Newsroom

Newsroom

Alert podatkowy: MF wyjaśnia transakcje w zakresie kart paliwowych

17.02.2021

Ministerstwo Finansów („MF”) opublikowało interpretację ogólną prawa podatkowego, opisującą skutki podatkowe transakcji rozliczanych przy pomocy kart paliwowych.

Zmiana sposobu uiszczania podatku przy spadku dochodów

15.02.2021

Odprowadzanie uproszczonych zaliczek jest nieopłacalne finansowo dla firm, które podczas epidemii tracą finansowo. Komentarz Marka Kończaka, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, dla Rzeczpospolitej.

Alert prawny - Ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych „PPK”

11.02.2021

Nadszedł ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych („PPK”). Z początkiem 2021 r. Wszystkie podmioty zatrudniające pracowników są obowiązane stosować się do przepisów ustawy o PPK.

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - luty 2021

09.02.2021

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE – czy nieodpłatne przekazanie wybudowanej drogi na rzecz gminy podlega opodatkowaniu VAT?

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - luty 2021

08.02.2021

Niekorzystny wyrok NSA, dotyczący zakresu stosowania zakazu stwierdzania nieważności PnB

Prawo zmienia pracę - newsletter luty 2021

03.02.2021

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż mogą ubiegać się o wsparcie w ramach kolejnej Tarczy

Alert podatkowy – 31 stycznia 2021 r. mija termin składania zawiadomienia dot. estońskiego CIT

27.01.2021

Przypominamy! Żeby skorzystać z estońskiego CIT, należy złożyć określone przepisami zawiadomienia (ZAW-R oraz OSW-R) do 31 stycznia 2021 roku (w przypadku, gdy rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym).

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

19.01.2021

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące podmioty osiągające znaczne przychody oraz podatkowe grupy kapitałowe do sporządzania i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, obowiązek dotyczy opublikowania informacji o realizacji strategii podatkowej już za 2020 r.

Alert prawny - Zbliża się termin na sporządzenie i przekazanie pierwszych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

15.01.2021

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek corocznego przekazania do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego sprawozdania zawierającego informacje o stosowanych przez nie w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej wpisany do wykazu prac Rady Ministrów

13.01.2021

13 stycznia 2021 r. projekt ustawy o fundacji rodzinnej został formalnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Oznacza to, że konsultacje społeczne dotyczące postanowień projektu ustawy rozpoczną się wkrótce.

Alert prawny - Tarcza 6.0 a dominujący kod PKD

12.01.2021

W poprzednim alercie dostępnym pisaliśmy o najważniejszych rozwiązaniach pomocowych tzw. Tarczy Antykryzysowej 6.0 („Tarcza 6.0”), obejmujących m.in.: jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, „branżową mikropożyczkę” oraz „branżowe” zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r.

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - styczeń 2021

12.01.2021

Dzierżawa nieruchomości nie przesądza o prowadzeniu działalności gospodarczej w VAT

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - styczeń 2021

11.01.2021

Tarcza antykryzysowa 4.0. przesunęła termin na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. na dzień 31.01.2021 r., do której to daty podmioty, które chcą skorzystać z ulgi w opłacie za użytkowanie wieczyste gruntów, muszą złożyć stosowne zgłoszenie skorzystania z ulgi.

Kampania informacyjna – Sygnaliści w przedsiębiorstwie

17.12.2020

W tym roku przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników będą zobowiązani do wdrożenia procedur zgłaszania nieprawidłowości w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.

Prawo zmienia pracę - newsletter grudzień 2020

16.12.2020

Dnia 16 grudnia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Tarcza 6.0”), której celem jest przeciwdziałanie dalszym negatywnym skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przede wszystkim przez udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które ze względu na no