili obecnej podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, a także mali podatnicy (czyli tacy, których uzyskany przychód wraz z należnym podatkiem VAT w poprzednim roku nie przekroczył 1,2 mln euro) mają prawo do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 tysięcy euro (w 2015 roku była to kwota 216 tysięcy złotych). Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane od środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Z wyżej wymienionych przepisów skorzystać mogą jedynie podmioty, które nie wyczerpały limitu pomocy de minimis, który wynosi dla większości przedsiębiorców 200 tysięcy euro w okresie 3 lat. Ulga ta nie dotyczy zaliczek na nabywanie środków trwałych, co niewątpliwie stanowi barierę dla najmniejszych przedsiębiorców.

Ponadto podatnicy mają możliwość jednorazowego zamortyzowania środków trwałych, których wartość nie przekracza 3500 złotych.

Propozycja Ministerstwa Rozwoju

Z jednorazowej amortyzacji będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, których inwestycje w nowe środki trwałe wynosiły co najmniej 10 tysięcy złotych. Za nabycie, zgodnie z Ustawą nowelizującą, uważa się uzyskanie własności w każdy prawem przewidziany sposób np. sprzedaż. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne będą mogły być dokonane od środków trwałych z grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Z grupy środków trwałych podlegających przepisom Ustawy nowelizującej zostały wyłączone nieruchomości (budynki i budowle) oraz środki transportu. Przepisy te nie będą się łączyć z przepisami pomocy de miniminis.

Ministerstwo proponuje wprowadzenie mechanizmu jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 tysięcy złotych poprzez jednorazowe odpisy amortyzacyjne. Jednorazowe odpisy amortyzacyjny będą miały zastosowanie do pojedynczych środków trwałych, których wartość początkowa wynosi co najmniej 10 tysięcy złotych oraz kilku środków trwałych, których łączna wartość początkowa wynosi co najmniej 10 tysięcy złotych, a wartość początkowa każdego z nich nie mniej niż 3,5 tysiąca złotych. Zapisy w projekcie Ustawy nowelizującej tworzą wątpliwości co do możliwości jednorazowej amortyzacji kilku środków trwałych, których łączna wartość początkowa wynosi co najmniej 10 tysięcy złotych. Nie jest mianowicie sprecyzowane za jaki okres można łączyć wartość środków trwałych w celu skorzystania z możliwości jednorazowej amortyzacji. Projekt zakłada również, że możliwe będzie zaliczenie do amortyzacji jednorazowej zaliczek na zakup środków trwałych podlegających przepisom Ustawy nowelizującej, co również może skomplikować prowadzenie księgowości.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, w przypadku, gdy podatnik nabędzie środek trwały o wartości przekraczającej 100 tysięcy złotych, będzie on uprawniony do jednorazowej amortyzacji tego środka trwałego w kwocie 100 tysięcy złotych, a nadwyżkę będzie amortyzował na zasadach ogólnych.

Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Rozwoju z przepisów Ustawy nowelizującej skorzysta około 154 tysięcy przedsiębiorców. Ministerstwo zakłada, że przepisy Ustawy nowelizującej zaktywizują podmioty, które dotychczas nie podejmowały większych inwestycji z powodu braku finansów.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Rozwoju proponowana zmiana przepisów wraz z rozszerzoną od 2017 roku ulgą badawczo – rozwojową powinny dać bodziec przedsiębiorcom do zwiększenia inwestycji. Ministerstwo zakłada, że Ustawa nowelizująca mogłaby zacząć obowiązywać od drugiego kwartału 2017 roku.

 

Marek Szczepanik

 

Kontakt:

Marek Szczepanik
Partner
E: marek.szczepanik@ozogtomczykowski.pl
T: +48 22 480 81 00


Inne artykuły tego autora:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon