Newsroom

Newsroom / W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - luty 2021

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - luty 2021


09.02.2021

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - luty 2021

1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE – czy nieodpłatne przekazanie wybudowanej drogi na rzecz gminy podlega opodatkowaniu VAT?

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 16 września 2020 r. C-528/19  Mitteldeutche Hartstein-Industrie AG rozstrzygną przedstawione mu pytanie prejudycjalne, dotyczące skutków świadczenia przedsiębiorcy na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Świadczeniem tym była rozbudowa drogi publicznej (traktowana w zgodnie z przepisami niemieckimi jako dostawa towarów z perspektywy VAT). Wykonanie tego świadczenia było warunkiem uzyskania przez podatnika zezwolenia na eksploatację kamieniołomu, do którego prowadziła droga.

Podatnik odliczył VAT naliczony przy czynnościach związanych z rozbudową drogi, lecz nie rozpoznał podatku należnego od nieodpłatnego przekazania. Niemiecka administracja skarbowa zakwestionowała prawidłowość tego rozliczenia, a sąd krajowy skierował do Trybunału pytania:

  • Czy podatnik miał prawo do odliczenia naliczonego VAT?
  • Czy podatnik nie powinien rozpoznać dostawy odpłatnej, skoro rozbudowa drogi była warunkiem uzyskania pozwolenia na eksploatację kamieniołomu?
  • Jeżeli świadczenie w postaci rozbudowy drogi było nieodpłatne, czy podlega opodatkowaniu VAT?

Trybunał potwierdził prawo do odliczenia podatku naliczonego przez podatnika w takiej sytuacji, zastrzegając jednak, że sąd krajowy powinien zweryfikować, czy prace budowlane nie wykroczyły poza to, co było konieczne dla zapewnienia realizacji przez podatnika jego działalności gospodarczej, a poniesione przez podatnika koszty zostały zawarte w cenie realizowanej przez podatnika sprzedaży opodatkowanej VAT. Odpowiadając na drugie pytanie, Trybunał uznał, że pomimo istnienia bezpośredniego związku pomiędzy uzyskaniem zezwolenia na eksploatację kamieniołomu i prac wykonanych przez podatnika, nie można rozpoznać w tej sytuacji świadczenia odpłatnego.

Co najistotniejsze, TSUE stwierdził, że wskazana transakcja jest nieodpłatną dostawą towaru, która nie podlega opodatkowaniu. Nie zmienia tego fakt, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego VAT przy rozbudowie drogi. Trybunał stwierdził bowiem, że nie zachodzi w tym przypadku ryzyko nieopodatkowania konsumpcji. Droga będzie bowiem wykorzystywana przez podatnika, w jego działalności gospodarczej. Nie zmienia tego poglądu fakt, że jest to droga publiczna, a więc będzie również wykorzystywana przez inne podmioty.

Pogląd wyrażony przez TSUE jest interesujący, bowiem wbrew jednoznacznym przesłankom uzasadniających opodatkowanie Trybunał odwołał się do zasad fundamentalnych podatku VAT. Orzeczenie to może potencjalnie być wykorzystane w sporach z organami podatkowym w zakresie skutków podatkowych przekazania infrastruktury na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

 

2. Pożyczka udzielona przez podatnika VAT – czy jest objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT czy też jest opodatkowana PCC?

Świadczenie usług finansowych na rzecz spółek powiązanych jest częstym narzędziem wykorzystywanym do poprawy płynności danego podmiotu. Z reguły uznaje się, że działalność pożyczkowa, realizowana przez spółkę będącą czynnym podatnikiem VAT, stanowi świadczenie usług zwolnionych z VAT. Konsekwencją takiego stanowiska jest również stwierdzenie, że transakcja taka pozostaje poza zakresem PCC.

Taki pogląd można odnaleźć w licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Na przykład w interpretacji z dnia 2 lutego 2020 r. sygn. 0111-KDIB2-2.4014.265.2020.2.MM Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że pożyczka nie podlega PCC także wówczas, gdy pożyczkodawca nie prowadzi działalności związanej z komercyjnym udzielaniem pożyczek czy świadczeniem podobnych usług finansowych, niemniej jest zarejestrowanym podatnikiem w podatku od towarów i usług.

Nie oznacza to jednak, że podatnicy VAT powinni automatycznie kwalifikować zawierane przez nich umowy pożyczki do usług finansowych zwolnionych z VAT. Praktyka sądów administracyjnych jest bowiem w tym zakresie bardziej zniuansowana. W wyroku z dnia 16 września 2020 r. sygn. III SA/Wa 2326/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie „(…) ani formalny status podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, ani okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości, nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do tej konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług”. W niniejszej sprawie, jak stwierdził sąd, sporna pożyczka, będąca jedną z trzech udzielonych skarżącej przez tego samego pożyczkodawcę, nie była czynnością realizowaną w ramach zorganizowanej działalności kontrahenta. Wyrok ten powtarza tezy przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. II FSK 1361/18, które przywoływane były następnie przez liczne orzeczenia sądów administracyjnych.

Warto zwrócić szczególną uwagę na okoliczności prowadzonej działalności finansowej, bowiem błędne określenie skutków podatkowych może prowadzić do powstania zaległości podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

3. Rok obrotowy w spółce komandytowej w związku z objęciem CIT

Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej (podatki.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące niektórych skutków podatkowych objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Warto zwrócić uwagę, że wyjaśnienie przedstawione przez Ministerstwo Finansów nie przyjęło formy objaśnień, które dają podatnikom określony poziom ochrony. Niemniej, można zakładać, że przedstawiony pogląd będzie podtrzymywany przez urzędy skarbowe.

Ministerstwo odniosło się do kwestii rozpoznania roku obrotowego przez Spółkę komandytową, uzyskującą status podatnika CIT. Przepisy ustawy podatkowej dają bowiem możliwość uzyskania takiego statusu w terminie 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w sytuacji gdy rokiem obrotowym spółki był rok kalendarzowy, a z dniem 1 stycznia 2021 r. staje się ona podatnikiem CIT, termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych – będzie to 31 grudnia 2020 r. Ten dzień poprzedza dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast w sytuacji, w której spółka komandytowa uzyskuje status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r., jest ona zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r. Nie oznacza to jednocześni konieczności sporządzania przez spółkę komandytową sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021r. Ministerstwo Finansów wskazuje, że przepisy ustawy podatkowej w tym względzie mają jedynie na celu wskazanie roku podatkowego spółki komandytowej. Jak wskazuje MF, w jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy będzie obejmował okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Kontakt: