Newsroom

Newsroom / Polska definicja „pierwszego zasiedlenia” nieruchomości w VAT jest niezgodna z prawem UE

Polska definicja „pierwszego zasiedlenia” nieruchomości w VAT jest niezgodna z prawem UE


17.11.2017

Polska definicja „pierwszego zasiedlenia” nieruchomości w VAT jest niezgodna z prawem UE

Prawidłowe rozpoznanie skutków podatkowych w VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej jest od lat zagadnieniem, z którym wiążą się liczne problemy interpretacyjne. W konsekwencji, transakcje, których przedmiotem są nieruchomości, z reguły obarczone są ryzykiem podatkowym w VAT. Z tego powodu oceniamy, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o. będzie miał bardzo istotne znaczenie dla praktyki stosowania przepisów o VAT.

Trybunał stwierdził, że definicja „pierwszego zasiedlenia” zawarta w Ustawie o VAT nie jest zgodna z przepisami Unii Europejskiej. Rozpoznanie momentu pierwszego zasiedlenia jest zaś kluczowe dla zastosowania opodatkowania VAT lub zwolnienia z VAT transakcji zbycia nieruchomości. Przypominamy, że zgodnie z definicją z art. 2 pkt. 14 Ustawy o VAT, pierwszym zasiedleniem jest „oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”

W konsekwencji, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami budynek użytkowany na własne potrzeby podatnika nie jest uważany za zasiedlony dla celów VAT.

TSUE uznał, że Dyrektywa VAT nie uzależnia pierwszego zasiedlenia budynku od oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to, że budynek powinien zostać uznany za objęty pierwszym zasiedleniem również wtedy, gdy po wybudowaniu nie jest przedmiotem sprzedaży, najmu lub innych czynności opodatkowanych. Natomiast pojęcie „ulepszenia” należy rozumieć jako przebudowę, polegającą na istotnych zmianach prowadzonych w celu zmiany wykorzystania budynku lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia. Kwestia ta może być więc przedmiotem dodatkowych ustaleń organów podatkowych.

Wyrok Trybunału może mieć znaczenie zarówno dla transakcji aktualnie realizowanych przez podatników, jak również dla transakcji wykonanych w przeszłości. Należy mieć na uwadze, że wyrok TSUE może być przesłanką wznowienia postępowania zakończonego prawomocną decyzją. Ministerstwo Finansów nie skomentowało dotychczas wskazanego wyroku, w naszej ocenie należy spodziewać się, że nastąpi nowelizacja przepisów Ustawy o VAT, które zostały zakwestionowane przez Trybunał.

Jeżeli wskazana kwestia jest istotna dla prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej lub mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt: