Newsroom

Newsroom / Prawo zmienia pracę - newsletter luty 2021

Prawo zmienia pracę - newsletter luty 2021


03.02.2021

Prawo zmienia pracę - newsletter luty 2021

I. Zmiany w prawie

Tarcza 7.0

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż mogą ubiegać się o wsparcie w ramach kolejnej Tarczy. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 rząd przedłużył okres obowiązywania wsparcia w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS, ponownego świadczenia postojowego, dopłat do wynagrodzeń pracowników i dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia.

1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Do 31 marca 2021 r. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS według następujących zasad:

  • przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą detaliczną w zakresie działalności oznaczonej następującymi kodami PKD: 47.71, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z. – mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS za styczeń 2021 r.;
  • przedsiębiorcy m.in. z branży hotelarskiej, transportowej, restauracyjnej, kulturalnej i edukacyjnej, prowadzący działalność oznaczoną następującymi kodami PKD: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 93.29.A, 93.29.B, 96.01.Z, 96.04.Z – mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS za grudzień 2020 i styczeń 2021 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy spełnić następujące warunki:

  • rodzaj przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r. jest zgodny z wymienionymi wyżej kodami PKD;
  • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym złożony został wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
  • przedsiębiorca został zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.;
  • do 28 lutego 2021 r. zostały przekazane deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące objęte wnioskiem.

Wnioski można składać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS do 31 marca 2021 r. na formularzu RDZ-B7. Opłacone już składki podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Ponowne świadczenie postojowe

Ponowne świadczenie postojowe przysługuje:

  • jednokrotnie przedsiębiorcom, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną jako przeważająca działalność kodami PKD wskazanymi w pkt 1. a) powyżej;
  • maksymalnie dwukrotnie przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną jako przeważająca działalność kodami PKD wskazanymi w pkt 1. b) powyżej oraz kodami 49.32.Z, 52.23.Z.

Warunkiem uzyskania ponownego świadczenia postojowego jest, aby przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40%w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Ponadto przedsiębiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, z wyjątkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Świadczenie przysługuje w dotychczasowej kwocie, tj. 2080 zł. Wniosek o wypłatę świadczenia należy  złożyć elektronicznie najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

3. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Podmioty z branży hotelarskiej i turystycznej mogą ubiegać się również o świadczenia z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy. O dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na 3 miesiące w wysokości 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) mogą ubiegać się przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z (m.in. hotele, obiekty noclegowe, działalność organizatorów turystyki);
  • których przychód z działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Wniosek należy złożyć elektronicznie na stronie wojewódzkiego urzędu pracy do 31 marca 2021 r.

Komentarz: wydaje się, że odmienne potraktowanie przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą detaliczną oraz przedsiębiorców działających w branży hotelarskiej, transportowej, restauracyjnej, kulturalnej i edukacyjnej jest podyktowane tym, że do 27 grudnia 2020 r. galerie handlowe były otwarte,  a zostały zamknięte dopiero począwszy od 28 grudnia 2020 r. W dalszym ciągu natomiast enumeratywne wskazanie branż, którym przysługuje wsparcie budzi wątpliwości, zwłaszcza w kontekście obowiązku wykazania spadku przychodów w celu otrzymania pomocy.

Wydłużenie okresu korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 lutego

Przedłużono możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach do 14 lutego 2021 r. Zasiłek przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19 lub w przypadku niemożności zapewnienia opieki z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania powyższych placówek. Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania miejsc takich jak żłobki przysługiwać będzie co do zasady rodzicom dzieci w wieku do lat 8, a także starszych w przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% wynagrodzenia i przysługuje za każdy dzień sprawowanej opieki. Do jego wypłaty potrzebne jest oświadczenie rodzica złożone pracodawcy lub bezpośrednio do ZUS-u jeśli rodzic jest przedsiębiorcą.

Komentarz: w związku z powrotem uczniów z klas I-III szkół podstawowych do nauczania stacjonarnego, należy pamiętać, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje co do zasady w sytuacji niemożności zapewnienia opieki dziecka przez placówkę wychowawczą (np. wskutek zamknięcia lub ograniczenia funkcjonowania) lub inne osoby np. drugiego rodzica, członka rodziny, czy opiekunki z powodu COVID-19 .

 

II. Planowane zmiany

Dyskusje nad Umową Społeczną w Radzie Dialogu Społecznego

W Radzie Dialogu Społecznego trwają rozmowy przedstawicieli rządu, pracodawców i związków zawodowych w sprawie reformy mającej objąć obszar rynku pracy. Konsultowany jest m.in. temat pracy zdalnej i jej uregulowania na stałe w Kodeksie pracy, w tym kwestie swobody wyboru miejsca pracy zdalnej, formy jej wykonywania, okoliczności, przyczyn i zakresu przysługiwania ekwiwalentu i ryczałtu za pracę zdalną. Oprócz tego, związkowcy postulują wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 31 dni oraz upowszechnienie układów zbiorowych pracy. Reforma mająca ożywić polską gospodarkę ma objąć jeszcze m.in. łatwiejszy dostęp do pracowników – cudzoziemców, reformę administracji publicznej w tym podwyżki dla urzędników oraz dalsze zmiany przepisów podatkowych.

 

III. Informujemy

Forma wydania kopii dokumentacji pracowniczej

Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić prośbę pracownika co do formy wydania kopii dokumentacji pracowniczej. Zgodnie ze zmianą sposobu przechowywania akt pracowniczych, obecnie pracodawca ma możliwość wyboru czy prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą w formie papierowej, czy elektronicznej. Jednocześnie, pracodawca na wniosek pracownika jest zobowiązany wydać mu kopię jego dokumentacji pracowniczej. Przepisy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej nie wykluczają sytuacji, w której pracownik poprosi o wydanie kopii dokumentacji w formie innej niż ta w której pracodawca przechowuje akta. W takiej sytuacji jeśli pracodawca ma takie możliwości powinien uczynić zadość żądaniu pracownika.

Hybrydowe kontrole PIP w 2021 r.

Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła plan kontroli na 2021 r. Za zgodą pracodawcy niektóre czynności kontrolne będą prowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty. Zdalna kontrola może dotyczyć np. weryfikacji zasad wypłacania wynagrodzeń czy naruszenia przepisów o czasie pracy poprzez żądanie udostępnienia kopii papierowych lub elektronicznych dokumentów. Jeśli pracodawca nie udzieli zgody na zdalną formę kontroli, inspekcja podejmie kontrolę bezpośrednią. Kontrole obejmą przede wszystkim przestrzeganie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń oraz problematykę umów cywilnoprawnych. Czynności kontrolne inspektorów pracy będą nakierowane również na weryfikowanie czy zapewniony został zaostrzony reżim sanitarny w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W 2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje zająć się w szczególności branżą budowlaną w kontekście BHP. Z kontrolami muszą się liczyć także pracodawcy zatrudniający cudzoziemców. Ogółem na 2021 r. PIP zaplanowała 52 tys. kontroli.