Newsroom

Newsroom / Rewolucyjny projekt zmiany ustaw o podatkach dochodowych

Rewolucyjny projekt zmiany ustaw o podatkach dochodowych


13.07.2017

Rewolucyjny projekt zmiany ustaw o podatkach dochodowych

12 lipca na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmieniający ustawy o podatkach dochodowych (tj. o CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym). Jak wynika z uzasadnienia do projektu, nowelizacja stanowi kolejną odsłonę działań Rządu zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego. Zmiana stanowi implementację Dyrektywy Rady UE ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania (ATAD) oraz wpisuje się w prace OECD nad przeciwdziałaniem erozji opodatkowania i przenoszenia zysków (BEPS).

Projekt przewiduje szereg znaczących zmian (nowelizacja dotyczy aż 19 zagadnień) i nie będzie przesadą uznanie wielu z nich za wręcz rewolucyjne. Zmiany można podzielić na: (i) przeciwdziałające agresywnej optymalizacji oraz (ii) upraszczające obecne regulacje.

Poniżej prezentujemy te spośród zmian, które w naszej ocenie należy uznać za kluczowe:

- zmiany mające przeciwdziałać unikaniu opodatkowania -

 • Wyodrębnienie źródeł przychodów w CIT (zyski kapitałowe i działalność gospodarcza) oraz uniemożliwienie pomniejszenia dochodu z jednego źródła o stratę z innego źródła;
 • Wprowadzenie zryczałtowanego podatku (ok. 0,5% w skali roku) od wartości początkowej nieruchomości komercyjnych jeżeli ta przekracza 10 milionów złotych;
 • Wyłączenie przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych ze źródła kapitały pieniężne i zaliczenie ich do przychodów ze stosunku pracy lub działalności prowadzonej osobiście;
 • Zdefiniowanie pojęcia programu motywacyjnego;
 • Wyeliminowanie z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji tzw. tradycyjnej metody określania odsetek niestanowiących kosztów podatkowych (opartej na wartości kapitału własnego) oraz liczne zmiany w zakresie metody alternatywnej, opartej na wartości podatkowej aktywów;
 • Ograniczenie kosztów podatkowych rozpoznawanych z tytułu nabycia usług niematerialnych do wysokości 5% EBITDA (dochód przed opodatkowaniem CIT i amortyzacją);
 • Ograniczenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i  wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku albo darowizny;
 • Zaostrzenie przepisów o CFC (podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych);
 • Zaostrzenie konsekwencji utraty statusu PGK przy jednoczesnym złagodzeniu warunków rejestracji takiej grupy;
 • Wyłączenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych części składowych zysku spółki;
 • Rozszerzenie przepisu dotyczącego ustalania przychodu z odpłatnego zbycia na przekazania nieodpłatne;
 • Modyfikacja zasad ustalania przychodów i kosztów przy podziale przez wydzielenie;
 • W przypadku straty ze zbycia wierzytelności podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych – wyłączenie kwoty nieodliczonego VAT z tej straty;
 • Wprowadzenie rocznego limitu (100.000 złotych) warunkującego możliwość opodatkowania przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą ryczałtem w wysokości 8,5%;

- zmiany upraszczające -

 • Podwyższenie do 5.000 złotych (z obecnych 3.500 złotych) limitu wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów podatkowych;
 • Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych i obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do podmiotów, których powiązanie wyraża się wyłącznie w fakcie posiadania wspólnego udziałowca w postaci Skarbu Państwa;
 • Powiązanie momentu zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych z chwilą księgowego rozliczenia;
 • Określenie zasad ustalania przychodów i kosztów w przypadku zbywania wierzytelności, w  tym poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego;
 • Ułatwienie i złagodzenie warunków stosowania zwolnień i odliczeń podatkowych w PIT.

Już dziś można również wskazać w jakim kierunku będą zmierzały kolejne nowelizacje ustaw o CIT i PIT. Z uzasadnienia do projektu nowelizacji wynika, iż w ramach kontynuowania prac nad implementacją Dyrektywy ATAD przewiduje się wprowadzenie przepisów dotyczących opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu (exit taxation) oraz podmiotów i instrumentów hybrydowych.

Choć projekt może ulegać zmianom w toku dalszych prac legislacyjnych, proponowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązania – w naszej ocenie – zdecydowanie wykraczają poza uzasadnione działania na rzecz uszczelniania systemu podatkowego. Znamienne, iż w wielu punktach uzasadnienia projektodawca powołuje się na treść składanych wniosków o interpretacje indywidualne, zupełnie jakby liczba zapytań podatników w danej sprawie świadczyła o potrzebie wprowadzenia zmian danych przepisów.

W najbliższym czasie będziemy Państwa informowali o postępach w pracach nad projektem.

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon