Newsroom

Newsroom / Kolejny sukces Kancelarii w sprawie dotyczącej opodatkowania przychodów osób fizycznych

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie dotyczącej opodatkowania przychodów osób fizycznych


20.07.2017

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie dotyczącej opodatkowania przychodów osób fizycznych

Wyrokami z 19 czerwca 2017 r. (sygn. II FSK 458/17) z 12 lipca 2017 r. (sygn. II FSK 588/17) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyroki sądu I instancji, których istota sprowadzała się do uznania za prawidłowe decyzji określających osobom fizycznym zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieopodatkowania majątku zlikwidowanej spółki jawnej, w skład którego na moment likwidacji (zakończenia działalności) spółki wchodziły udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomimo, że udziały nigdy nie zostały zbyte, a wspólnicy nie osiągnęli z tego tytułu żadnego przysporzenia fiskus domagał się zapłaty gigantycznego zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od 2007 r. (sprawa dotyczyła 2007 r.).

Poza wątkiem merytorycznym sukces objął także zarzuty w zakresie zagadnień procesowych dotyczących tzw. związania wojewódzkiego sądu administracyjnego rozstrzygającego sprawę ponownie po wcześniejszym uchyleniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w wygranych przez nas orzeczeniach, że wojewódzki sąd administracyjny nie jest związany swoim uchylonym wyrokiem przez NSA, a także kwestiami nierozstrzyganymi dotychczas przez NSA z uwagi na brak skargi kasacyjnej w tym przedmiocie (związanie NSA granicami skargi kasacyjnej przy wcześniejszym orzekaniu). Wyroki są prawomocne.

Podatnicy byli reprezentowani przez adwokata Jacka Matarewicza, który już w przeszłości prowadził wygraną sprawę dotyczącą niesłusznego określenia podatnikowi zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie ponad 52 milionów w miejsce deklarowanego zobowiązania w kwocie niespełna 52 tysięcy. W tamtej sprawie chodziło z kolei o nabycie udziałów w spółce kapitałowej po rzekomo zaniżonej cenie (prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 sierpnia 2015 r., sygn. III SA/Wa 2538/14).

Kontakt:

dr Jacek Matarewicz

Partner, Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł