Newsroom

Newsroom / Kiedy członek zarządu jest podatnikiem VAT?

Kiedy członek zarządu jest podatnikiem VAT?


10.10.2017

Kiedy członek zarządu jest podatnikiem VAT?

Ustalenie statusu VAT osób zarządzających spółkami na podstawie umów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich jest niekiedy bardzo trudne - czego dowodzą liczne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów administracyjnych w tej kwestii. W celu zapewnienia jednolitości stosowania przepisów podatkowych Minister Finansów wydał interpretację ogólną prawa podatkowego (sygn.. PT3.8101.11.2017). Treść tej interpretacji może spowodować zmianę dotychczasowej praktyki organów podatkowych.

Minister Finansów wskazał, że status podatnika VAT ma podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Natomiast wykluczony jest status podatnika VAT wówczas, gdy świadczenie jest realizowane na podstawie stosunku prawnego, który określa:

  • Warunki wykonywania czynności, wskazujące na brak ponoszenia ryzyka ekonomicznego - jeżeli członek zarządu korzysta wyłącznie z infrastruktury zarządzanej spółki (np. komputera, telefonu komórkowego, samochodu, biura z wyposażeniem, kart płatniczych, etc.), jest to przesłanka podważająca samodzielność takiego podmiotu.
  • Wynagrodzenie - w ocenie MF, jeżeli osobie zarządzającej przysługuje stałe wynagrodzenie, nie można mówić o ponoszeniu ryzyka ekonomicznego, typowego dla samodzielnej działalności gospodarczej. Ponadto okolicznością potwierdzającą brak ponoszenia ryzyka ekonomicznego jest ukształtowanie wynagrodzenia w sposób mieszany: określona kwota stała oraz element zmienny. Podobnie, ustalenie w umowie dla zarządzającego stałego wynagrodzenia miesięcznego, w wysokości adekwatnej do pozycji spółki, zakresu zadań, etc. oraz dodatkowej premii rocznej wypracowanego w danym roku zysku nie jest przesłanką samodzielnej działalności gospodarczej.
  • Odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich - brak odpowiedzialności członka zarządu wobec osób trzecich za działania realizowane na podstawie np. umowy o zarządzanie jest istotną okolicznością wskazującą brak samodzielnej działalności gospodarczej. Jeżeli umowa przewiduje, że taką odpowiedzialność ponosi spółka lub umowa nie reguluje kwestii odpowiedzialności, zdaniem MF, jest to okoliczność przemawiająca za brakiem statusu podatnika VAT po stronie członka zarządu. Nie jest przy tym istotne, że członek zarządu ponosi odpowiedzialność na podstawie określonych przepisów prawa, np. przepisu Kodeksu Spółek Handlowych.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, status podatkowy członka zarządu należy oceniać na podstawie treści konkretnej umowy cywilnoprawnej pomiędzy członkiem zarządu a spółką, z uwzględnieniem powyższych wyjaśnień. MF zastrzegł, że nie spełnienie przynajmniej jednego z powyższych warunków oznacza że członek zarządu ma status podatnika VAT - co może być dyskusyjne. Proszę mieć na uwadze, że wprawdzie interpretacja ogólna dotyczy członków zarządu, ale może również mieć w praktyce znaczenie dla ustalenia zakresu definicji podatnika VAT także w stosunku do innych podmiotów (współpracowników, zleceniobiorców, etc.).

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości odnośnie wpływu wskazanej interpretacji indywidualnej na Państwa działalność gospodarczą, prosimy o kontakt.

Kontakt: