Newsroom

Newsroom / Tarcza Antykryzysowa 4.0 - najważniejsze zmiany

Tarcza Antykryzysowa 4.0 - najważniejsze zmiany


22.06.2020

Tarcza Antykryzysowa 4.0 - najważniejsze zmiany

Pobierz PDF

W dniu 19 czerwca 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw („Tarcza Antykryzysowa 4.0”).

Poniżej znajdziecie Państwo omówienie najważniejszych zmian.

 

ZMIANY PRAWNE

I. KONTROLA UOKiK PRZEJMOWANIA SPÓŁEK LUB NABYWANIA ZNACZNYCH PAKIETÓW W POLSKICH SPÓŁKACH PRZEZ PODMIOTY SPOZA UE 

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadza wymóg uzyskania zgody UOKiK na przejęcie polskiej spółki lub nabycie znaczącego pakietu akcji/udziałów (20% akcji/udziałów lub udziału z zysku polskiej spółce) przez podmiot spoza UE, EOG lub państwem nienależącym do OWGiR. Kontroli UOKiK podlega także nabycie pośrednie tj. sytuacje, w których podmiot zagraniczny nabywa polską spółkę poprzez swój podmiot zależny z siedzibą na terenie UE.

Kontroli podlega nabycie polskich spółek, których:

a. obrót przekraczał w dwóch ostatnich latach równowartość 10 mln EUR oraz

b. prowadzi działalność w jednej z wielu branż wymienionych w ustawie jako branże krytyczne dla utrzymania podstawowych funkcji Państwa (m.in. energetyka / paliwa / chemiczna / telekomunikacyjna / informatyczna w zakresie utrzymania infrastruktury krytycznej / farmaceutyczna / żywnościowa).

UOKiK ma 120 dni na wydanie merytorycznej decyzji w sprawie zgody na przejęcie polskiej spółki przez podmiot zagraniczny.

Sankcje za nabycie polskiej spółki bez wymaganej prawem decyzji dotyczą zarówno podmiotu nabywającego (kara grzywny do 50 mln zł lub kara pozbawienia wolności do 5 lat), jak i organów polskich spółek czy pełnomocników wykonujących uprawnienia na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółki (kara grzywny do 5 mln zł lub kara pozbawienia wolności do 5 lat).

 

II. DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH

Tarcza Antykryzysowa 4.0 określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. Dopłaty otrzymają przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID-19. Dopłaty stosowane będą do kredytów udzielanych przedsiębiorcom (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców) oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

Dopłaty mają mieć zastosowanie do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Dopłaty znajdą zastosowanie do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 4.0 oraz przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków  określonych w Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Dopłaty nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o PIT i CIT.

O udzielenie kredytu, do którego oprocentowania stosowana jest dopłata, będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

1. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.;

2. wykonuje na terytorium RP działalność gospodarczą lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;

3. nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;

4. utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane jedynie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Kredytów z dopłatami udzielał będzie bank, który zawarł z BGK umowę o współpracy. Lista banków udzielających kredyty z dopłatami znajduje się na stronie internetowej BGK.  W celu otrzymania dopłaty należy złożyć wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą. Bank zawierał będzie umowę kredytu z dopłatą z przedsiębiorcą, który złożył kompletny wniosek oraz po zweryfikowaniu spełniania przez przedsiębiorcę warunków określonych w ustawie.

Bank zawierał będzie z przedsiębiorcą umowę kredytu z dopłatą z przedsiębiorcą o podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej. Okoliczność utraty płynności finansowej nie będzie stanowić podstawy do stwierdzenia braku zdolności kredytowej, o ile bank uzna, na podstawie udokumentowanej analizy, że okoliczności te są przejściowe i po uzyskaniu kredytu z dopłatą przedsiębiorca odzyska zdolność do terminowej spłaty swoich zobowiązań oraz zdolność ta zostanie utrzymana do końca trwania umowy kredytowej.

Dopłaty mają być wypłacane w okresach miesięcznych, za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą. Oprocentowanie kredytu z dopłatą naliczane ma być według stawki określonej w umowie kredytu z dopłatą, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie to nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez bank.

Dopłata stanowi:

1. część odsetek należnych bankowi i odpowiada, w przypadku:

 • mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – 2 punktom procentowym,
 • innego przedsiębiorcy – 1 punktowi procentowemu;

2. całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza wartości określonej w pkt 1 lit. a albo b dla danej kategorii przedsiębiorców.

Przedsiębiorca będzie spłacał część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty.

Dopłaty stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorcy i mogą być stosowane pod warunkiem, że ich wartość nominalna nie przekracza na jednego przedsiębiorcę, łącznie z inną pomocą udzielaną w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19, wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

1. 100.000 EUR brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;

2. 800.000 EUR brutto – w przypadku pozostałej pomocy.

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w kilku sektorach, do których mają zastosowanie różne ww. maksymalne kwoty, pomoc może być udzielona, o ile przedsiębiorca zapewni, przestrzeganie odpowiedniego pułapu dla każdej z tych działalności oraz, że maksymalna możliwa kwota dla każdej działalności nie będzie przekroczona.

Pomoc w formie dopłat będzie mogła być łączona z pomocą de minimis.

 

III. UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Do dnia 30 czerwca 2021 r. podmiot, do którego stosuje się przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania, będzie mógł obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Tarczy Antykryzysowej 4.0. Będzie to tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Oznacza to, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone będzie niemalże w całości poza sądem. Wszczęcie postępowania będzie następowało na skutek zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz dokonania obwieszczenia o zamiarze przeprowadzenia restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Obwieszczenia takiego każdy z uprawnionych będzie mógł dokonać tylko jednokrotnie. Dzień dokonania obwieszczenia stanowił będzie dzień otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

Już z dniem dokonania ww. obwieszczenia zawieszone zostaną wszelkie postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, a wszczęcie egzekucji będzie niedopuszczalne.

Niezależnie od zbierania głosów na piśmie przy użyciu kart do głosowania, nadzorca układu będzie uprawniony do wyznaczenia terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca układu.

Jeżeli będą istniały możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli będzie mogło zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Głosowanie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji obejmować może w szczególności transmisję zgromadzenia wierzycieli w czasie rzeczywistym, w ramach której wierzyciele mogą wypowiadać się w toku zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym niż miejsce zgromadzenia wierzycieli. Udział wierzycieli w zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji wierzycieli i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Protokół ze zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonego z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji powinien zawierać zapis posiedzenia na elektronicznym nośniku danych.

Do zgromadzenia wierzycieli wyznaczonego przez nadzorcę układu stosowane będą odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wierzycieli.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 zakłada, iż postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

 

IV. PRAWO PRACY

1. Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to jej rodzaj. Tarcza Antykryzysowa 4.0 określa także zasady wykorzystywania przy wykonywaniu pracy zdalnej narzędzi lub materiałów stanowiących własność pracownika jak również uprawnia pracodawcę do zobowiązania pracownika pracującego zdalnie do prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności, uwzględniającej ich opis, datę oraz czas wykonania.

2. Możliwość wprowadzenia przestoju ekonomicznego/obniżonego wymiaru niezależnie od spadku obrotów

Zgodnie z przyjętymi przepisami, pracodawca może wprowadzić (w porozumieniu z przedstawicielami pracowników) przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20% także w sytuacji, gdy nie wystąpił u niego dotychczas wymagany spadek obrotów gospodarczych. Aby skorzystać z nowego instrumentu pracodawca ma obowiązek wykazać, że w następstwie wystąpienia COVID-10 wystąpił u niego istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Tarcza Antykryzysowa 4.0 precyzuje, w jaki sposób określić czy doszło do wskazanego obciążenia. Jeśli pracodawca będzie chciał jednocześnie skorzystać z dofinansowania z FGŚP przewidzianego w Tarczy Antykryzysowej 1.0, konieczne będzie spełnienie dotychczasowych przesłanek dot. spadku obrotów gospodarczych.

3. Możliwość uzyskania dofinansowania z FGŚP niezależnie od obniżenia wymiaru czasu/wprowadzenia przestoju ekonomicznego

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadza możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zFGŚP także w sytuacji, gdy pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,nie zdecydował się na wprowadzenie przestoju (z Kodeksu pracy bądź ekonomicznego) bądź obniżenie wymiaru czasu pracy.Przyjęte przepisy określają szczegółowe zasady przyznawania przedmiotowego dofinansowania oraz związane z tym obowiązki pracodawców.

4. Jednostronne udzielenie urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym i bez uzyskania zgody pracownika, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

5. Obniżenie wysokości odpraw ustawowych

Jeśli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych uprawniający pracodawcę do uzyskania dofinansowania z FGŚP lub istotny wzrost kosztów wynagrodzeń w rozumieniu przepisów ustawy, wysokość odpraw i innych świadczeń wypłacanych przez pracodawcę z tytułu rozwiązania umowy o pracę nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 26.000 zł). Zasady wskazane powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania umów cywilnoprawnych oraz w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji.

6. Zmiany w prowadzeniu działalności socjalnej przez pracodawców

Jeśli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych uprawniający pracodawcę do uzyskania dofinansowania z FGŚP lub istotny wzrost kosztów wynagrodzeń w rozumieniu przepisów Tarczy Antykryzysowej 4.0, pracodawca może zawiesić obowiązki tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczenia urlopowego (w sytuacjach określonych w ustawie wystąpi konieczność uzgodnienia powyższych decyzji z zakładowymi organizacjami związkowymi). We wskazanym powyżej okresie pracodawca wpłaca odpis na ZFŚS w wysokości ustawowej nawet jeśli w regulacjach wewnętrznych obowiązujących u tego pracodawcy ustalona została wyższa wysokość.

7. Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji przez pracodawcę

Niezależnie od postanowień umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii strona umowy, na rzecz której ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni. Analogiczne zasady stosuje się do umów o zakazie konkurencji obowiązujących po rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej.

8. Zmiany w czasie pracy i pogorszenie warunków zatrudnienia możliwe niezależnie od spadku obrotów gospodarczych

Skorzystanie z dotychczasowych instrumentów zawartych w Tarczy Antykryzysowej 1.0 dot. skrócenia dobowego i tygodniowego odpoczynku, wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy, wydłużenia okresu rozliczeniowego do maksymalnie 12 miesięcy oraz stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę będzie możliwe nie tylko w oparciu o spadek obrotów gospodarczych, ale także w przypadku zwiększenia kosztów wynagrodzeń pracodawcy w stosunku do jego przychodów (na zasadach szczegółowo wskazanych w nowoprzyjętych przepisach).

9. Doprecyzowanie warunków dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników przez starostę

Tarcza Antykryzysowa 4.0 doprecyzowuje zasady otrzymywania przez przedsiębiorców dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników przez starostę, w tym wprowadza obowiązek informowania starosty o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość dofinansowania oraz umożliwia zatrudnienie nowego pracownika w miejsce pracownika objętego umową o dofinansowanie, którego stosunek pracy został rozwiązany w trybie wskazanym w ustawie, bez konieczności zmiany umowy.

 

V. POZOSTAŁE ZMIANY PRAWNE

1. Tarcza Antykryzysowa 4.0 zakłada możliwość zawieszenia przez kredytodawcę, na wniosek kredytobiorcy, wykonania umowy o kredyt konsumencki, umowy o kredyt hipoteczny, albo umowy o kredyt w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, jeżeli kredytobiorcą jest konsument (zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty). Warunki oraz skutki zawieszenia są następujące:

 • zawieszenie wykonania umowy przysługuje kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku, w którym stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich;
 • jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy, o której mowa powyżej,
  z danym kredytodawcą, wniosek o zawieszenie wykonania umowy będzie mógł dotyczyć tylko jednej z tych umów;
 • wykonanie umowy zostanie zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące;
 • w okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie będzie zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową;
 • okres zawieszenia wykonywania umowy nie będzie traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegną przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.

2. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola (przeprowadzana na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców) lub poszczególne czynności kontrolne będą mogły być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

3. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji : 1) stosunku pracy, 2) umowy agencyjnej,  3) umowy zlecenia,  4) innej umowy o świadczenie usług, albo  5) umowy o dzieło – na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, będą mogły ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

4. Tarcza Antykryzysowa 4.0 zakłada przedłużenie kadencji zarządu fundacji lub innych organów fundacji do czasu wyboru zarządu fundacji lub jej innych organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - w przypadku gdy kadencja, upływa w okresie wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu. Tożsame regulacje obowiązywać będą władze stowarzyszenia.

5. Tarcza Antykryzysowa 4.0 zakłada także wyłączenie spod egzekucji sądowej i administracyjnej środków pochodzących z pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy (pożyczki do kwoty 5 tys. zł). Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

6. Dodatkowo, jednorazowa pożyczka do kwoty 5 tys. zł będzie mogła zostać udzielona także organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

7. Tarcza Antykryzysowa 4.0 zakłada również możliwość wydawania przez Urząd Patentowy dokumentów patentowych, świadectw ochronnych na wzór użytkowy albo znak towarowy, świadectw rejestracji wzoru przemysłowego, oraz dowodów pierwszeństwa, w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku wydania tych dokumentów w formie elektronicznej opatrywane będą pieczęcią elektroniczną UP i kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej na piśmie przez Prezesa UP.

 

ZMIANY PODATKOWE

 

I. ZMIANY W USTAWIE O VAT

1. Odroczenie wejścia w życie nowego JPK

W zakresie podatku od towarów i usług Tarcza Antykryzysowa 4.0 zakłada odroczenie wdrożenia nowego jednolitego pliku kontrolnego (JPK_V7M i JPK_V7K). Nowy jednolity plik kontrolny ma stanowić połączenie obecnie składanych deklaracji VAT oraz pliku JPK obejmującego ewidencję VAT.

Zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej 1.0 (ustawa z dnia 31 marca 2020 r.) ustawodawca przesunął termin wejścia w życie nowego JPK_VAT z 1 kwietnia 2020 r. na  1 lipca 2020 r. Odroczenie wejścia w życie nowych przepisów zastosowano jednak jedynie wobec dużych przedsiębiorców, nie dokonując zmian w zakresie terminu dla pozostałych podatników VAT.

Obecne rozwiązania zakładają zaś wprowadzenie obligatoryjnego stosowania nowego JPK od 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników. Zmiany w terminie wprowadzenia nowego JPK pośrednio wpływają również na inne przepisy podatkowe.

1. Zmiany w zakresie importu towarów

Kolejną zmianą, którą wprowadza ustawodawca w Tarczy Antykryzysowej 4.0 jest odroczenie wejścia w życie przepisów dotyczących zasad rozliczania VAT z tytułu importu towarów w procedurze uproszczonej.  Zgodnie z nowymi przepisami, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego  z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Wejście w życie art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług w powyższym brzmieniu zostało przesunięta z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.

Odroczenie wejścia w życie tej zmiany nie jest korzystne dla polskich importerów. Proponowana zmiana miała bowiem podnieść konkurencyjność polskich portów   i wyrównać ich szanse w konkurencji z zagranicą za pomocą uproszczeń  w rozliczaniu VAT przy imporcie.

 

 II. CENY TRANSFEROWE

Tarcza Antykryzysowa 4.0 przewiduje ułatwienia dla podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi w zakresie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w zakresie cen transferowych. Zgodnie z Art. 31z Tarczy Antykryzysowej 4.0, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR-C / TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zostanie przedłużony:

1. do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2. o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

W praktyce przepisy art. 31z oznaczają, że przykładowo dla podatników, których rok podatkowy skończył się z dniem 31 grudnia 2019 r., termin na złożenie oświadczenia o cenach transferowych  i formularza TPR upłynie nie z końcem września br., lecz 3 miesiące później (tj. 31 grudnia 2020 r.).

Tarcza Antykryzysowa 4.0 przewiduje również przedłużenie terminu na przygotowanie/dołączenie do dokumentacji lokalnej tzw. dokumentacji grupowej (master file), w terminie do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia w przypadku, gdy podatnik skorzystał z przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji. Oznacza to, że w przypadku podatników, którym „pierwotny” termin upływał31 grudnia 2020 r., termin na przygotowanie dokumentacji grupowej został przesunięty na koniec marca 2021 r., jeśli skorzystają również z przesunięcia terminu na złożenie oświadczenia.

 

III. ZMIANY W ZAKRESIE DAROWIZN

1. Odliczanie darowizn

W Tarczy Antykryzysowej 4.0 ustawodawca rozszerzył katalog, dzięki któremu od podstawy opodatkowania podatnik może odliczyć darowizny przekazane od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. W nowej regulacji, do katalogu zostały dodane domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej. Ponadto, Tarcza Antykrysyowa 4.0 przewiduje możliwość odliczenia przez podatników, w tym  także te osoby, którzy prowadzą działalność gospodarczą, darowizn rzeczowych, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. takim podmiotom jak placówki oświatowe czy organizacje pożytku publicznego. W tym przypadku ustawodawca wskazał, że w odniesieniu do darowizn przekazanych:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od 1 czerwca do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

W tym zakresie regulacje Tarczy Antykryzysowej 4.0 przewidują, że odliczenie darowizn, o których mowa powyżej przysługuje również w przypadku, gdy przekazanie darowizn nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego, jeżeli:

 • przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację beneficjentom, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2020 r. oraz
 • organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizn oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.

2. Koszty uzyskania przychodu

Nowe regulacje przewidują możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych z wytworzeniem lub ceną nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekazał w drodze darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 w terminie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Innymi słowy, przedsiębiorcy zostali wyposażeni w prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw, które następnie zostaną przekazane na przeciwdziałanie COVID-19. Regulacja ta ma zastosowanie, o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

3. Wyłączenie otrzymanych darowizn z przychodu

Nowe regulacje przewidziały rozwiązanie, zgodnie z którym z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej są wyłączone wartości otrzymanych darowizn w okresie pomiędzy 1 stycznia a 30 września 2020 r. przez placówki medyczne oraz placówki oświatowe, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, które nie będą podlegały z tytułu otrzymanych darowizn podatkowi od spadków i darowizn.

4. Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadza zmianę, zgodnie z którą w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny rzeczy lub praw majątkowych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przez osoby fizyczne wykonujące działalność leczniczą (wpisane do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19), przez osoby fizyczne prowadzące m.in. domy matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży, na cele związane z prowadzeniem tych placówek.

 

IV. POZOSTAŁE ZMIANY PODATKOWE

1. Zmiany w zakresie podatku minimalnego

Tarcza Antykryzysowa 4.0 zwalnia z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu ze środków trwałych będących budynkami ustalonych za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. Rozwiązanie to, zastępuje dotychczasowe rozwiązanie przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 1.0.

2. Raportowanie schematów podatkowych

Aktualnie obowiązująca treść przepisów Tarczy Antykryzysowej 4.0 przewiduje, odpowiednio, zawieszenie lub nie rozpoczęcie biegu terminów zgłoszenia schematów podatkowych, o których mowa w Ordynacji podatkowej (MDR), do końca czerwca.

Nowe zasady przewidują przedłużenie zawieszenia lub nie rozpoczęcia biegu terminu zgłoszenia schematu podatkowego na czas epidemii, do 30. dnia następującego po dniu odwołania epidemii lub stanu epidemicznego.

Nowe zasady nie obejmują jednak raportowania schematu podatkowego transgranicznego, o którym mowa w art. 86a § 1 pkt. 12 Ordynacji podatkowej - termin zawieszenia lub nie rozpoczęcia biegu terminu zgłoszenia upływa w tym przypadku 30 czerwca 2020 r.

3. Prawo do zmniejszenia dochodu

Zgodnie z przewidzianym rozwiązaniem, prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczek przysługuje w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło  30 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Ponadto, w odniesieniu do podatników, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zmniejszyć zaliczkę należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:

 • 9% (CIT) wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika;
 • 19% (CIT) wartości wierzytelności – w przypadku pozostałych podatników;
 • 17% (PIT) wartości wierzytelności – w przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej albo
 • 19% (PIT) wartości wierzytelności – w przypadku podatników opodatkowanych podatkiem liniowym.

4. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej

Zgodnie z przewidzianymi regulacjami, do podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie wynikającym z wprowadzenia z powodu COVID-19 czasowego ograniczenia prowadzenia tej działalności, stosuje się przepisy w zakresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Podatnicy w tym zakresie nie mają obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

5. Kara umowna oraz odszkodowanie kosztem uzyskania przychodu

W przypadku zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonego towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, zapłacona kara lub odszkodowanie będzie mogło zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów przedsiębiorstwa.

6. Certyfikaty rezydencji

W przypadku certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ważności, jeżeli okres 12 miesięcy od daty ich wydania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, mogą być uwzględnione przez polskiego płatnika przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

Ponadto, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7!

e-mail: kontakt@ozogtomczykowski.pl

tel.: 22 480 81 00

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon