Newsroom

Newsroom

Dr Radosław Bulejak Przewodniczącym Zespołu ds. Ordynacji podatkowej

28.02.2019

Zespół pod kierownictwem Dr. Bulejaka działa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców w ramach Rady Przedsiębiorców

Kancelaria Ożóg Tomczykowski na Radomskich Spotkaniach z Podatkami

26.02.2019

I Sympozjum Naukowe odbyło się 23 lutego w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

Sanowanie czynności „fałszywego” organu spółki

25.02.2019

1 marca wchodzi w życie przepis umożliwiający sanowanie czynności „fałszywego” organu spółki w sposób analogiczny, jak to funkcjonowało w odniesieniu do „fałszywych” pełnomocników.

Restrukturyzacja w świetle nowych przepisów o cenach transferowych

22.02.2019

Każdy przypadek reorganizacji w ramach grupy kapitałowej albo pomiędzy podmiotami powiązanymi wymaga weryfikacji, czy podjęte albo planowane działania stanowią, albo mogą stanowić restrukturyzację w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Zrównanie bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

21.02.2019

13 lutego 2019 r. weszła w życie kolejna nowela ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność tych gruntów.

Prokurent i zawodowy pełnomocnik pomoże w złożeniu sprawozdania finansowego

21.02.2019

Od 12 stycznia 2019 r. prokurent (posiadający PESEL) uzyskał możliwość zgłoszenia sprawozdania finansowego do repozytorium dokumentów finansowych.

Kiedy musisz zgłosić swoją restrukturyzację do organów skarbowych?

21.02.2019

Planowane lub rozpoczęte reorganizacje, w tym w szczególności aporty przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, zmiana formy prawnej spółki, połączenia, podziały czy likwidacje podmiotów w ramach grupy, mogą podlegać kolejnym obowiązkom sprawozdawczym.

RODO nadal zaskakuje w najmniej oczekiwanych momentach

07.02.2019

Wojciech Wyrozębski, radca prawny w Zespole Zarządzania Zgodnością, polemizuje z artykułem „Dzięki RODO sprawca wie wszystko”, opublikowanym w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.

Obowiązki w zakresie przepisów o cenach transferowych w 2018 r.

05.02.2019

MF opublikowało swój komentarz w związku z pojawiającymi się publikacjami w prasie, podważającymi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi w roku 2018.

Bardziej restrykcyjne przepisy Kodeksu karnego skarbowego

24.01.2019

Wraz z początkiem 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego., które ostatecznie zapewnić mają uszczelnienie systemu podatkowego.

Nowe zasady rezygnacji członka zarządu w spółce kapitałowej

16.01.2019

Od 1 marca 2019 r. wchodzą w życie przepisy Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r.

Rewolucyjne zmiany w procedurze cywilnej cz. 2

16.01.2019

W ramach planowanej kompleksowej zmiany procedury cywilnej daleko idącej nowelizacji ma ulec ustawa z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwana dalej w skrócie „u.k.s.c.”, której omówieniu poświęcony zostanie niniejszy artykuł.

International Comparative Legal Guide to: Private Client 2019

16.01.2019

Nasza Kancelaria, jako pierwsza w Polsce, jest współtwórcą publikacji "International Comparative Legal Guide to: Private Client 2019"

Wejście w życie przepisów uzupełniających KSH

14.01.2019

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy do ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek osobowych.

Prawo do sądu dla byłych wspólników spółek osobowych

14.01.2019

5 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja z 9 listopada 2018 r. Kodeksu postępowania cywilnego, która daje prawo byłym wspólnikom spółek do ochrony sądowej praw przed roszczeniami wierzycieli spółki osobowej.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon