Newsroom

Newsroom / Komunikat MF - Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT

Komunikat MF - Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT


27.06.2017

Komunikat MF - Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało dziś (27.06.) na stronie internetowej komunikat „Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT”. Jest to informacja skierowana do podatników VAT, przestrzegająca przed skutkami świadomego uczestnictwa w nielegalnych transakcjach, w tym wystawiania i rozliczania nierzetelnych faktur.

MF zwraca uwagę, że dzięki pozyskiwanym danym m.in. z plików JPK, organy podatkowe zyskały ogromną ilość danych, która pozwala na identyfikowanie nieprawidłowości w rozliczeniach podatników. Ministerstwo Finansów przypomina, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od kontrahenta przysługuje wówczas, gdy nabyte towary lub usługi są związane z wykonywaniem przez podatnika czynności opodatkowanych. Nie przysługuje zaś prawo do odliczenia naliczonego VAT wówczas, gdy faktura została wystawiona przez podmiot nieistniejący lub faktura dotyczy czynności, które nie zostały w rzeczywistości dokonane.

Minister Finansów stwierdza ponadto, że na podstawie art. 88 ust. 4 oraz art. 96 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 ustawy o VAT. Ministerstwo Finansów nie precyzuje, czy przesłaną wykluczającą odliczenie jest brak rejestracji po stronie sprzedawcy czy nabywcy. Niemniej, praktyka organów podatkowych ostatnich miesięcy wskazuje, że może to dotyczyć każdej stron z transakcji - w naszej ocenie taki pogląd byłby jednak nieprawidłowy.

Komunikat MF zwraca szczególną uwagę na konieczność podjęcia przez podatnika działań zmierzających do weryfikacji jego kontrahenta. Weryfikacja ta może przyjąć postać analizy formalnej dokumentów z KRS, CEIDG, REGON. Ministerstwo Finansów zaleca również sprawdzanie statusu kontrahenta na Portalu Podatkowym lub w urzędzie skarbowym.

Co istotne, MF przyznaje, że samo sprawdzenie czy warunki formalne są spełnione, nie jest wystarczające. Co do zasady konieczne jest bowiem ustalenie, czy kontrahent daje „rękojmię rzetelnego powadzenia działalności”. Sposób weryfikacji powinien być wówczas adekwatny do danej transakcji lub podmiotu (branży). Ryzyka związane z realizacją współpracy z nierzetelnym kontrahentem mogą być bardzo dotkliwe, zarówno dla podatnika VAT (np. wykreślenie z rejestru podatników VAT czynnych), jak również dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podatnika (np. sankcje przewidziane w kodeksie karnym lub kodeksie karnym skarbowym).

Zwracamy Państwu uwagę, że komunikat MF jest bardzo oszczędny w kwestii najbardziej istotnej, tj. ustalenia zakresu działań, pozwalających na stwierdzenie rękojmi rzetelnego prowadzenia działalności kontrahenta. W tym zakresie więcej informacji płynie w praktyce z orzecznictwa sądów administracyjnych oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami tych działań, prosimy o kontakt.

Kontakt:

Wojciech Kotowski

Of Counsel