Newsroom

Newsroom / PRZEDŁUŻONO TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2020.

PRZEDŁUŻONO TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2020.


09.04.2021

PRZEDŁUŻONO TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2020.

Wydłużono obowiązujące przedsiębiorców terminy na rozliczenie ubiegłego roku obrotowego. Jest to odpowiedz Ministerstwa Finansów na postulaty kierowane przez przedsiębiorców oraz księgowych odnośnie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok – głównie w związku z utrudnieniami spowodowanymi pandemią Covid-19.

Źródłem zmiany terminów jest rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (dalej: „Rozporządzenie zmieniające”) – które weszło w życie w dniu 30 marca 2021 r.

 

Co uległo zmianie ?

Rozporządzenie zmieniające wprowadziło zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Na jego podstawie:

 • termin na przekazanie sprawozdania finansowego dotyczący podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe – przedłużono do dnia 31 lipca 2021 r. (przy czym standardowo, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy PIT mają na to czas do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym);
 • termin zamknięcia ksiąg rachunkowych – przedłużono o 3 miesiące od dnia kończącego rok obrotowy tj. do dnia 30 czerwca 2021 r. (standardowo dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych jest dzień 31 marca b.r.);
 • termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej – przedłużono
  o 90 dni tj. do dnia 24 czerwca 2021 r. (pierwotnie był to dzień 26 marca 2021 r.);
 • termin zakończenia inwentaryzacji składników aktywów z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych – przedłużono o 90 dni, (przy czym termin zakończenia inwentaryzacji za 2020 r. upłynął w dniu 15 stycznia 2021 r., zatem zgodnie z § 10a Rozporządzenia zmieniającego, przesunięcie terminu nie będzie miało w danym przypadku zastosowania);
 • termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego – przedłużono
  o 3 miesiące, a więc do dnia 30 czerwca 2021 r.; (pierwotnie był to dzień 31 marca 2021 r.);
 • termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego – przedłużono
  o 3 miesiące, a więc do dnia 30 września 2021 r. (pierwotnie był to dzień 30 czerwca 2021 r.);

 

 • Podane powyżej terminy odnoszą się do jednostek, dla których dzień bilansowy przypada 31 grudnia 2020 roku. Dla jednostek lub grup kapitałowych, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powyższe terminy ustala się odpowiednio w relacji do obowiązującego je dnia bilansowego.
 • Powyżej wskazane zmiany terminów dotyczą jednostek, o których mowa w art. 2 ust.
  1 i 2 u.o.r., z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.
 • ww. zmiany terminów mają więc zastosowanie m.in. do spółek osobowych oraz części spółek kapitałowych.

 

Na co warto zwrócić uwagę ?

 • Należy zauważyć, że przedłużenie powyższych terminów ma zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r. – pod warunkiem, że termin wykonania obowiązków objętych Rozporządzeniem zmieniającym nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.;
 • Przepisy Rozporządzenia zmieniającego nie przewidują przesunięcia terminu na sporządzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 63c ust. 2 i ust. 4 u.o.r. – dotyczącego m.in. grup kapitałowych. W związku z tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy sporządzić w terminie do dnia 31 marca 2021 r., zatwierdzić zaś w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.;
 • Rozporządzenie zmieniające, na mocy którego powyższe terminy uległy przedłużeniu, nie odnosi się jednak do terminu odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy – określonych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Wydaje się zatem, że wskazane zgromadzenia powinny się odbyć w ciągu
  6 miesięcy od końca roku obrotowego (zgodnie z art. 231 § 1 oraz 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Wobec tego, w przypadku chęci skorzystania z przedłużonego terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, może pojawić się trudność wynikająca z jednoczesnej konieczności dotrzymania terminów wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Pojawia się więc pewna niespójność, której ewentualne konsekwencje należy zweryfikować i zbadać przed podjęciem decyzji o skorzystaniuz wydłużonych terminów.
   

 

Kontakt:

Michał Mieszkiełło

Partner, Lider Praktyki Doradztwa Korporacyjnego

Łucja Kosińska

Junior Associate