Newsroom

Newsroom / Tax alert: Moment wykonania usługi budowlanej w VAT - TSUE orzeka odmiennie od stanowiska MF

Tax alert: Moment wykonania usługi budowlanej w VAT - TSUE orzeka odmiennie od stanowiska MF


06.05.2019

Tax alert: Moment wykonania usługi budowlanej w VAT - TSUE orzeka odmiennie od stanowiska MF

Czy momentem wykonania usługi budowlanej dla celów VAT jest faktyczne wykonanie wszystkich zleconych prac, czy też moment podpisania protokołu odbioru prac, zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane? Takie wątpliwości były przedmiotem wielu sporów w przeszłości.

Spory te zasadniczo wygasły w momencie wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 1 kwietnia 2016 r. sygn. PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141. W interpretacji tej MF przyjął stanowisko, że moment wykonania usługi budowlane należy oceniać na podstawie przesłanek obiektywnych. Postanowienia umowy mogą zaś mieć znaczenie jedynie pomocnicze. Zdaniem MF, usługa jest wykonana w dniu, w którym wykonawca zgłosił prace budowlane do odbioru nabywcy (jeżeli rozliczenie nie następuje np. w okresach rozliczeniowych).

Spór, który rozstrzygnął TSUE wyrokiem z dnia 2 maja 2019 r. (sygn. C-224/18 Budimex S.A.), rozpoczął się jeszcze przed wydaniem interpretacji ogólnej, niemniej dotyczy tożsamego problemu - czy podpisanie protokołu odbioru prac budowlanych może być uznane za moment wykonania usług. Trybunał zajął w tej sprawie stanowisko odmienne od poglądu MF. Uznał, że w określonych sytuacjach formalność w postaci podpisania protokołu odbioru prac jest decydująca dla uznania, że usługa budowlana została wykonana. Trybunał zwrócił więc uwagę na trzy okoliczności, które powodują, że moment podpisania protokołu odbioru prac jest momentem wykonania usług:

  1. Forma odbioru prac została uzgodniona przez strony w umowie,
  2. Postanowienia w tym względzie odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą i handlową w danej dziedzinie - w przypadku usług budowlanych jest to treść  warunków kontraktowych określonych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC),
  3. Formalność ta stanowi materialne zakończenie usługi i ustala ostatecznie wysokość wynagrodzenia.

TSUE zastrzegł jednak, że nie można uznać za moment wykonania usługi np. momentu formalnego rozliczenia kosztów.

Należy spodziewać się, że wyrok TSUE wpłynie na praktykę organów podatkowych i przyczyni się do zmiany treści interpretacji ogólnej MF.

Wyrok Trybunału oznacza również, że podatnicy, którzy w przeszłości otrzymali decyzje wymiarowe w przedmiotowym zakresie, mają możliwość wznowienia postępowania i odzyskania wykazanych w nich zaległości podatkowych. Możliwość taka obejmuje również podatników, którzy prowadzili spór przed sądem administracyjnym, który zakończył się niekorzystnym dla podatnika orzeczeniem.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości odnośnie wpływu wskazanego wyroku na Państwa działalność gospodarczą oraz rozliczenia podatkowe w VAT, prosimy o kontakt.

Kontakt:

Wojciech Kotowski

Of Counsel