Newsroom

Newsroom / Stosowanie odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych

Stosowanie odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych


20.03.2017

Stosowanie odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych

Stosowanie odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało oczekiwane przez przedsiębiorców z branży budowalnej ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego (objaśnienia podatkowe). Objaśnienia te mają na celu wyjaśnienie licznych praktycznych wątpliwości w zakresie stosowania odwróconego obciążenia w transakcjach świadczenia usług budowlanych.

W objaśnieniach Ministerstwo Finansów przedstawiło swój pogląd w zakresie m.in.:

  • Statusu „Podwykonawcy” - Ministerstwo Finansów definiuje podwykonawcę poprzez odwołanie do słownika języka polskiego - jako podmiotu wykonującego pracę zleconą przez głównego wykonawcę. Jeżeli więc główny wykonawca zleci wykonanie usługi w ramach swojej umowy zawartej z inwestorem kolejnemu podatnikowi, podatnik ten staje się podwykonawcą. Natomiast prace wykonywane przez głównego wykonawcę na rzecz inwestora (np. dewelopera) są opodatkowane na zasadach ogólnych.
  • Zasad rozliczania podatku naliczonego w odwrotnym obciążeniu - Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na fakt, że w stosunku do odwrotnego obciążenia mają zastosowanie zasady z art. 86 ust. 10b Ustawy o VAT. Oznacza to, że prawo do odliczenia naliczonego VAT powstaje zasadniczo w okresie, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu transakcji. Jednak transakcja nie zostanie prawidłowo uwzględniona w deklaracji podatkowej, pod określonymi warunkami, podatnik jest zobowiązany do deklarowania kwot podatku należnego oraz podatku naliczonego w różnych okresach rozliczeniowych. W praktyce może to powodować wystąpienie zaległości w rozliczeniach podatkowych.
  • Konieczności korekty zaliczek na poczet usług, wykonanych po 1 stycznia 2017 r. - Ministerstwo Finansów wskazuje, że cała transakcja powinna być rozliczona na jednolitych zasadach. Jeżeli więc otrzymana przed końcem 2016 r. zaliczka została rozliczona na zasadach ogólnych, zaś usługa jest rozliczona w schemacie odwrotnego obciążenia, należy skorygować rozliczenie zaliczki w okresie, w którym jest wykonana usługa.
  • Rozliczania transakcji dokonywanych przez konsorcja - Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na różne schematy funkcjonowania konsorcjów w praktyce, co ma znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych świadczonych usług. W zależności od przyjętego modelu współpracy, konsorcjanci mogą być podwykonawcami lidera konsorcjum lub być współwykonawcami usług na rzecz inwestora. Ustalenie konsekwencji podatkowych wymaga więc szczegółowej analizy danego stanu faktycznego.

Zwracamy uwagę, że powyższe wyjaśnienia mają status przewidziany przepisami Ordynacji podatkowej. Oznacza to również, że zastosowanie się podatnika do objaśnień podatkowych w danym okresie rozliczeniowym skutkuje objęciem go ochroną przewidzianą w art. 14k - 14m Ordynacji podatkowej.

Jeżeli mają Państwo szczegółowe pytania lub uwagi do treści wyjaśnień Ministerstwa Finansów, prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Kontakt:

Wojciech Kotowski

Of Counsel