Newsroom

Newsroom / Parlament uchwalił tzw. Pakiet Paliwowy

Parlament uchwalił tzw. Pakiet Paliwowy


11.07.2016

Parlament uchwalił tzw. Pakiet Paliwowy

W parlamencie zakończono prace nad przepisami wprowadzającymi tzw. pakiet paliwowy. Ustawa ta ma na celu ukrócenie procederu wyłudzeń podatku od towarów i usług, opłaty zapasowej i obowiązku utrzymywania rezerw w obrocie paliwami ciekłymi. W tym celu wprowadzano m.in. rozwiązania mające ograniczyć obchodzenie systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą. Proponowane zmiany dotyczą ustawy o VAT, prawa energetycznego, kodeksu karnego skarbowego, ustawy o zapasach paliw oraz ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany wpisują się w koncepcję „uszczelniania" poboru VAT, realizowaną przez rząd.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu tej ustawy, podstawowym celem przewidzianych zmian jest:

  • uniemożliwienie obchodzenia zabezpieczającej funkcji koncesji na obrót paliwami z zagranicą (OPZ) w obrocie paliwami,
  • uszczelnienie poboru podatku VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą,
  • uszczelnienie systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą.

W toku prac legislacyjnych (po poprawkach Komisji Finansów Publicznych) postanowiono, że koncesja energetyczna nie będzie wydawana osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc już nie tylko za przestępstwo związane z kwestiami naruszeń przepisów prawa energetycznego.

W przypadku nabyć realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, z wykorzystaniem usług składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy, podmioty te będą płatnikiem podatku VAT należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Pobrany podatek będzie wpłacany na rachunek tego samego organu celnego, który jest właściwy w zakresie podatku akcyzowego od transakcji. Ustawodawca przewiduje w istocie system przedpłat VAT należnego z tytułu WNT paliw. Obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu WNT paliw będzie powstawał zasadniczo w terminie 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju.

Co więcej, proponuje się ograniczenie świadczenia usług odpraw dokonywanych przez zarejestrowanych odbiorców oraz usługowe składy podatkowe. Nabycie paliw możliwe będzie jedynie na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce bądź podmiotów zagranicznych posiadających oddział z siedzibą na terytorium Polski. Ważnym warunkiem jest również, aby podmiot zagraniczny (zleceniodawca) był właścicielem paliwa (a nie np. pośrednikiem). Zgodnie z ustawą koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom mającym siedzibę w Polsce lub przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w naszym kraju i za pośrednictwem tego oddziału będą wprowadzać do Polski paliwa płynne.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. Ustawę musi jeszcze tylko podpisać Prezydent RP.

Kontakt:

dr Jacek Matarewicz

Partner, Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł